latinský jazyk

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
latinský jazyk
Vlastní jméno lingua latina
Země Západní a jižní Evropa , Střední východ , Severní Afrika (I-V století)
Oficiální stav Vatikán
Vlajka Řádu sv. John (různé) .svg Maltézský řád
původně - starověký Řím
Regulační organizace
Celkový počet reproduktorů Celkový počet neznámý
Vyhynulý Psaný jazyk byl vytlačen románským a germánským jazykem v XII-XV století (ve východní Evropě v XVII. století), ve vědě se zachoval až do XVIII století, v biologii, medicíně, jurisprudenci a katolicismu dodnes
Ústní jazyk: do románských jazyků se vyvinul v 9.–12. století
Klasifikace
Kategorie Jazyky Eurasie

Indoevropská rodina

Větev kurzívou
Latinská faliská větev
Psaní latinský
Jazykové kódy
GOST 7.75–97 lat 380
ISO 639-1 Los Angeles
ISO 639-2 lat
ISO 639-3 lat
Etnolog lat
ABS ASCL 2902
IETF Los Angeles
Glottolog lati1261
Wikipedia v tomto jazyce
Lapis Niger (dosl. - "Černý kámen") - jedna z nejstarších památek s nápisem v latině

Latina (vlastní jméno - lingua latina ), nebo latina , je jazyk starých Římanů používaný v Římské říši . Jazyk latinsko-falisánské větve italských jazyků indoevropské jazykové rodiny[1] . Dnes je to jediný aktivní, i když omezeně používaný (nemluvený) ze starověkých italských jazyků . Moderními potomky latiny jsou románské jazyky , zatímco ostatní italské jazyky zmizely a nezůstali po nich žádní potomci.

Latina je jedním z nejstarších psaných indoevropských jazyků.

Dnes je latina oficiálním jazykem Svatého stolce , Maltézského řádu a Vatikánského městského státu a také částečně římskokatolické církve .

Velké množství slov v evropských (nejen) jazycích je latinského původu (viz také Mezinárodní slovní zásoba ).

Psaní

dopis latinský
titul
základní
alofon ( IPA )
A a A [A]
B b být [b]
C c [k]
D d [d]
E e E [ɛ]
F f ef [F]
G g [G]
H h [h]
i ī [i]
J j drobek [j]
K k [k]
L l el [l]
M m em [m]
dopis latinský
titul
základní
alofon ( IPA )
N n ru [n]
O o Ó [ɔ]
P p [p]
Q q [k]
R r ehm [r]
S s es [s]
T t [t]
U u ū [u]
V v [w> v]
X x např [ks]
Y y ī Graeca ("a řečtina") [iː]
Z z zēta [z]
 • Písmena C a K znamenají / k / . V archaických nápisech se C obvykle používá před I a E, zatímco K se používá před A. Nicméně v klasické době bylo použití K omezeno na velmi malý seznam původních latinských slov; v řeckých výpůjčkách je kappa (Κκ) vždy reprezentována písmenem C. Písmeno Q rozlišuje mezi minimálními páry s / k / a / kʷ / , například cui / kui̯ / a qui / kʷiː / .
 • V rané latině, C znamenalo dva různé fonémy: / k / a / g / . Později bylo zavedeno samostatné písmeno G, ale pravopis C byl zachován ve zkratkách řady starořímských jmen, například Gāius (Gai) byl zkrácen jako C. a Gnaeus (Gnei) - jako Cn.
 • V klasické latině písmena I a V (jméno: ū ) znamenala jak samohlásky / i / a / u /, tak souhlásky (přesněji polohlásky ) / j / a / w / . Na konci středověku bylo zavedeno rozlišování mezi Ii / Jj a Uu / Vv, které je stále nepovinné při vydávání latinských textů. Často se používá pouze Ii, Uu, Vv, někdy Ii a Vu.
 • Písmena Y a Z byla představena v klasické době psát slova z řeckého původu ; písmeno W bylo zavedeno ve středověku k psaní slov germánského původu .
 • Polosamohláska / j / se mezi samohláskami pravidelně zdvojovala, ale to se v psaní neprojevilo. Před samohláskou I se polohláska I nepsala vůbec, například / ˈrejjikit / „hodil zpět“ se častěji psalo reicit , nikoli reicit .
 • Rozlišování písmen (velká / malá) byla zavedena ve středověku.

Latinská abeceda je základem pro psaní mnoha moderních jazyků.

Příklady hlavních typů písem používaných pro psaní textů v latině (Mayusculum, Minuscule, Gothic, Antiqua).

Od počátku typografické éry ( Gutenbergova bible , 50. léta 14. století) do 40. let 16. století se v latině používala gotika . Některá ta nejnovější vydání v gotickém písmu v latině jsou: Psalterium 1542 (s hlavním textem psaným v antiqua a komentářem v gotice), Breviarium 1540 , Rosarium 1525 , Euangelium 1508 . Vydání po 40. letech 16. století v latině se nachází pouze v antiqua, ale antiqua se neobjevila současně: existují i ​​vydání antiqua před 40. lety 16. století. V gotickém písmu bylo písmeno j variantou písmene i (pokud byla napsána dvě nebo více písmen i za sebou, poslední vypadalo jako j). V byla počáteční forma u. Malé písmeno r mělo druhý typ písma (velmi podobný číslu 2), který se používal po řadě písmen, jejichž pravá strana byla zaoblena. V gotice se používaly i zkratky a ligatury .

Řada ligatur latinského jazyka ovlivnila formování psaní v jiných jazycích pomocí latinské grafiky. Ligatura „n (s vodorovným pruhem nad ní)“, což v latině znamenalo „ non “, tedy ovlivnila tvar polského písmene „ń“. Ligatura „ſ (se smyčkou od písmene e doprava)“ [2] , která v latině znamenala „ ser “, se v maďarštině používala samostatně k označení hlásky „zh“, ale později byla nahrazena zs .

Příběh

Latina, spolu s Faliscus ( latinsko-faliscanská podskupina ), spolu s oscanskými a umbrijskými jazyky ( osc-umbrijská podskupina ), tvořila kurzívní větev indoevropské rodiny jazyků . V procesu historického vývoje starověké Itálie latina vytlačila ostatní italické jazyky a nakonec zaujala dominantní postavení v západním Středomoří[1] . V současné době patří k počtu mrtvých jazyků , jako je starověká indická ( sanskrt ), starověká řečtina atd.

V historickém vývoji latinského jazyka existuje několik etap, které jsou charakteristické z hlediska jeho vnitřního vývoje a interakce s jinými jazyky.

archaická latina (stará latina)

Vznik latiny jako jazyka se datuje do poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem. E. Na počátku 1. tisíciletí př. Kr. E. Latinsky mluvilo obyvatelstvo malé oblasti Latium (lat. Latium ), která se nachází na západě střední části Apeninského poloostrova , podél dolního toku Tibery . Kmen, který obýval Latius byl nazýván latinama (lat. Latini) a jeho jazykem byla latina. Centrem této oblasti bylo město Řím (lat. Roma ), jménem prvního krále Romula (lat. Romulus ); italské kmeny sdružené kolem města si začaly říkat Římané (latinsky Romani )[1] .

Nejstarší písemné památky latinského jazyka pocházejí pravděpodobně z konce 6. - začátku 5. století před naším letopočtem. E. Jedná se o zasvěcovací nápis nalezený v roce 1978 ze starověkého města Satrica (50 km jižně od Říma), pocházející z posledního desetiletí 6. století před naším letopočtem. e., a fragment posvátného nápisu na kusu černého kamene, nalezený v roce 1899 během vykopávek na římském fóru , pocházející z doby asi 500 před naším letopočtem. e.; nápis na tzv. prenestinské fibuli , nalezené v roce 1871 ve městě Preneste u Říma; nápis na hliněné nádobě známý jako „ Nápis Duenos “. Od 3. století výrazně přibylo památek. před naším letopočtem e., což je spojeno s nárůstem moci Říma, který si v této době podmanil většinu Itálie[1] . K starověkým památkám archaické latiny patří také poměrně četné náhrobní nápisy a úřední dokumenty z poloviny 3. - počátku 2. století před naším letopočtem. e., z nichž nejznámější jsou epitafy římských politiků Scipia a text dekretu Senátu o svatyních boha Bakcha .

Dobývání řeckých měst v jižní Itálii vedlo k tomu, že do římské společnosti začaly pronikat prvky řecké kultury a vzdělanosti, což přispělo ke vzniku literárních děl v latině; počátek byl položen zajatým Řekem, který se později stal propuštěným, který přeložil Homérovu Odysseu do latiny[3] . Největším představitelem archaického období v oblasti spisovného jazyka je starořímský komik Plautus (asi 245-184 př. n. l.), z něhož se do dnešní doby dochovalo 20 komedií v celku a jedna v úryvcích. Nutno však podotknout, že slovní zásoba Plautových komedií a fonetická stavba jeho jazyka se již do značné míry blíží normám klasické latiny 1. století před Kristem. E. - počátek 1. století našeho letopočtu. E.[4]

Klasická latina

Klasická latina označuje literární jazyk, který dosáhl největší expresivity a syntaktické harmonie v prozaických dílech Cicera (106–43 př. n. l.) a Caesara (100–44 př. n. l.) a v básnických dílech Vergilia (70–19 př. n. l.) , Horatius (65-8 př. n. l.) a Ovidius (43 př. n. l. - 18 n. l.)[4] .

Období formování a rozkvětu klasické latiny bylo spojeno s přeměnou Říma na největší stát ve Středomoří, který si podrobil rozsáhlá území na západě a jihovýchodě Evropy , v severní Africe a Malé Asii . Ve východních provinciích římského státu (v Řecku , Malé Asii a na severním pobřeží Afriky), kde byl v době jejich dobytí Římany rozšířen řecký jazyk a vysoce rozvinutá řecká kultura, nebyla latina příliš rozšířena. rozpětí. Jiná situace byla v západním Středomoří.

Do konce 2. století př. Kr. E. Latina dominuje nejen v celé Itálii, ale jako oficiální státní jazyk proniká i do oblastí Pyrenejského poloostrova dobytého Římany a do dnešní jižní Francie[1] . Prostřednictvím římských vojáků a obchodníků se latina ve své hovorové podobě dostává k masám místního obyvatelstva a je jedním z nejúčinnějších prostředků k romanizaci dobytých území. Zároveň jsou nejaktivněji romanizováni nejbližší sousedé Římanů, Keltové , kteří žili v Galii (území moderní Francie, Belgie , částečně Nizozemska a Švýcarska ). Dobývání Galie Římany začalo ve druhé polovině 2. století před naším letopočtem. E. a byla dokončena na samém konci 50. let př. Kr. E. v důsledku dlouhodobého nepřátelství pod velením Julia Caesara ( galské války 58-51 př.nl ). Ve stejné době se římská vojska dostávají do těsného kontaktu s germánskými kmeny, které žily v rozsáhlých oblastech východně od Rýna . Caesar také podnikl dvě tažení do Británie , ale tyto krátkodobé expedice (55-54 př.nl) neměly vážné důsledky pro vztahy mezi Římany a místními Kelty. Jen o 100 let později, v roce 43 n.l. př. n. l. byla Británie dobyta římskými vojsky, které tam byly až do roku 407 našeho letopočtu. E. Tedy asi pět století, až do pádu Římské říše v roce 476 n.l. e. kmeny obývající Galii a Británii a také Germáni zažívají nejsilnější vliv latiny[5] .

Postklasická latina

Je zvykem odlišovat od klasické latiny jazyk římské beletrie tzv. poklasického (poklasického, pozdně antického) období, které se chronologicky kryje s prvními dvěma stoletími nové doby (tzv. raná říše ). Jazyk tehdejších prozaiků a básníků ( Seneca , Tacitus , Juvenal , Martial , Apuleius ) se totiž vyznačuje výraznou originalitou ve volbě stylistických prostředků; ale protože nejsou porušeny normy gramatické struktury latinského jazyka vyvinuté během předchozích staletí, má naznačené rozdělení latinského jazyka na klasický a poklasický spíše literární než jazykový význam[4] .

Pozdní latina

Jako samostatné období v dějinách latinského jazyka, tzv. pozdní latina, jejíž chronologické hranice jsou III - VI století - éra pozdního impéria a vznik barbarských států po jeho pádu. V tomto období se objevila první křesťanská literatura v latině. Mnoho morfologických , lexikálních a syntaktických jevů, připravujících přechod k novým románským jazykům, nachází své místo již v dílech spisovatelů této doby - především historiků a křesťanských teologů. Po několik století, až do dobytí Araby , byl latinský jazyk zachován v Africe[5] .

Středověká latina

Středověká neboli christianizovaná latina jsou především liturgické (liturgické) texty - hymny, zpěvy, modlitby. Jeroným ze Stridonu přeložil na konci 4. století celou Bibli do latiny. Этот перевод, известный под названием « Вульгата », был признан равноценным оригиналу на католическом Тридентском соборе в XVI веке . С тех пор латинский, наряду с древнееврейским и древнегреческим , считается одним из священных языков Библии.

Латынь в Новое время

Эпоха Возрождения оставила нам огромное количество научных трудов на латинском языке. Это медицинские трактаты медиков итальянской школы XVI века: «О строении человеческого тела» Андреаса Везалия (1543), «Анатомические наблюдения» Габриэля Фаллопия (1561), «Анатомические сочинения» Бартоломея Эустахио (1552), «О заразных болезнях и их лечении» Джироламо Фракасторо (1546) и другие. На латинском языке создал свою книгу «Мир чувственных вещей в картинках» (« ORBIS SENSUALIUM PICTUS . Omnium rerum pictura et nomenclatura ») педагог Ян Амос Коменский (1658), в которой с иллюстрациями описан весь мир, от неодушевлённой природы до устройства общества. По этой книге учились многие поколения детей из различных стран мира. Её последнее русское издание вышло в Москве в 1957 году.

Средневековая латынь достаточно далеко ушла от классических образцов, и в XIV веке в Италии началось движение за возвращение к образцовой латыни Цицерона , в противоположность латыни церкви и университетов, которую гуманисты презрительно именовали «кухонной латынью». Гуманисты активно говорили и писали на латинском языке; для примера достаточно назвать имена писавших на латинском языке Томаса Мора (1478—1535) в Англии, Эразма Роттердамского (1466—1536) — в Нидерландах , Томмазо Кампанеллы (1568—1639) — в Италии. Латинский язык остаётся в этот период важнейшим средством международного культурного и научного общения. Однако, в то же время, Реформация , секуляризация культурной жизни и т. п. явления всё более ограничивают употребление латыни, выдвигая на первый план новые национальные языки. В дипломатии латынь вытесняется французским языком : Вестфальский мирный договор 1648 года был первым документом такого рода, написанным не на латыни.

Вплоть до XVIII века латинский язык оставался международным языком науки. В латинском переводе в 1503 году стал широко известен в Европе отчёт Америго Веспуччи об открытии Нового света ; на латинском языке составлен первый документ в истории русско-китайских отношений — Нерчинский договор 1689 года. На латыни писали свои сочинения голландский философ Спиноза (1632—1677), английский учёный Ньютон (1643—1727), русский учёный Ломоносов (1711—1765) и многие др. Однако после Великой французской революции конца XVIII века университетское преподавание было переведено с латыни на новые языки, и это решительно подорвало статус латыни как основного языка науки. В результате, в XIX веке латынь почти вышла из употребления; дольше всего она продержалась в филологии (особенно классической) и медицине. В XX веке латынь осталась по сути лишь языком католической церкви , но и в этом качестве была сильно потеснена во второй половине столетия, с разрешением служб на национальных языках. В последние годы в странах Западной Европы и Южной Америки возникло движение за возрождение использования латинского языка в качестве международного языка науки. Состоялось несколько конгрессов созданной для этой цели международной организации, выходит специальный журнал.

Наконец, латинский язык, наряду с древнегреческим , с давних пор до настоящего времени служит источником для образования международной общественно-политической и научной терминологии .

Официальный язык государств

 • До 1733 года — официальный язык королевства Англия [6] . Правительственные документы с 1066 года были написаны на латыни. Неофициальные документы начиная с XV века составлялись на английском языке. Временно, в период протектората (1653—1660), латинский был заменён на английский. После 1660 года латинский вновь стал официальным языком документов, хотя на практике многие документы были написаны на английском языке. В 1731 году был принят закон, сделавший английский официальным языком документов. Этот закон вступил в силу в 1733 году и действовал до 1863 года.
 • До 1781 года — язык преподавания в немецких государствах [7] [ неавторитетный источник? ] . В 1522 году ЛютерВиттенберге ) впервые издал Новый Завет , который был напечатан не на латинском, а на немецком языке. В 1523 году (в Альштедте ) Мюнцер отменил католическое богослужение на латинском языке, заменив его на народный, немецкий язык (хотя, в делопроизводстве и при дворе уже употреблялся саксонский (то есть немецкий) язык. В 1524 году появился первый немецкий песенный сборник, так называемый орфуртский « Еnchiridion » («Энхиридион»). Основным языком, на котором писались и печатались книги, был по-прежнему латинский, но к 1681 году (то есть к нововерхненемецкому периоду) количество книг на немецком языке уже было больше, чем на латыни. В 1781 году латинский язык обучения был заменен немецким языком [8] .
 • До 1784 года латинский — официальный язык преподавания в Пражском университете и гимназиях Чехии . В 1784 году он был заменён на немецкий язык. Самая ранняя литература Чехии отложилась именно на латинском языке. Произведения на чешском языке известны только со второй половины XIII века («Островская песнь» и «Кунгутина песнь»). В XVI веке, в период гуманизма, чешский язык становится равноправным языком науки, права, истории, однако остаётся сильная ориентация на латынь [9] . C 1620 года (поражение на Белой Горе) чешский язык приходит в упадок и основными языками становятся немецкий и латинский. Католическая литература — только на латыни. В 1784 году латинский язык преподавания в гимназиях и Пражском университете заменён немецким. Последний был заменён в гимназиях на чешский лишь после революции 1848 года.
 • Государственный язык Польши во времена Речи Посполитой (с конца XVI века государственным языком фактически был польский ) [10] .
 • До 1844 года — официальный язык Венгерского королевства [11] .
 • До 1857 года — официальный язык в Испании [12] [ неавторитетный источник? ] .
 • До 1912 года — официальный язык высшего образования в Итальянском королевстве [13] . В Неаполитанском королевстве латынь — основной письменный язык и язык культуры в Средние века, а также язык высшего образования до середины XVIII века. Итальянский — основной письменный язык, а также в судебных речах начиная с эпохи Саннаццаро (ок. 1500 г.) и основной язык культуры вместе с латинским. Французский — язык анжуйского двора с 1302 по 1442 года вместе с итальянским и неаполитанским . Испанский , вместе с итальянским и латинским письменными и неаполитанским разговорным, был языком арагонского королевского двора с 1442 по 1501 года, а затем вицекоролевкого до 1713 г. С 1816 г. — язык Королевства обеих Сицилий , с 1861 г. — объединённого итальянского королевства. В 1912 г. правительство Италии официально узаконило переход высшей школы на итальянский язык, однако до настоящего времени латынь является обязательным предметом в средней школе, почти треть школьников изучают латынь на протяжении пяти лет [14] .
 • До 1809 года латинский — официальный язык трудов Императорской Академии наук в России [15] , хотя диссертации по медицине продолжали печататься на латинском языке до 1860 года [16] . Преподавание в России в первой гимназии (существовала в 1726—1805 гг.) велось на латинском до 1747 года. При инспекторе Бакмейстере (1768—1777) в старшем классе было заведено университетское преподавание на латинском или немецком языке основ математики и естественных наук. В 1768 г. Екатерина II разрешила в Московском университете наряду с латинским преподавать на русском языке. До 1840-х годов латинский язык был языком преподавания в духовных семинариях. До 1870-х годов латинский язык был языком преподавания в Киевском университете . По состоянию на 1893 год, в Санкт-Петербургском историко-филологическом институте на латинском языке преподавал один иностранный ученый. [17] [18] . До 1917 года во всех гимназиях Империи преподавался латинский язык (как предмет), то есть его знали все педагоги (выпускники гимназий).

Место в международных отношениях

Первым общепринятым языком — по крайней мере, в Центральной и Западной Европе — являлся латинский язык. Можно сказать, что когда-то это был единственный язык, на котором умели писать в этом регионе. Когда французский, испанский, итальянский и английский языки развились до литературных форм, инструкции дипломатическим представителям стали составляться на языке страны посланника. Позже всего начали писать по-немецки. Латинским языком также пользовались в беседах между дипломатами, поскольку стороны не владели языком своего партнёра.

После латыни наиболее употребительным языком был французский. В конце XV века он стал придворным языком в Савойе и Нидерландах, а также языком императорского двора. Когда в 1508 году образовалась «Лига Камбре» ( Папа , Франция, Австрия , Испания), полномочия участников переговоров — как с французской, так и с имперской стороны — были написаны по-французски, но ратификационные грамоты составлены на латинском языке. Генрих VI Английский писал Карлу VII Французскому по-французски, и этим языком обычно пользовались как в письменных, так и в устных сношениях между этими двумя странами. В конце XVI века король Франции уже никому не писал по-латыни, кроме короля Польши, — таких успехов достигло распространение французского языка [19] .

Как минимум до XVI века международные соглашения заключались на латинском или французском языке, а английский, немецкий или итальянский использовались только в редких случаях [20] [21] .

Примеры использования латинского языка и иных языков при составлении договоров с германоязычными и иными странами:

 • Вестфальские договоры (1648 г.) были составлены на латинском языке. Договор от 30 января 1648 г. между Испанией и Соединёнными провинциями , которым была признана независимость последних, был составлен на французском и нидерландском языках ; но во всех сношениях между Францией и Священной Римской империей употреблялся латинский язык вплоть до Французской революции [22] .
 • Англо-датский договор от 11 июля 1670 г. был составлен на латинском языке, как и англо-голландский договор 1674 года, но Союзный договор 1677—1678 годов написан по-французски.
 • Договор о Великом Союзе от 7 сентября 1701 г. написан по-латински, так же как и договор от 16 мая 1703 г. между Великобританией, Императором, Генеральными штатами, членами Великого союза и Португалией.
 • В 1711 году королева Анна написала своим союзникам по-латински, и на латинском же языке были составлены полномочия, выданные её уполномоченным на Утрехтский конгресс . Однако на первом заседании конгресса в 1712 году требования Англии, так же как и требования Пруссии , Савойи и Генеральных штатов, были изложены на французском языке.
 • Торговый договор между Англией и Францией от 11 апреля 1713 г. был заключён на латинском языке; некоторые приложения к нему написаны по-латыни и по-французски, а ратификация королевы составлена по-латински. Но свидетельство об обмене ратификациями составлено по-французски.
 • Договоры Франции с Португалией, Пруссией, герцогом Савойским и Генеральными штатами, подписанные в тот же самый день (11 апреля 1713 г.), были изложены на французском языке. Около этого же времени Швеция и Голландия вели переписку на латинском языке, но Петр Великий пользовался французским языком.
 • Испания и Савойя 13 июля 1713 г. подписали мирный договор, написанный по-испански и по-французски, в то время как мирный договор от 7 сентября 1714 г., подписанный императором, империей и Францией, был составлен на латинском языке.
 • Россия в своих договорах с Бранденбургом пользовалась немецким языком, а в сношениях с Австрией — в разных случаях немецким, латинским и французским, но примерно с середины XVIII века — всегда французским; в сношениях же с Англией — всегда французским начиная с 1715 г. [23]
 • Мирный договор 1748 г. в Ахене между Великобританией, Голландией и Францией; Парижский договор 1763 г. между Великобританией, Францией и Испанией; Версальский договор 1783 г. между Великобританией и Францией составлены на французском языке с прибавлением к ним статьи о том, что употребление в мирном договоре французского языка не должно пониматься как умаление права договаривающихся сторон иметь экземпляры договора, написанные на других языках. С XIX века постепенно утверждается право британских дипломатических представителей пользоваться своим национальным языком для сношений с правительством, при котором они аккредитованы.

Влияние на другие языки

Латинский язык в его народной (разговорной) разновидности — так называемая вульгарная латынь (в значении — «народная») — явился языком-основой для новых национальных языков, объединяемых под общим названием романских[5] . К ним принадлежат: итальянский язык и множество его диалектов , которые возникли на Апеннинском полуострове в результате исторического изменения латинского языка; французский и окситанский языки, развившиеся в бывшей Галлии ; испанский , каталанский , португальский , галисийский и мирандский — на Пиренейском полуострове ; ретороманский — на территории римской колонии Реции (в части нынешней Швейцарии и в северо-восточной Италии); румынский — на территории римской провинции Дакии (современная Румыния ), молдавский и некоторые другие восточно-романские языки Балканского полуострова . Особо следует отметить сардинский язык , как наиболее близкий к классической латыни из всех современных романских языков [24] .

При общности происхождения романских языков между ними в настоящее время имеются и значительные различия. Это объясняется тем, что латинский язык проникал на завоёванные территории на протяжении целого ряда веков, в течение которых сам он как язык-основа несколько видоизменялся и вступал в сложное взаимодействие с местными племенными языками и диалектами. Известный отпечаток на возникавшие родственные романские языки наложило также различие в исторической судьбе территорий, на которых они формировались в течение длительного времени [24] .

Тем не менее, все романские языки сохраняют в своей лексике , а также, хотя и в значительно меньшей степени, в морфологии латинские черты. Например, глагольная система французского языка представляет дальнейшее развитие форм глагола , намечавшееся уже в народной латыни. В период формирования французского литературного языка на него оказал сильное влияние латинский синтаксис , под воздействием которого сформировались во французской грамматике правила согласования и последовательности времён , обособленные причастные конструкции, инфинитивные обороты [24] .

Попытки римлян подчинить себе германские племена , неоднократно предпринимавшиеся на рубеже I века до н. э. и I века н. э., не имели успеха, но экономические связи римлян с германцами существовали длительное время; они шли преимущественно через римские колонии-гарнизоны, расположенные вдоль Рейна и Дуная . Об этом напоминают названия немецких городов: Кёльн (нем. Köln — от лат. colonia «поселение»), Кобленц (нем. Koblenz — от лат. confluentes , букв. — «стекающиеся», так как Кобленц расположен у стечения Мозеля и Рейна), Регенсбург (нем. Regensburg — от лат. regina castra ), Вена (от лат. vindobona ) и др [25] .

На Британских островах наиболее древними следами латинского языка являются названия городов с составной частью -chester , -caster или -castle — от лат. castra «военный лагерь» и castellum «укрепление», foss- — от лат. fossa «ров», col(n) — от лат. colonia «поселение»: Манчестер (англ. Manchester ), Ланкастер (англ. Lancaster ), Ньюкасл (англ. Newcastle ), Фосбрук (англ. Fossebrook ), Линкольн (англ. Lincoln ), Колчестер (англ. Colchester ). Завоевание Британии в V—VI веках германскими племенами англов , саксов и ютов увеличило число латинских заимствований , усвоенных британскими племенами, за счёт слов, уже воспринятых германцами от римлян [26] .

Значение латинского языка для постепенного и длительного формирования новых западноевропейских языков сохраняется и после падения Западной Римской империи (традиционная дата — 476 год). Латинский язык продолжал оставаться языком государства и школы в раннефеодальном Франкском королевстве , образованном в конце V века и поглотившем значительную часть территории Западной Римской империи ; франкское государство , ставшее империей ( Карл Великий принял в 800 году титул императора), распалось в 843 году на самостоятельные государства Западной Европы — королевства Италию, Францию и Германию. Отсутствие в этих государствах в течение нескольких столетий национальных литературных языков заставляло прибегать в сношениях между ними к помощи латинского языка. На протяжении всех Средних веков и позже латинский язык является языком католической церкви . Одновременно, латынь была языком науки и университетского преподавания, и основным предметом школьного преподавания. Наконец, латынь была языком юриспруденции , и даже в тех странах, где уже в Средневековье осуществился переход законодательства на национальные языки (как, например, во Франции), изучение римского права и его рецепция были важнейшей составной частью юриспруденции. Отсюда широкое проникновение латинской лексики в новоевропейские языки — прежде всего, в качестве научной, богословской, юридической и вообще абстрактной терминологии [26] .

В России до XVIII века как источник терминологии использовался церковнославянский и (в меньшей степени) греческий язык ; однако начиная с времён Петра I начинается усиленное проникновение латинской лексики и в русский язык, в меньшей степени — непосредственно, в большей — через новоевропейские языки. Следует отметить, впрочем, что в самом древнерусском языке есть несколько очень ранних заимствований из латыни, частью — непосредственно, частью — через посредство греческого («баня» [27] , «палата», «мята», «черешня» [28] , «поганый»).

На английский язык латинская лексика оказала существенное влияние через французский вследствие завоевания Англии в XI веке нормандцами . Много заимствований было сделано английским языком в эпоху Возрождения и непосредственно из латинского.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология

Существует два вида произношения фонем латинского языка: традиционное и классическое. Различия между ними, в основном, заключаются в том, что традиционное произношение сохраняет возникшие в поздней латыни варианты ряда фонем, тогда как классическое старается устранять их [29] .

Помимо изменений, вызванных историческим развитием самого языка, на традиционное произношение в течение многих веков оказывали влияние фонетические процессы, происходившие в развивающихся западноевропейских языках , что привело к возникновению в разных странах различий в чтении текстов на латинском языке [29] .

Согласные [30]

Губно-губные Губно-зубные Зубные Нёбные Задненёбные Горловые
Простые Огуб-
лённые
Взрывные Звонкие B /b/ D /d/ G /ɡ/
Глухие P /p/ T /t/ C или K /k/ 1 QV /kʷ/
Фрикативные Звонкие Z /z/ ²
Глухие F /f/ S /s/ H /h/
Носовые M /m/ N /n/ G/N [ŋ] ³
Ротические R /r/ 4
Аппроксиманты ( полугласные ) L /l/ 5 I /j/ 6 V /w/ 6
 1. В ранней латыни буква K регулярно писалась перед A , но в классическое время сохранилась лишь в очень ограниченном наборе слов; она была архаичной уже в классический период и сохраняется, например, в сокращениях слова Kalendae [kalende], которое означает первый день каждого месяца (отсюда слово «календарь»): K. или Kal. [30]
 2. /z/ в классической латыни является «импортной фонемой»; буква Z использовалась в греческих заимствованиях [30] на месте дзеты (Ζζ), которая, как предполагается, ко времени её включения в латинский алфавит обозначала звук [z] . Между гласными этот звук мог быть удвоенным, то есть [zz] . Некоторые считают, что Z могло обозначать аффрикату /dz/ , но надёжных свидетельств этому нет.
 3. Перед велярными согласными /n/ ассимилировалась по месту артикуляции в [ŋ] , как в слове quinque ['kʷiŋkʷe] . Кроме того, G обозначало велярный носовой звук [ŋ] перед N ( agnus : ['aŋnus] ).
 4. Латинское R обозначало либо альвеолярный дрожащий звук [r] , как испанское RR , либо альвеолярный флэп [ɾ] , подобно испанскому R не в начале слова.
 5. Предполагается, что фонема /l/ имела два аллофона (примерно как в английском). Согласно Allen ( Chapter 1 , Section v ), это был веляризованный альвеолярный боковой аппроксимант [ɫ] , как в английском full в конце слова или перед другой согласной; в других случаях это был альвеолярный боковой аппроксимант [l] , как в английском look .
 6. V и I могли обозначать как гласные, так и полугласные фонемы ( /ī/ /i/ /j/ /ū/ /u/ /w/ ).
 • PH , TH , и CH использовались в греческих заимствованиях на месте фи (Φφ /pʰ/ ), теты (Θθ /tʰ/ ) и хи (Χχ /kʰ/ ), соответственно. В латинском языке не было придыхательных согласных , поэтому эти диграфы чаще всего читались как P (позже — F ), T , и C/K (исключение составляли наиболее образованные люди, хорошо знакомые с греческим).
 • Буква X обозначала сочетание согласных /ks/ .
 • Удвоенные согласные обозначались удвоенными буквами ( BB /bː/ , CC /kː/ и т. д.). В латыни долгота звуков имела смыслоразличительное значение, например a nus /ˈanus/ («старуха») и ā nus /ˈaːnus/ («кольцо, анус») и a nn us /ˈanːus/ («год»). В ранней латыни двойные согласные писались как одинарные; во II веке до н. э. их начали обозначать в книгах (но не в надписях) с помощью серповидного диакритического знака , известного как «сицилиус» (по-видимому, наподобие ň ). Позже стали писать привычные нам двойные согласные.
 • Фонема /j/ встречается в начале слов перед гласной или в середине слов между гласными; во втором случае она удваивается в произношении (но не на письме): iūs /juːs/ , cuius /ˈkujjus/ . Поскольку такой удвоенный согласный делает предшествующий слог долгим, то в словарях предшествующая гласная отмечается макроном как долгая, хотя в действительности эта гласная обычно краткая. Слова с приставками и составные слова сохраняют /j/ в начале второго элемента слова: adiectīuum /adjekˈtiːwum/ .
 • По всей видимости, к концу классического периода /m/ в конце слов произносилось слабо, либо глухо, либо лишь в виде назализации и удлинения предшествующего гласного. Например, decem («10») должно было произноситься [ˈdekẽː] . В поддержку этой гипотезы указывают не только ритмы латинской поэзии, но и тот факт, что во всех романских языках конечное M было потеряно. Для упрощения, а также ввиду неполной доказанности этой гипотезы, M обычно считается всегда изображающей фонему /m/ .

Гласные [30]

передний ряд средний ряд задний ряд
долгие краткие долгие краткие долгие краткие
верхнего подъёма I /iː/ I /ɪ/ V /uː/ V /ʊ/
среднего подъёма E /eː/ E /ɛ/ O /oː/ O /ɔ/
нижнего подъёма A /aː/ A /a/
 • Каждая гласная буква (возможно, за исключением Y ) обозначает, по меньшей мере, две разные фонемы: долгий и краткий гласный. A может обозначать либо краткое /a/ , либо долгое /aː/ ; E может обозначать либо /ɛ/ , либо /eː/ и т. д.
 • Y использовалась в греческих заимствованиях [30] на месте буквы ипсилон (Υυ /ʏ/ ). В латыни изначально не было огублённых гласных переднего ряда, поэтому если римлянин не умел произносить этот греческий звук, то он читал ипсилон как /ʊ/ (в архаичной латыни) или как /ɪ/ (в классической и поздней латыни).
 • AE , OE , AV , EI , EV были дифтонгами : AE = /aɪ/ , OE = /ɔɪ/ , AV = /aʊ/ , EI = /eɪ/ и EV = /ɛʊ/ . AE и OE в послереспубликанский период стали монофтонгами /ɛː/ и /eː/ , соответственно.

Долгота гласных и согласных

В латинском языке долгота гласных и согласных имела смыслоразличительное значение. Долгота согласных обозначалась их удвоением, однако долгие и краткие гласные в стандартном письме не различались.

Тем не менее, были попытки ввести различение и для гласных. Иногда долгие гласные обозначались удвоенными буквами (эту систему связывают с древнеримским поэтом Акцием ( Accius )); существовал также способ помечать долгие гласные с помощью «апекса» — диакритического значка, похожего на акут (буква I в этом случае просто увеличивалась в высоту).

В современных изданиях при необходимости обозначить долготу гласных над долгими гласными ставят макрон ( ā, ē, ī, ō, ū ), а над краткими — бреве ( ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ ).

Ударение

Ударение в латинском языке обычно не падает на последний слог, поэтому в двусложных словах оно приходится на первый слог. Если слогов в слове больше двух то ударение падает на предпоследний слог, если он долгий и на третий с конца слог, если предпоследний слог краткий. Например: fí-li-a (слог li открытый и после него стоит гласная, поэтому он краток), fe-nés-tra (слог nes долгий, потому что он закрытый) [31] :20 .

Морфология

Латинский язык, как и русский, является преимущественно синтетическим . Это означает, что грамматические категории выражаются словоизменением ( склонение , спряжение ), а не служебными словами . В латинском языке имеются имена существительные ( лат. Nomen Substantivum ), числительные и местоимения , склоняемые по падежам , лицам , числам и родам ; имена прилагательные , кроме перечисленного, изменяемые по степеням сравнения ; глаголы, спрягаемые по временам и залогам ; супин — отглагольное существительное; наречия , предлоги и союзы .

Имя существительное

В латинском языке насчитывается 6 падежей :

Три рода, которые делятся на 5 склонений.:

Глагол

Глаголы латинского языка имеют 6 временных форм, 3 наклонения, 2 залога, 2 числа и 3 лица.

Спряжение

Имеется 4 спряжения; вид спряжения определяется по последнему гласному, стоящему перед окончанием инфинитива -re :

 • - a re — первое спряжение;
 • - ē re (с долгим звуком) — второе спряжение;
 • - ĕ re (с кратким звуком) — третье спряжение (делится на «3-a спряжение» и «3-b спряжение»);
 • - i re — четвёртое спряжение.

Стандартная схема спряжения латинского глагола — отрезается окончание инфинитива -re и добавляется окончание, указывающее на лицо:

 • -o — 1 л. ед. ч.,
 • -s — 2 л. ед. ч.,
 • -t — 3 л. ед. ч.,
 • -mus — 1 л. мн. ч.,
 • -tis — 2 л. мн. ч.,
 • -nt — 3 л. мн. ч.

1) У глаголов первого спряжения -a перед окончанием 1 л. ед. ч. -o выпадает:

Спряжение глагола am a re «любить»
Лицо и число Форма
1 л. ед. ч. Am o
2 л. ед. ч. Ama s
3 л. ед. ч. Ama t
1 л. мн. ч. Ama mus
2 л. мн. ч. Ama tis
3 л. мн. ч. Ama nt

2) Глаголы второго спряжения спрягаются без каких-либо отклонений от стандартной схемы.

3) В глаголах третьего спряжения - ĕ re заменяется на -o , -is , -it , -imus , -itis , -unt («3-a») или -io , -is , -it , -imus , -itis , -iunt («3-b»), то есть появляются так называемые соединительные гласные; глаголов «3-b» спряжения, по сравнению другими, очень мало.

4) У глаголов четвёртого спряжения в 3 л. мн. ч. в окончании дополнительно появляется -u :

Спряжение глагола aud i re «слушать»
Лицо и число Форма
1 л. ед. ч. Audi o
2 л. ед. ч. Audi s
3 л. ед. ч. Audi t
1 л. мн. ч. Audi mus
2 л. мн. ч. Audi tis
3 л. мн. ч. Audi unt
Время

Времена латинского глагола:

Наклонение
Залог
Число
Лицо
 • Первое ( persona prima );
 • второе ( persona secunda );
 • третье ( persona tertia ).

Синтаксис

Как и в русском языке, простое предложение чаще всего состоит из подлежащего и сказуемого , причём подлежащее стоит в именительном падеже. Местоимение в качестве подлежащего используется крайне редко, так как обычно оно уже заключено в личной форме сказуемого. Сказуемое же может быть выражено глаголом, именной частью речи или именной частью речи со вспомогательным глаголом.

Благодаря синтетическому строю латинского языка и, как следствие, богатой системе склонений и спряжений, порядок слов в предложении не носит решающего значения. Однако, как правило, подлежащее ставится в начале предложения, сказуемое — в конце, прямое дополнение — перед управляющим глаголом, то есть сказуемым [32] .

При построении предложений употребляются следующие обороты:

 • Accusativus cum infinitivo («винительный с неопределённым») — употребляется с глаголами речи, мысли, чувственного восприятия, волеизъявления и некоторых других случаях и переводится как придаточное предложение, где часть, стоящая в винительном падеже, становится подлежащим, а инфинитив — сказуемым в согласованной с подлежащим форме.
 • Nominativus cum infinitivo («именительный с неопределённым») — имеет ту же структуру, что и предыдущий оборот, однако со сказуемым, стоящем в пассивном залоге. При переводе сказуемое передаётся активной формой 3-го лица множественного числа с неопределённо-личным значением, а сам оборот — придаточным предложением.

Придаточные предложения с союзом cum historicum , как правило, являются придаточными предложениями времени, переводимыми с союзом «когда» [33] .

Стилистические особенности литургической латыни

Поскольку на древнегреческом языке были написаны книги Нового Завета , в первые десятилетия христианства он оставался основным языком богослужения в Риме; однако при папе Викторе I (189—199) здесь был осуществлён переход на латынь. Для христианской латыни характерно заимствование большого количества греческой и, отчасти, древнееврейской лексики, наличие неологизмов , большое влияние разговорного , с точки зрения античной традиции, стиля. В то же время, непосредственно в богослужебных текстах используются многие слова собственно латинского происхождения и языковые конструкции, уже ко времени составления этих текстов являвшиеся архаическими, что превращает литургическую латынь в сакральный язык , отличный от разговорного (например, вместо более распространённого в разговорной речи христиан глагола oro «молюсь» употребляется древнее precor ; вместо греческого слова episcopus — традиционные официальные римские термины pontifex и antistes ; вместо греческого presbyter — римское praesul ). Торжественный стиль богослужебной латыни, весьма отличный от разговорного, представляет собой гармоничное сочетание библейского и древнеримского слога.

Латинский язык в биологии

Латинский язык в биологии можно рассматривать как самостоятельный научный язык, произошедший от латинского языка эпохи Возрождения , но обогащённый множеством слов, заимствованных из древнегреческого и других языков. Кроме того, многие слова латинского языка употребляются в биологических текстах в новом, специальном смысле. Грамматика в латинском биологическом языке заметно упрощена. Алфавит дополнен: в отличие от классической латыни, используются буквы J, U, W.

Современные Кодексы биологической номенклатуры требуют, чтобы научные названия живых организмов были по форме латинскими , то есть были написаны буквами латинского алфавита и подчинялись правилам латинской грамматики, вне зависимости от того, из какого языка они заимствованы.

См. также

Примечания

 1. 1 2 3 4 5 Кацман, Покровская, 2006 , с. 15.
 2. Latin manuscripts: an elementary introduction to the use of critical editions for high school and college classes: Johnston, Harold Whetstone, 1859—1912: Free Download, Bor…
 3. Кацман, Покровская, 2006 , с. 15—16.
 4. 1 2 3 Кацман, Покровская, 2006 , с. 16.
 5. 1 2 3 Кацман, Покровская, 2006 , с. 17.
 6. Beginner's Latin
 7. Horst Förster. Kulturdialog und akzeptierte Vielfalt?: Rumänien und rumänische Sprachgebeite nach 1918. Stuttgart. 1999. P. 45 (Horst Förster Jahrgang 1940. Seit 1991 Professor für Geographie Osteuropas an der Universität Tübingen. Wissenschaftlicher Leiter des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen. — Хорст Фёрстер Родился в 1940 году. С 1991 года профессор географии Восточной Европы в Тюбингенском университете. Научный директор Института истории и географии Дубая Швабии, Тюбинген).
 8. Horst Förster. Kulturdialog und akzeptierte Vielfalt?: Rumänien und rumänische Sprachgebeite nach 1918. Stuttgart. 1999. P. 45
 9. Краткая история чешского языка
 10. Грыцкевіч А. П. Рэч Паспалі́тая // Беларуская энцыклапедыя : У 18 т. Т. 14: Рэле — Слаявіна (белор.) / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн. : БелЭн , 2002. — С. 36. — 10 000 экз.ISBN 985-11-0238-5 .
 11. Андреа Абони. Данные к истории русинского языка.
 12. Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуры: тезисы докладов … Международного конгресса, Том 4. Пятигорский государственный лингвистический университет, 2004. С. 49 , (Там же.)
 13. [Немилов А. Н. Культура эпохи Возрождения. Академия наук СССР. Л., 1986. С. 36.]
 14. Кондратьев Д. К. Латынь в современном мире. Журнал Гродненского государственного медицинского университета. N. 4. Гродно, 2004.
 15. Труды Института истории естествознания и техники (Академия наук СССР), 1955
 16. [Большая медицинская энциклопедия. Словарная статья «Медицинская литература»]
 17. Алексей Федотов . Духовное образование в 1943—1988 годах.
 18. [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Энциклопедическая статья «Древние языки»]
 19. De Maulde-la-Claviere, I, 80, 389.
 20. De Maulde-la-Claviere, I, 209
 21. Э. Сатоу . Руководство по дипломатической практике . М., 1961. С. 64-65.
 22. Garden. Historie des Traites de Paix. 5, 155, n.
 23. F. de Martens, Recueil de Traites etc., V et IX (X).
 24. 1 2 3 Кацман, Покровская, 2006 , с. 18.
 25. Кацман, Покровская, 2006 , с. 18—19.
 26. 1 2 Кацман, Покровская, 2006 , с. 19.
 27. Баня. Этимологический словарь М. Фасмера
 28. Черешня. Этимологический словарь М. Фасмера
 29. 1 2 Кацман, Покровская, 2006 , с. 22.
 30. 1 2 3 4 5 Кацман, Покровская, 2006 , с. 23.
 31. Латинский язык: Учебник для студентов пед. институтов по спец. №2103 «Иностр. яз.» / Под общ. ред. В. Н. Ярхо , В. И. Лободы. — 3-е изд. — М. : Просвещение , 1983. — 86 000 экз.
 32. Lingua Latina: Материалы по курсу латинского языка: Н. Новгород, Изд-во «Вектор — ТиС», 2000.
 33. Мирошенкова В. И., Фёдоров Н. А. Учебник латинского языка . — Москва: Простор, 1994. — ISBN 5-900451-08-2 .

Литература

Учебные пособия

 • Боровский Я. М., Болдырев А. В. Учебник латинского языка. — М., 1975 (4-е изд.).
 • Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык : учебник для вузов . — М. : Владос, 2006. — 456 с.
 • Козлова Г. Г. Самоучитель латинского языка. – 2-е изд. — М., 2006.
 • Кондратьев С., Васнецов А. Учебник латинского языка. – 5-е изд. — М., 1954.
 • Мирошенкова В. И., Фёдоров Н. А. Lingua latina. – 6-е изд. — М., 2003.
 • Нисенбаум М. Е. Латинский язык. – 2-е изд. — М., 2001.
 • Розенталь И. С., Соколов В. С. Учебник латинского языка. – 2-е изд. – М., 2004.
 • Соболевский С. И. Учебник латинского языка. — М., 1953.
 • Ярко В. Н. и др. Латинский язык. – 8-е изд. — М., 2010.

Словари