Astrologie

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Astrologie
obraz
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons
Ilustrace z Knihy hodin vévody z Berry z 15. století, ukazující spojení mezi znameními zvěrokruhu a hippokratovskými temperamenty v souladu s „horkem-chladem“ a „vlhko-suchostí“ zvířetníkových souhvězdí.
Játra z Piacenzy “ jsou etruský bronzový model jater pro haruspice , což je model oblohy s napsanými „domy“, ve kterých jsou vepsána jména božstev.

Astrologie ( . Al-řecký Ἀστρολογία [1] z ἀστήρ , ἄστρον «hvězda» a λόγος « myslel, důvod „) - skupina deskriptivní a prediktivní postupů, tradice a přesvědčení , postulovat účinky nebeských těles na pozemský svět a člověka ( na jeho temperamentu , charakteru , jednání a osudu) a zejména možnost předpovídat budoucnost pohybem a umístěním nebeských těles v nebeské sféře a vůči sobě navzájem.

Navzdory velkému počtu pokusů podniknutých v parascience poskytnout fyzický základ pro astrologii, žádný z nich nebyl úspěšný a moderní věda zcela popírá účinnost astrologických metod a kvalifikuje astrologii jako pseudovědu [2] [3] [4] [ 5] [6] [ 7] [8] [9] [10] [11] [12] a předsudky [13] [14] . Americká národní vědecká nadace používá astrologii jako „referenční“ pseudovědu v systému hodnocení „Ukazatele vědy a inženýrství“ [15] . Encyclopedia Britannica klasifikuje astrologii jako magické [16] věštecké praktiky založené na konceptech, které jsou neslučitelné s vědeckými důkazy [17] .

Někteří moderní astrologové nazývají astrologii metaforickým „symbolickým jazykem“, ve kterém stejné prohlášení umožňuje mnoho různých výkladů [18] [19] [20] .

Evropská a indická astrologie vznikla ze sumersko-babylonských astrálních mýtů , ve kterých byla nebeská tělesa ( Slunce , Měsíc , planety ) a souhvězdí spojována s bohy a mytologickými postavami, vliv bohů na pozemský život se v rámci této mytologie proměnil v vliv na život nebeských těles - symbolů božstev. Babylonskou astrologii si vypůjčili Řekové a poté v rámci kontaktů s helénistickým světem pronikla do Indie [21] .

Definiční problém

Vzhledem k paravědecké povaze astrologie neexistuje striktní obecně uznávaná definice této praxe - tato problematika je v rámci mnoha astrologických škol a tradic řešena různými způsoby. Široké definice chápou astrologii jako učení o spojení mezi člověkem a vesmírem a dotýkají se různých konceptů z astronomie , magie , esoteriky , psychologie , okultních , náboženských a filozofických konceptů. Úzké definice se zaměřují na astronomickou formu a magický obsah astrologie a vidí ji například jako „ matematickou techniku ​​sestavování horoskopů, aby se z nich předpovídaly budoucí události“. Astrologická praxe je postavena na dvou úzce souvisejících bodech:

 • Pozorování oblohy (registrace astronomických událostí a jejich prezentace konkrétní formou).
 • Interpretace získaných dat (předpoklad korespondence těchto událostí s událostmi v lidském životě nebo historii)[22] .

Historie astrologie

Horoskop západního stylu
Horoskop podle indického modelu (severní styl)

Otázka času a místa vzniku astrologie je obtížná, protože věda má pouze omezený rozsah spolehlivých informací o nejstarších fázích vývoje lidské kultury , a tedy o rané historii mytologie a pozorovací astronomie.

Někteří vědci připisují vznik astrologie období Mousterian éry (asi před 40-100 tisíci lety), kdy byla zaznamenána nejjednodušší pozorování pohybu Slunce a počáteční dovednosti počítání a geometrie byly vyvinuty v různých oblastech. Eurasie [23] .

Můžeme jen s jistotou říci, že nejpozději v posledních stoletích III tisíciletí před naším letopočtem. NS. Ve starověké Mezopotámii byla astrologie znamení již známá: v této době se prováděla systematická astronomická pozorování a astrologický, prediktivní význam byl přikládán jednotlivým jevům, jako je výskyt komet , zatmění Slunce a Měsíce atd. Dokládá to klínopisný text " Enuma Anu Enlil " nalezený v roce 1847 v knihovně paláce v Ninive asyrského krále Ashurbanapala . Téměř až do začátku nové éry však astrologie zůstala všední a zabývala se předpovídáním událostí pouze v národním měřítku; idea individuálního horoskopu nebyla babylonsko-asyrským astrologům známá.

Vznik prvních jednotlivých horoskopů se datuje zhruba do 5.-4. století před naším letopočtem. NS. Právě do tohoto období patří nejstarší osobní horoskopy, které sestoupily do našich dnů. Pravděpodobně byl vznik konceptu individuálního horoskopu způsoben sloučením horoskopu zavedeného ve 4. století před naším letopočtem. NS. do použití 12-znamení zvěrokruhu a rozvíjející se tradice hemerologie , připomínající kalendáře-měsíční seznamy příznivých a nepříznivých dnů [24] . Příkladem takového kalendáře je papyrus ze starověkého Egypta , pocházející z období XIX. nebo XX. dynastie (asi 1200 př.nl) [25] [26] .

A konečně, tradice horoskopické astrologie se rozvinula pod vlivem řecké kultury kolem 1. století našeho letopočtu. NS. V díle Ptolemaia " Tetrabiblos ", pocházejícím z té doby, jsou uvedeny principy klasické astrologie, které zůstaly prakticky nezměněny až do moderní doby . Astrologické pojednání je připisováno kouzelníkovi Astrampsychovi .

Po posílení vazeb mezi Indií a řecko-římským světem ve III-V století našeho letopočtu. NS. Řecké texty obsahující informace o horoskopické astrologii se dostaly na východ a byly přeloženy do sanskrtu , čímž položily základ indické astrologické tradici (ačkoli prvky předřecké astrologie přišly do Indie mnohem dříve). Nejpozději v polovině 1. tisíciletí př. Kr. e. po zajetí severní Indie Achajmenovci pronikly znalosti babylonské astronomie a astrologie na východ v rozmanitosti, která je obsažena v textech "MUL.APIN" (MUL.APIN).

Postupně se cesty řecké a indické astrologie rozcházejí. Indičtí astrologové vyvinuli koncepty, které Hellenes neznali, jako je koncept měsíčních domů ( nakshatras ) a zpochybňovaná astrologie ( horární astrologie ). Na Západě se matematický aparát astrologie stále zdokonaloval: výpočty se zpřísňovaly, vrcholy horoskopových domů byly vázány na astronomické parametry nebeské sféry, byla zachována přísnost určování aspektů mezi planetami (v Indii, tento pojem existuje ve zjednodušené podobě).

V nejnovější době se tak vyvinuly dvě příbuzné, ale v detailech se lišící tradice horoskopické astrologie:

Následně byly v důsledku vnější podobnosti korpusu astrologie připsány některé kalendářní systémy a tradice, které, přísně vzato, nejsou astrologií, protože postrádají okamžik určování skutečných poloh nebeských těles v určitém okamžiku. Mezi takové kalendářové systémy patří:

Horoskop

Hlavní metodou astrologické činnosti je konstrukce a interpretace astrologických map - schematických obrazů umístění nebeských těles v určitém časovém okamžiku. Horoskop je schematická mapa oblohy viditelná v určitém okamžiku v určitém geografickém bodě zeměkoule. Astrologická mapa, která odráží schematické uspořádání planet na obloze, ale ne jejich umístění vzhledem k obzoru, se nazývá kosmogram, to znamená, že kosmogram odráží relativní polohu těles sluneční soustavy v určitém bodě čas, ale ne jejich viditelnost z určitého bodu na zemském povrchu. Používá se k předpovídání událostí spojených s tímto bodem v prostoru a okamžikem v čase; je základem mnoha tradic astrologie.

Horoskop bere v úvahu relativní polohu nebeských těles (viz aspekt ) a jejich polohu vzhledem k 12 znamením zvěrokruhu a 12 domům horoskopu . V moderní západní astrologii sestavit horoskop v závislosti na konkrétní škole, ke které ten či onen astrolog patří, s výjimkou planet Septener ( Slunce , Měsíc , Merkur , Venuše , Mars , Jupiter , Saturn ), známých ve starověku, bere se v úvahu pozice Uranu , Neptuna , Pluta , některých velkých asteroidů a fiktivních bodů .

Astrologické sekce

Astrologie má širokou škálu sekcí, které se liší úkoly a metodologií, které je třeba řešit:

 • Natal astrologie , doslova porodní astrologie je část astrologie, která předpovídá hlavní trendy v osudu člověka, odhaluje jeho sklony a charakterové rysy; někdy se část astrologie, která předpovídá vliv interakce světel na charakter a psychologické vlastnosti člověka, nazývá astropsychologie .
 • Prediktivní astrologie je část astrologie věnovaná předpovídání událostí v životě člověka.
 • Synastrická astrologie je odvětví astrologie, které předpovídá povahu vztahů.
 • Lékařská astrologie je směr astrologie věnovaný otázkám lidského zdraví.
 • Horární astrologie je část astrologie, která hledá odpověď na položenou otázku.
 • Volitelná astrologie je úsek astrologie, který hledá vhodný okamžik k zahájení podnikání, aby v něm dosáhl úspěchu.
 • Světská astrologie je část astrologie, která předpovídá vývoj a interakci států, národů a dalších velkých sociálních skupin.
 • Astrometeorologie je část astrologie, která předpovídá změny počasí.
 • Human design je „nová astrologie“, jejíž autor si dal za cíl určit charakter člověka na základě času a místa jeho narození [28] .

Astrologie a umění

Astrologie zanechala výraznou stopu nejen v dějinách astronomie, přírodních věd, náboženství a magie, ale také v kultuře.

Struktura uměleckého díla a astrologické pohledy

Harmonie světa. Ilustrace v Novém a úplném vysvětlení okultních věd od Ebenezera Sibleyho, 1806

Pythagorejští vědci rozvíjeli teorii hudby a snažili se prostřednictvím hry na lyru vyjádřit harmonii sfér (hudba sfér) - hudební zvuk planet, Slunce, Měsíce a jejich sfér, tvořící hudební a matematickou architektoniku. kosmu, uzdravení duše a vytvoření stavu katarze . Prostřednictvím hudby se Pythagorejci snažili pochopit proporcionalitu harmonie duše a prostoru. Obraz harmonie sfér ovlivnil tvorbu neopythagorejců a novoplatoniků a na dlouhou dobu dominoval nejen v astronomii ( Kepler ), ale i v estetice a umění Evropy středověku a novověku ( Goethe , něm. romantici, Shakespeare atd.). [29]

Znamení zvěrokruhu (Kozoroh, Vodnář, Ryby) na fasádě katedrály v Amiens.

Podle astrologů byly některé z architektonických staveb starověku postaveny v souladu s astrologickými koncepty. Například zikkuraty starověké Mezopotámie se skládaly ze tří (podle počtu tří světů) nebo sedmi (podle počtu planet) pater, z nichž každé mělo čtyřúhelníkový tvar, symbolizující čtyři světové strany a čtyři roční období.

Příkladem literárního díla postaveného podle astrologického kánonu je 12-řádková báseň „Dvanáct zvuků“ („Zwölf Stimmungen“) od antroposofa Rudolfa Steinera . Sloky v tomto díle odpovídají znamením zvěrokruhu , každá sloka obsahuje 7 řádků věnovaných 7 viditelným planetám: 1. řádek Slunci, 2. a 3. je věnován vnitřním planetám, Venuši a Merkuru, prostřední řádek je spojen s Marsem, neboť za ním následují linie Jupitera a Saturna. Poslední řádek je věnován Měsíci odrážejícímu sluneční světlo, jak je vyjádřeno prvním řádkem.

Astrologické motivy v umění

Cykly spojené se znameními zvěrokruhu a astrologickým významem planet byly opakovaně vytvářeny jak v literatuře, tak v malbě, miniaturách knih, hudbě a sochařství.

Díla Danteho , Grimmelshausena , Shakespeara , Calderona , Stendhala , Scotta a dalších spisovatelů v umělecké formě často odrážejí astrologické koncepty, které dominovaly éře jejich psaní.

Málo známý zůstává zvláštní literární žánr poezie, genetický lakonický , který existoval v evropské literatuře. Tyto básně byly věnovány astrologické chvále novorozenců a jejich rodičů na základě horoskopu novorozence. Typickým příkladem genetického leakonisty je dochovaná báseň Simeona z Polotska věnovaná narození budoucího ruského cara Petra I.

Astrologická díla jako umělecká díla

Mnoho astrologických pojednání ze starověkého Řecka , Říma , helénistického Egypta a Indie bylo vytvořeno v poetické formě a ve formě uměleckých děl. Například nejstarší astrologické pojednání z řecko-římské astrologie, které se dochovalo dodnes, Astronomicon Marca Manilia, je psáno formou básně. V ruském státě na konci 17. století byla distribuována přeložená skladba „ Znamení království, států a míst a Ukrajiny, pod níž leží znamení nebeských dvanácti zvěrokruhů “, ve které země světa byly přirovnány ke znamením zvěrokruhu.

Astrologie a náboženství

Astrologie a judaismus

Prorok Izajáš vystavil astrology zvláštnímu posměchu. Řekli králi, že izraelské království nepadne, zatímco Izajáš řekl něco jiného. В этом классическом противоречии между гороскопами и божественным откровением пророк заявляет:

И придёт на тебя бедствие; ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападёт на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придёт на тебя пагуба, о которой ты и не Думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей; может быть, пособишь себе; может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочёты (ἀστρολόγοι) и предвещатели по новолуниям и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома; огонь сожег их; не избавили души своей от пламени; не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть перед ним ( Ис. 47:11–14 ).

В Талмуде сказано: «Нет звезды или планеты, которая определяла бы судьбу евреев» (Недарим 32а, Шабат 156а).

Знаменитый апологет иудаизма Филон Александрийский трактуя слова книги Бытия про знамения грядущего под συμβία μελλόντων подразумевал указания на погоду , а не астрологические предзнаменования , к которым относится критически [30] .

Многие еврейские мудрецы средневековья, например, Авраам Ибн-Эзра , были теоретиками и практиками натальной астрологии. С другой стороны, величайший авторитет средневекового еврейства Рамбам категорически отрицал научность и обоснованность астрологии.

Согласно каббалисту М. С. Лайтману , нет никакой связи между каббалой и астрологией. Ущерб от гаданий и астрологических предсказаний двойной — неправильные прогнозы и отвлечение от исправления. Следовательно, и реакция свыше — двойные страдания [31]

Астрология и христианство

Общее отношение

В Дидахе , церковном руководстве конца I — начала II веков, давалось предупреждение: «Не будь ни птицегадателем, поелику (птицегадание) ведёт к идолослужению , ни заклинателем, ни астрологом, ни чародеем, не желай смотреть на это, ибо от всего этого рождается идолослужение» [32] .

На Лаодикийском соборе (середина IV века) в правиле 36 астрология была запрещена, а астрологи отлучены от церкви: «Не подобает освящённым или причётникам быть волшебниками или обаятелями, или числогадателями, или астрологами» [33] .

В католицизме астрология, как и все формы гаданий и предсказаний, осуждается и отвергается, поскольку основана на желании власти над временем, историей и другими людьми и отрицает славу, почитание и благоговение, которые должны относиться лишь к Богу [34] .

В определении Архиерейского Собора Русской православной церкви 1994 года «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» астрология перечислена в ряду лжеучений наряду с язычеством , теософией и спиритизмом [35] .

Историческая полемика

Григорий Богослов считал, что астрология оскорбляет Божественный промысел : «Для многих, родившихся под разными звёздами, равная участь и на море, и на войне. Кого связывали звёзды, тех не связал между собою одинаковый конец. А других, хотя разделили звёзды, одинаковая соединила кончина» [36] .

Иоанн Златоуст , толкуя Книгу пророка Исаии , в которой говорится об астрологах, пишет:

Чтобы кто-либо не сказал, что астрологи могут предсказывать будущее, пророк говорит: они не возвестили тебе ничего иного, кроме тоски, которой подвержены они сами, постоянно наблюдая звёзды и будучи бессильны знать что-либо. «Вот они, как солома: огонь сожег их, — не избавили души своей от пламени» ( Ис. 47:14 ). Они не только будут бесполезны тебе, но даже и сами погибнут [37] [38]

Блаженный Августин так отвечал тем, кто полагает, что хотя бы иногда гороскопы соответствуют действительности:

Так как это служит к уловлению людей, то оно бывает действием совратившихся духов, которым попускается знать кое-что истинное из области временных предметов отчасти потому, что они обладают более тонким чувством, или более тонкими телами, или более богатым, благодаря своей продолжительной жизни, опытом. Поэтому истинный христианин должен остерегаться как астрологов, так и всяких прорицателей, особенно тех, которые говорят правду, чтобы, уловив при содействии демонов его душу, они не запутали его в своё сообщество [39] .

Иоанн Дамаскин считал, что астрология отрицает человеческую свободу и Божественное достоинство:

Мы, созданные Творцом свободными, являемся господами наших дел. А если мы всё делаем в силу течения звёзд, то то, что мы делаем, мы делаем по необходимости. То же, что происходит по необходимости, не есть ни добродетель, ни порок. А если мы не имеем ни добродетели, ни порока, то мы недостойны ни наград, ни наказаний, равно как и Бог окажется несправедливым, подавая одним блага, другим скорби. Даже более того: раз всё ведётся и влечётся необходимостью, то не будет ни управления Божия в мире, ни промышления Божия о творениях [40] .

По мнению многих астрологов, Книга Бытия содержит указание на то, что небесные тела создавались в том числе для опознания по их положению неких «знамений», под чем можно подразумевать астрологию:

И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений , и времён, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. ( Быт. 1:14–17 )

Однако в христианстве под знамениями понимаются не астрономические явления, а чудесные явления и знаки [41] . Поскольку чудо по своему смыслу противоречит закономерности , систематически использовать знамения невозможно, а значит невозможно их и понимать как основу для каких-либо астрологических прогнозов. Что же касается намеренного поиска знамений, то таковое в православном христианстве крайне порицается: «род лукав и прелюбодейный знамения ищет » (Мф. 16, 4; 12, 38—42). По словам свт. Игнатия (Брянчанинова) «Прошение „знамения с небесе“ было не столько прошением чуда, сколько насмешкою над чудесами Богочеловека и выражением невежественного, превратного понятия о чудесах» [41] ; «в… состоянии самообольщения и разгорячения находятся и те, которые хотят видеть знамения» [42] .

Другая традиционная отсылка астрологов к Вифлеемской звезде с древности встречала критику христианских богословов. Григорий Богослов писал:

Не упоминай мне о великой славе Христовой — звезде-благовестнице, которая с востока путеводила волхвов в тот город, где воссиял Христос — безлетный Сын смертного рода! Она не из числа тех, истолкователями которых астрологи, но необыкновенная и не являвшаяся прежде сего, а замеченная в еврейских книгах. Из них предузнав о звезде, посвятившие жизнь звездословию халдеи, когда с удивлением отличили её от множества наблюдаемых ими звёзд и приметили, что с новым сиянием несётся она с востока по воздуху в еврейскую землю, заключили о рождении Царя. И в то именно время, как вместе с небожителями поклонились Царю астрологи, отпало у них попечение о своём искусстве [36] .

Астрология и ислам

Одним из самых тяжких грехов и неверием ( куфр ) в исламе является колдовство [43] , а астрология считается разновидностью колдовства. Абдулла ибн Аббас сообщил, что Мухаммед сказал:

Тот, кто обучился отрасли астрологии, тот обучился отрасли колдовства, а кто обучился большему, тот выучил столько же колдовства.

Ахмад 1/277, Абу Дауд 3905, «Сахих аль-Джами» 11019

По словам шейха Саида Мутауалли Ад-Дарша, в прошлом председателя Шариатского совета Британии:

В исламе нет места никаким предсказаниям будущего. Если человек читает гороскопы, думая, что звёзды точно предскажут его жизнь, то его молитвы не будут приниматься Аллахом в соответствии с хадисом Пророка (мир и благословения ему): «Молитва того, кто явится к предсказателю, спросит его о чём-либо и поверит ему, не принимается в течение сорока дней» [44] .

Астрология и индуизм

В индуизме и в тибетском буддизме астрология — это часть религии , философии (Учения) и медицины. В аюрведе и тибетской медицине астрология используется на равных с другими методами диагностики больного. В каждом индуистском храме присутствует вспомогательный алтарь девяти планет ( Наваграха ), так как они рассматриваются как основные слуги верховной личности Бога (только в индуизме), непосредственно исполняющие его волю. Этот алтарь располагается обычно ближе всего к входу, и перед посещением основного алтаря индуист, посещающий храм, обходит этот алтарь вокруг несколько раз, держа в руках светильник с огнём, что символизирует очищение от кармы в ходе различных кругов перевоплощений. Часто вокруг этого алтаря можно видеть орнамент со знаками зодиака, что намекает на путешествия души по зодиакальному кругу (сансаре). Буддизм и индуизм опираются на концепцию кармы — закона, который можно кратко определить двумя максимами: 1) невозможно избежать плодов содеянного; 2) невозможно встретиться с плодами несодеянного. При этом считается, что предопределённость судьбы человека вполне поддаётся коррекции, чему и служит астрология, так как гороскоп якобы отражает именно некоторую сумму прошлой кармы, с которой человек пришёл в этот мир.

Астрология и наука

Если вы соберёте 10 мудрейших людей всего мира и попросите их найти самую глупую вещь на свете, то ничего глупее астрологии они не найдут.

С точки зрения современной науки астрология является типичным лженаучным учением [46] [47] и разновидностью гадательной магии [48] . При этом наука признаёт, что на определённом этапе своего развития астрология объективно стимулировала развитие наблюдательной астрономии , математики , метеорологии и других областей знания.

Отношение современной науки к астрологии

Критика

Поскольку за астрологией исторически закрепилось название, включающее в свой состав корень греческого слова «логос», и применяемый для образования названий различных наук («биология», «археология» и т. д.), современным учёным приходится постоянно разъяснять, что астрология носит такое название только как дань традиции [12] .

По мере развития науки в научной среде укрепилось убеждение о ложности астрологии [46] . Убеждение в том, что астрология — псевдонаука , основывается на том, что методология астрологии несовместима с современной научной методологией . Астрологию относят к суевериям , лженаучным учениям и к разновидности гадательной магии . Нередко астрологи пользуются профессиональной терминологией, развитой в психологии. Также имеет место спекуляция астрологов на не полностью исследованных наукой проблемах, как и собственное толкование научных открытий [12] .

В 1975 году 186 ведущих мировых учёных, в том числе 18 нобелевских лауреатов, выступили с заявлением «Возражения против астрологии» [8] [49] , в котором выражали беспокойство по поводу того, что средства массовой информации охотно предоставляют свои страницы астрологии и прочим подобным псевдонаукам [3] . Национальный научный фонд (США) относит веру в астрологию к одному из наиболее распространённых среди американцев псевдонаучных заблуждений [7] . В России публичной критикой астрологии как лженауки занимается Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской академии наук .

21 октября 2013 года президент РАН академик В. Е. Фортов отметил, что наука и религия имеют общую цель в борьбе с хиромантией и гороскопами. [50]

Поддержка

Ряд сторонников и создателей псевдонаучных теорий высказались в поддержку астрологии [51] и полагают, что она имеет примеры успешного применения в мировой практике [52] [53] [54] [55] .

Астролог, один из учредителей «Союза профессиональных астрологов» [56] , член различных общественных академий Ф. К. Величко считает, что астрология занимает промежуточное положение между религией и науками (естественными и гуманитарными) [57] , и высказывает мнение, что все астрологические умозаключения должны быть надёжно подтверждены фактическим материалом [58] .

В 2000 году Комиссия по Университетским грантам и Министерство развития человеческих ресурсов Индии решили ввести курс «Ведической Астрологии» ( IAST : jyotir vijñāna ) в индийских университетах , разослав письма с предложением грантов в размере 1,5 млн рупий в случае открытия отделений с преподаванием «ведической астрологии». На предложение откликнулись 35 университетов. Это вызвало резкую реакцию научного сообщества Индии, выразившего протест против попыток придания научного статуса псевдонауке [59] [60] [61] . В настоящее время в ряде университетов Индии существуют отделения и присваиваются учёные степени по джьотише (астрологии индуизма ) [62] [63] [64] [65] . Ряд исследований в Индии показал неэффективность предсказаний индийских астрологов [61] [66] .

Попытки верификации

Общие результаты

Ни один эксперимент, который мог доказать истинность утверждений астрологии, не увенчался успехом [67] . Все усилия, направленные на то, чтобы установить достоверные статистические корреляции между расположением небесных светил в момент рождения человека и какими-либо особенностями его личности или событиями в жизни, пока не дали положительного результата [67] . Астрологи в своих предсказаниях не показали результатов, существенно отличных от любого случайного предсказания [68] [69] [70] . Те из них, кто заявляет об обладании сверхъестественными способностями, не способны действовать лучше, чем те, кто о таких способностях не заявляет [68] .

Эффект Марса

Существует ряд статистических исследований достоверности астрологии, давших кажущийся положительным результат. Наиболее известными в этой области являются работы Мишеля Гоклена , сопоставившего моменты рождения большого количества людей с их профессиями. Результаты этих работ оказались неоднозначными. Исследования Гоклена опровергли многие базовые положения астрологии [61] [71] , в частности, работоспособность гороскопов. В то же время в ряде других его исследований были обнаружены некоторые статистические закономерности, предполагавшие наличие связи момента рождения человека с его судьбой (см. эффект Марса ). Эти исследования повторялись несколько раз под надзором различных экспертов и давали сходные результаты, однако научное сообщество отказалось признать их, мотивируя тем, что полученные результаты не имели статистической значимости [72] и что при анализе Гоклен допускал систематическую ошибку , отбирая тех из людей, чьи данные о моменте рождения подтверждали его гипотезу [73] .

Эксперимент Форера

Критику достоверности сообщаемых астрологами сведений современная наука часто подкрепляет ссылкой на эксперимент Форера (см. Эффект Барнума ). В 1948 году американский психолог Бертрам Форер (англ.) провёл психологический эксперимент : раздал своим студентам тест личности , чтобы по результатам тестирования предоставить им анализ их личности. Однако вместо настоящего анализа, он давал всем один и тот же расплывчатый текст, взятый из гороскопа . Затем он попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале: насколько описание их личности соответствует действительности. Средняя оценка оказалась равной 4,26. На оценку точности описания студентов повлиял в том числе и авторитет преподавателя.

Впоследствии эксперимент был повторён множество раз с тем же результатом [74] . Оказалось, что люди зачастую крайне высоко оценивают точность таких описаний их личности, которые, как они предполагают, созданы индивидуально для них, но которые, на самом деле, неопределённы и достаточно обобщены, чтобы их можно было с таким же успехом применить и ко многим другим людям. Этим эффектом учёные объясняют феномен широкой популярности астрологических гороскопов , хиромантии и различных псевдонаук .

Планеты в астрологии

Астрологические близнецы

Одним из наиболее убедительных доказательств [4] ложности астрологии считается эксперимент, начатый в 1958 году английскими учёными и продолжающийся по настоящее время. Учёные изучали более 2000 человек [75] , родившихся с интервалом в среднем около 4,8 минуты [61] [68] (так называемых « временны́х близнецов »), и проследили их дальнейшую судьбу. Согласно астрологии, такие люди должны быть близки по профессии, по уму, по привычкам и т. д. Наблюдения велись за состоянием здоровья, родом занятий, семейным положением, уровнем интеллекта, способностью к музыке, искусству, спорту, математике, языкам и т. д. Всего учитывалось свыше сотни параметров. Никакого сходства между «временны́ми близнецами» не было обнаружено. Они оказались столь же отличны друг от друга, как и люди, родившиеся в разное время под любыми другими знаками Зодиака [68] [61] .

См. также

История астрологии
Проблема верифицируемости
Центральные понятия
Компьютерные программы

Примечания

 1. «астрология» (недоступная ссылка) // Этимологический словарь Фасмера .
 2. Осипов Ю. С. Обращение Российской академии наук (к научным работникам России, профессорам и преподавателям вузов, учителям школ и техникумов, всем членам российского интеллектуального сообщества) (рус.) // Успехи физических наук : журнал. — Российская академия наук , 1999. — Май. — doi : 10.3367/UFNr.0169.199905j.0592 .
 3. 1 2 Пружинин Б. И. Псевдонаука сегодня // Вестник РАН , 2005, том 75, М 2, с. 117—125
 4. 1 2 Александров Е. Б. , Гинзбург В. Л. , Кругляков Э. П. , Фортов В. Е. Астрология добралась до правоохранительных органов // « Наука и жизнь », 19.04.2007, Бюллетень « В защиту науки » № 1, 2006
 5. Гинзбург В. Л. «О науке, о себе и о других» — М.: « Физматлит » 2001, Статья 22, стр. 406—410
 6. Гинзбург В. Л. «Астрология и лженаука». Послесловие к книге В. Сурдина «Астрология и наука» // Трибуна Успехи физических наук
 7. 1 2 National Science Board [en] . Chapter 7: Science and Technology: Public Attitudes and Understanding . Science and Engineering Indicators 2006 . National Science Foundation (2006). — "Belief in Pseudoscience" (see also Footnote 29). Дата обращения: 3 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.

  «…[A]bout three-fourths of Americans hold at least one pseudoscientific belief; ie, they believed in at least 1 of the 10 survey items… [29] »

  « [29] Those 10 items were extrasensory perception (ESP), that houses can be haunted, ghosts/that spirits of dead people can come back in certain places/situations, telepathy/communication between minds without using traditional senses, clairvoyance/the power of the mind to know the past and predict the future, astrology/that the position of the stars and planets can affect people's lives, that people can communicate mentally with someone who has died, witches, reincarnation/the rebirth of the soul in a new body after death, and channeling/allowing a „spirit-being“ to temporarily assume control of a body.»

 8. 1 2 Chapter 9: The American Humanist Association Архивировано 19 июня 2010 года.
 9. Science and Pseudo-Science // Stanford Encyclopedia of Philosophy
 10. Кара-Мурза С. Г. От просвещения к мракобесию // Бюллетень № 7 « В защиту науки », Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН
 11. Сурдин В. Г. Почему астрология — лженаука? // « Наука и жизнь » № 11,12 за 2000 год
 12. 1 2 3 Беспаленко П. Н., Римский В. П. Политико-идеологические и социокультурные основания типологии нетрадиционных религий // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. — Тула: Тульский государственный университет , 2009. — № 1 . — С. 8 .
 13. Activities With Astrology . Astronomical society of the Pacific. Архивировано 22 августа 2011 года.
 14. «The case for and against astrology: end of a shouting match.»
 15. nsf.gov - Science and Engineering Indicators 2012 - US National Science Foundation (NSF) . Дата обращения: 25 января 2012. Архивировано 3 февраля 2012 года.
 16. Jolly, Karen Louise Magic // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012
 17. Gilbert, Robert Andrew Astrology // Encyclopædia Britannica . Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012
 18. Reinhold Ebertin. Combination of Stellar Influences (неопр.) . — Tempe, Ariz.: American Federation of Astrologers, 1994. — ISBN 978-0866900874 .
 19. Michael Star. Astrology FAQ, Basics for Beginners and Students of Astrology . Дата обращения: 17 июля 2006. Архивировано 22 августа 2011 года.
 20. Alan Oken. Alan Oken's As Above So Below (неопр.) . — ISBN 978-0553027761 .
 21. Pingree D. The Recovery of Early Greek Astronomy from India // Journal for the History of Astronomy (англ.) , Vol. 7, pp.109-123
 22. Куталёв Д. Что такое астрология?
 23. Фролов Б. А. Происхождение календаря // Календарь в культуре народов мира: Сборник статей. — М.: Наука . Издательская фирма « Восточная литература », 1993. — С. 7-37
 24. Жилински К . История астрологии.
 25. Ван-дер-Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука II. Рождение астрономии / Пер. с нем. — М.: Наука , 1991
 26. Parker RA Egyptian Astronomy, Astrology and Calendar Reckoning // Dictionary of Scientific Biography . Vol. 15. — New York: Charles Scribner's Sons, 1978. — P. 706—727
 27. Пресвитер Хуан; Антонио Перес; фрай Педро де лос Риос (глоссы). Кодекс Теллериано-Ременсис . www.bloknot.info. — Украина, Киев, 2010. Перевод с испанского - А. Скромницкий, В. Талах. Дата обращения: 16 августа 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 28. Billock, Jennifer. Human Design : A Brief Introduction to the Self-Facing System : [ англ. ] // Astrology.Com. — 2019. — 11 June. — Дата обращения: 01.06.2020.
 29. Грицанов А. А. Гармония сфер // История философии: энциклопедия. — Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. — 1376 с. — ISBN 985-6656-20-6 , ISBN 985-428-461-1 .
 30. Филон Александрийский . Толкования Ветхого Завета
 31. Каббала и Астрология
 32. Дидахе (Учение Господа народам чрез 12 апостолов) // Журнал Московской Патриархии . — 1975. — № 11.
 33. Морей Р. Астрология и христианство / Пер. Наталья Герус. — Новосибирск: «Посох», 1997. — 32 с.
 34. Cathechism of the Catholic Church. Part three: Life in Christ. Section two: The Ten Commandments, 2116

  All forms of divination are to be rejected: recourse to Satan or demons, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to «unveil» the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, the phenomena of clairvoyance, and recourse to mediums all conceal a desire for power over time, history, and, in the last analysis, other human beings, as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone.

 35. Архиерейский Собор 1994 г. Определение «О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме»
 36. 1 2 Григорий Богослов . Слово 5, о Промысле
 37. свт. Иоанн Златоуст. Толкование на пророка Исайю. Глава 47
 38. В русских и в славянских текстах греческий термин «ἀστρολόγος» (астролог) переводится как «звездочёт» или «звѣздочетецъ» ( ст.‑слав. звѣздочьтьць ), смотрите: Измаил Иванович Срезневский «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Том 1 А — К» (1893) «звѣздочьтьць»
 39. Августин . О книге Бытия, буквально. В 12 книгах. 2, 17 // Августин, епископ Иппонский. Творения. — Киев, 1912, ч. 7, с. 202
 40. Иоанн Дамаскин . Точное изложение православной веры. Глава VII
 41. 1 2 Свт. Игнатий (Брянчанинов) . О чудесах и знамениях
 42. Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Книга 3. Аскетические опыты Ч. II Архивировано 20 мая 2011 года.
 43. Сахих аль-Бухари 2767 и Сахих Муслим 89. — «Сторонитесь семи смертельных грехов ... Приобщение к Аллаху сотоварищей, колдовства , запрещённого Аллахом убийства, иначе как по праву, взимания процентов с долга, присваивания имущества сироты, бегства с поля боя и опорачивания целомудренных верующих женщин».
 44. Фетва про «одним глазком на гороскоп» // IslamNews , 8 апреля 2015
 45. Рид Констанс. Гильберт. — Пер. с англ. И.В. Долгачева. — М.: Наука, 1977 — 366 с.: ил.
 46. 1 2 Гинзбург В. Л. Религия и наука. Разум и вера. — статья Нобелевского лауреата, академика РАН . (Проверено 11 января 2011)
 47. Садохин А. П. Концепции современного естествознания: учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и специальностям экономики и управления / А. П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. — 447 с. ISBN 5-238-00974-7 . С.13
 48. Robert Andrew Gilbert Astrology // Encyclopædia Britannica
 49. Objections to Astrology Архивная копия от 6 марта 2001 на Wayback Machine , The Humanist , No.5, September/October 1975
 50. Наука и религия могут вместе бороться с хиромантией и гороскопами — президент РАН // Интерфакс-Религия , 21.10.2013
 51. Гроф С. За пределами мозга // Институт трансперсональной психологии, Издательство Института психотерапии , 2000. 504 стр. ISBN 5-93509-004-X , 5-89939-012-3 [1] (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 11-05-2013 [3036 дней])
 52. Voronova I. Methods of Analysis and Estimation of Risks at the Enterprises of Non-Financial Sphere of Latvia (недоступная ссылка) // « Journal of Business Economics and Management » Issue no.4 /2008, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. С. 323. (англ.)
 53. Robert W. Colby. The Encyclopedia of Technical Market Indicators. — 2, иллюстрированное. — McGraw-Hill, 2003. — С. 109 . — 820 с. — ISBN 9780070120570 .
 54. Nikhil Hutheesing. Arch Crawford: Market Gazing (англ.) . Forbes (3 July 2003). Дата обращения: 8 сентября 2010. Архивировано 22 августа 2011 года.
 55. James A. Hyerczyk. Pattern, price & time: using Gann theory in trading systems. — John Wiley and Sons, 1998. — С. 19 и далее. — 302 с. — ISBN 9780471253334 .
 56. О союзе // Союз профессиональных астрологов
 57. Величко Ф. К. Философские и естественно-научные основы астрологии
 58. Величко Ф. К. Научная астрология. Определение. // сайт «Научная астрология»
 59. Supreme Court questions 'Jyotir Vigyan' // Times of India , Sep 3, 2001
 60. Jayaraman T. A judicial blow Архивировано 28 июня 2009 года. // Frontline , Volume 18 — Issue 12, Jun. 09 — 22, 2001
 61. 1 2 3 4 5 Komath M. Testing astrology // Current Science (англ.) , Vol. 96, No. 12, 25 june 2009 ( копия )
 62. Department of Jyotish Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Архивная копия от 20 февраля 2015 на Wayback Machine (англ.)
 63. Faculty Sanskrit, Banaras Hindu University Архивировано 24 сентября 2010 года. (англ.)
 64. Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha Архивировано 7 июля 2012 года.
 65. Ch.Charan Singh University Архивировано 19 сентября 2010 года. (недоступная ссылка с 11-05-2013 [3036 дней]) (англ.)
  «PG Diploma in Jyotish (one year) is also offered by the Department»
 66. Jayant V. Narlikar, Sudhakar Kunte, Narendra Dabholkar and Prakash Ghatpande A statistical test of astrology // Current Science (англ.) , Vol. 96, No. 5, 10 March 2009. (англ.) (Проверено 20 февраля 2015) ( копия )
  Jayant V. Narlikar. An Indian Test of Indian Astrology (англ.) // Skeptical Inquirer. — March/April 2013. — Vol. 37.2 . Архивировано 4 октября 2013 года.
 67. 1 2 Куртц П. Скептицизм как глобальный феномен // Современная парапсихология : хрестоматия / сост. К. В. Сельченок. — Мн. : Харвест , 2004. — С. 726—763.
 68. 1 2 3 4 Dean G. and Kelly IW Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi? Архивировано 9 апреля 2011 года. // Journal of Consciousness Studies (англ.) , 10, 2003, pp. 175—198.
  «A large-scale test of persons born less than five minutes apart found no hint of the similarities predicted by astrology. Meta-analysis of more than forty controlled studies suggests that astrologers are unable to perform significantly better than chance even on the more basic tasks such as predicting extraversion. More specifically, astrologers who claim to use psychic ability perform no better than those who do not».
 69. Carlson S. A Double-blind Test of Astrology // Nature , 1985. Volume 318, Issue 6045, pp. 419—425.
 70. Dean G. Artifacts in data Often wrongly seen as evidence for astrology.
 71. «Астрология и логика. Аудиторская проверка» на сайте Элементы.ру
 72. Panchin AY The Saturn-Mars Effect // Skeptic Magazine Vol 16 #1, 2010
 73. Nienhuys JW The Mars Effect in Retrospect // Skeptical Inquirer , vol 21 #6, Nov 1997, 24-29. Онлайн-версия
 74. См. Forer BR The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility // Journal of Abnormal and Social Psychology , 1949. 44, pp.118—123.
 75. Точнее, в исследовании участвовал 2101 человек, родившийся в Лондоне в период 3—9 марта 1958 года. Соответственно, было образовано 2100 пар «временны́х близнецов» .

Литература

Ссылки

Видео

Сайты сторонников астрологии

Сайты критиков