Prusko (království)

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Historický stav
Pruské království
Němec Království Prusko
Pruská vlajka Znak Pruska
Pruská vlajka Znak Pruska
Hymna : " Pruská píseň "
Němec "Preußenlied"
Pruské království v rámci Německé říše
Pruské království v rámci Německé říše
Braniborská vlajka (1657-1701) .svg
1701 - 1918
Hlavní město Berlín
jazyky)
Úřední jazyk německy
Měnová jednotka

Reichstaler (před rokem 1750)
pruský tolar (1750-1857)
odborový taler (1857-1871)
zlatá značka (1871-1914)

papírové razítko (od roku 1914)
Náměstí 118 926 km² (1 740)
194 891 km² (1786)
348 779,87 km² (1910)
Populace 730 000 lidí (1713)
2 240 000 lidí (1740)
5 340 000 lidí (1786)
10 349 031 lidí (1816)
24 689 000 (1871)
34 472 509 (1910)
Forma vlády

absolutní monarchie (do roku 1848)

dualistická monarchie (od roku 1848)
Dynastie Hohenzollern Haus Wappen.svg Hohenzollernové
Král
• 1701-1713 Fridrich I
• 1713-1740 Frederick Wilhelm I
• 1740-1786 Fridrich II
• 1786-1797 Fridrich Wilhelm II
• 1797-1840 Frederick Wilhelm III
• 1840-1861 Fridrich Vilém IV
• 1861-1888 Vilém I
• 1888-1888 Fridrich III
• 1888-1918 Vilém II
Příběh
1701 vytvoření pruského království
1806 francouzská okupace
1815 obrození
1848 přijetí ústavy
1871 vznik Německé říše
1918 revoluce
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Pruské království ( německy Königreich Preußen ) - označení pruského státu v období 1701-1918 za vlády pruských králů. Od roku 1871 se Pruské království stalo vedoucím státem vyhlášené Německé říše , zabíralo téměř dvě třetiny celé její rozlohy, a pruští králové, pocházející z braniborské dynastie Hohenzollernů, současně obsadili celoněmecký trůn. Podle převažujících historických událostí bylo království vyhlášeno na území Pruského vévodství , i když Braniborsko se stalo jeho jádrem. V tomto ohledu, aktuální kapitál království byl Brandenburg Berlín , ačkoli korunovace byly tradičně drženy v historicky pruském Königsberg .

Vyhlášení a jméno království

Název „Pruské království“ ( it. Königreich Preußen) původně označoval pouze území bývalého pruského vévodství (Východní Prusko), kde braniborský kurfiřt Fridrich III. (bývalý zároveň také vévoda Pruský), prohlásil se králem v Prusku ( it. König in Preußen ) pod jménem Fridrich I., čímž vytvořil nový stát - Pruské království. Formálně se nemohl prohlásit za pruského krále ( německy König Preußens ), protože neměl moc nad královským Pruskem (Západní Prusko), které bylo až do roku 1772 pod nadvládou polského krále. Teprve když se součástí pruského království stalo i Západní Prusko, začali si pruští králové oficiálně říkat „králové Pruska“.

Pruský stát v letech 1701-1806 (bez západního majetku). Černá čára ukazuje hranici Svaté říše římské, oddělující pruské království od zbytku Pruska

Tato historická území Pruska patřilo království samotného Pruska, ale pod vládou pruských králů byla jiná území, které patřily k Brandenburg Hohenzollern dynastii, a proto byly součástí pruského státu ( German Preußischer Staat), ale dokud 1806 nebyly formálně součástí Pruského království, protože byly součástí Svaté říše římské německého národa , která byla nominálně pod vládou habsburské dynastie.

Vzhledem k tomu, že ve Svaté říši římské byl pouze jeden německý král, byl Fridrich podle sankce císaře Leopolda I. (výměnou za spojenectví proti Francii ve válce o španělské dědictví ) 18. ledna korunován králem nového státu. , 1701 pouze na pozemcích, které nebyly součástí říšských území: „král v Prusku“. Předložka „v“ v názvu byla předpokladem pro získání korunovačního oprávnění, protože zdůrazňovala absenci nároků na titul německého krále . Oficiálně se Braniborské majetky staly součástí Pruska po rozpadu Svaté říše římské v roce 1806. Území vlastního pruského království (spolu s Warmií ) se stalo známým jako provincie Východního Pruska . Přesto je v historiografii zvykem, že se Pruským královstvím rozumí území celého pruského státu.

Příběh

Růst království

Samotný původ slova-etnonyma „ Prusové “ není vlastní jméno. Ani Prusové jako celek, ani žádný z kmenů Pruského svazu se tak nikdy nenazývali. Vlastním Prusy, každý kmen měl své vlastní já, s identifikací oblastí: Semba ze Sambie (podle pruské "země"), natangové z natangiánů , pomesanové z pomesanů , pogesáni z pogesanů , warmiáni z Warmie , skalvové ze Skalova (skalvové tzv. stejně jako Galindové a Yatvingové, kteří žili v Prusku [cs] , jsou považováni za oddělený národ od Prusů) a tak dále, stejně jako podle jmen pruských klanů ( Bart ). To hovoří o absenci státní samoorganizace , která by Prusům nutně dala společné vlastní jméno. Prusové byli pouze svazkem pobaltských kmenů, spojeným s ostatními pobaltskými kmeny společným náboženstvím a vrchní kněží nesli titul krive / krivito / krive / krivaitis .

Prusové nazývali svou zemi "Ostrovním královstvím" ("Ulmigania", "Ulmigeria", "Ulmerigia" v gotické verzi) - až do 12. století byl poloostrov Sambia považován za ostrov ohraničený vodami Baltského moře a Pregoly a řeky Deim . Obecně platí, že pruské země v období maximální moci sahaly od Visly po Němen .

Keltové a Germáni v době Julia Caesara nazývali tuto zemi také "Oserikta" a "Austrávie" - východní země.

Lze tedy spolehlivě tvrdit, že Prusové a všechny jejich kmenové etiologické útvary nepatřili ani Keltové , ani Germáni , ani Frankové , ani Góti , ani Sasové , ani Vizigóti a Ostrogóti , ale byli syntézou slovanských a jiných kmenových útvarů v oblasti Baltu .

Část Prusů se stala součástí Litevského velkovévodství a stala se součástí litevského etna jako Letuvininka .

Malá část Prusů během své násilné romanizace uprchla do Litevského velkovévodství a usadila se na území moderní severozápadní části Běloruska ( okresy Grodno , Slonim , Voronovsky a další), kde jsou dodnes osady převážně litevsky mluvících bartiaků (ze subetnonyma * bartai ), tedy potomků středověkých Bartů .

Fridrich Vilém I. , kurfiřt braniborský a vévoda pruský, zemřel v roce 1688. Jeho dědictví přešlo na jeho syna Fridricha III. (1688-1701), který se stal pruským králem, Fridrich I. (1701-1713).

Území království bylo roztroušeno na 1200 km: od země Pruského vévodství na jihovýchodním pobřeží Baltského moře, do srdce Hohenzollernů - Braniborska, s exklávami - vévodství Cleves , Marka a Ravensburg okresy v Porýní . Nové Pruské království bylo velmi chudé - po třicetileté válce bylo těžké se vzpamatovat. V roce 1708 padla za oběť dýmějovému moru přibližně jedna třetina obyvatel Pruského vévodství. Mor zasáhl Prenzlau v srpnu 1710, ale nakonec ustoupil, než dosáhl hlavního města Berlína, které bylo vzdálené pouhých 80 km.

Švédsko, které v Severní válce (1700-1721) utrpělo porážku od Ruska, Saska, Commonwealthu, Dánsko-norské unie, Hannoveru a Pruska, ztratilo území na jižním pobřeží Baltského moře. Podle prusko-švédské smlouvy podepsané ve Stockholmu (leden 1720) přijalo Prusko Štětín ( Štětín ) a další švédská území v Pomořansku.

1740-1760: Slezské války

Stavy Slezska přísahají věrnost Fridrichu II v roce 1741, obraz od Wilhelma Camphausena


V roce 1740 nastoupil na trůn pruský král Fridrich II . S využitím jako záminka smlouvy z roku 1537 (smlouvu vetoval císař Ferdinand I.), podle níž mělo Slezsko po přerušení své vládnoucí dynastie Piastovců přejít k Braniborsku, zahájil Fridrich invazi do Slezska , čímž rozpoutal válku o rakouské nástupnictví . Po rychlé okupaci Slezska se Fridrich dobrovolně přihlásil k obraně rakouské arcivévodkyně Marie Terezie pod podmínkou, že mu bude předána půda. Nabídka byla odmítnuta, ale Rakousko čelilo řadě dalších odpůrců a Frederickovi se nakonec podařilo zajistit oficiální územní ústupky podle Berlínské smlouvy v roce 1742.

K překvapení mnohých se Rakousku podařilo úspěšně obnovit válku. Fridrich věděl o blížící se rakouské pomstě v roce 1744 a rozhodl se preventivně zasáhnout a znovu vtrhl do císařského majetku , tentokrát v Čechách. To se nezdařilo, ale francouzský tlak na Rakousko, spojence Velké Británie, vedl k řadě smluv a kompromisů, jejichž výsledkem byla druhá smlouva v Cáchách podepsaná v roce 1748, která obnovila mír a dala Prusku většinu Slezska.

Poté, co bylo Rakousko poníženo ústupkem Slezska, nasměrovalo své úsilí k zajištění spojenectví s Francií a Ruskem (" diplomatická revoluce "), zatímco Prusko mělo potíže s budováním koalice s Británií.

Frederickovy druhé vpády do Saska a Čech během několika měsíců mezi 1756 a 1757 vedly k sedmileté válce . Tato válka se stala zoufalým bojem pruské armády proti mnoha velkým evropským státům, což svědčí o bojové účinnosti pruské armády. Proti koalici Rakouska, Ruska , Francie a Švédska se postavilo pouze Prusko, Hannover a Velká Británie. Fridrichovi se podařilo zabránit velké invazi na jeho území v říjnu 1760, kdy ruská armáda dočasně obsadila Berlín a Königsberg . Situace pro království se začala postupně zhoršovat, ale po smrti císařovny Alžběty Petrovny v roce 1762 se dramaticky změnila („ Druhý zázrak Braniborského domu “). Peter III, který se připojil ke koalici s Pruskem, zlikvidoval východní frontu. Přibližně ve stejnou dobu se z války stáhlo i Švédsko.

Po porážce rakouské armády v bitvě u Burkersdorfu se Prusku konečně podařilo nastolit status quo na kontinentu. Tento výsledek potvrdil vedoucí úlohu Pruska mezi německými státy a vytvoření země na úrovni Velkého evropského státu. Frederick, otřesený téměř úplnou porážkou Pruska, prožil zbytek svých dnů jako mírumilovný vůdce.

pruská armáda

Hohenfriedeberg - Útok pruské pěchoty - 1745.jpg

Jádrem pruské armády byli mušketýři , dále granátníci , střelci a pikenýři , jízdu tvořili kyrysníci , dragouni a husaři .

1772, 1793, 1795: Rozdělení Commonwealthu

Wappen Mark Brandenburg.png
Wappen Preußen.png

Historie Braniborska a Pruska
Severní značka
936-1157
Prusové
Až do 13. stol
Braniborský markrabě
1157-1618 (1806)
Braniborské volby
1356-1806
Warband
1224-1525
Pruské vévodství
1525-1618
Královské Prusko
(Polsko)
1466-1772
Braniborsko-Prusko
1618-1701
Pruské království
král v Prusku
1701-1772
Pruské království
král pruský
1772-1918
Svobodný stát Prusko
1918-1947
oblast Klaipeda
(Litva)
1920-1939
Od roku 1945
Braniborsko
(Východní Německo, Německo)
1947-1952
Od roku 1990
Navrácené země
(Polsko)
1918-1939
Od roku 1945
Kaliningradská oblast
(SSSR, Rusko)
Od roku 1945

Na východ a jih od Pruska se nacházela Rzeczpospolita, která v průběhu 17. století postupně upadala. Znepokojený nárůstem ruského vlivu v polských záležitostech a možnou expanzí Ruské říše se Frederick v roce 1772 zúčastnil prvního z rozdělení Polsko-litevského společenství mezi Rusko, Prusko a Rakousko, aby zachoval rovnováhu sil. Království Pruska anektovalo většinu území koruny Království Polska ke Královskému Prusku , včetně Warmie. Anektovaná území vytvořila následující rok provincii Západní Prusko . Nové území, které se stalo součástí Východního Pruska (území dříve známého jako Pruské vévodství) v Pomořansku, bylo sjednoceno do království na východních územích.

Po Frederickově smrti v roce 1786 pokračoval v dělení Polska jeho synovec Frederick Wilhelm II, což Prusku umožnilo získat v roce 1793 významnou část západního Polska.

V roce 1795 Rzeczpospolita přestala existovat a velká území (včetně Varšavy) jižně od Východního Pruska se stala součástí Pruska. Tato nová území byla organizována v provinciích Nového Slezska , Jižního Pruska a Nového východního Pruska .

1806-1815: Napoleonské války

V roce 1806 byla Svatá říše římská zrušena v důsledku napoleonských vítězství nad Rakouskem. Titul kurfiřta (kníže-kurfiřta) Braniborska ztratil smysl a byl zrušen. К этому времени Гогенцоллерны имели многочисленные титулы: глава евангелисткой церкви королевства, курфюрст, великий князь, герцог для различных регионов и сфер их правления. После 1806 года он стал иметь единственный титул — король Пруссии .

В результате поражения Пруссии в битве при Йене и Ауэрштедте в 1806 году король Фридрих Вильгельм III был вынужден временно покинуть Мемель . Согласно Тильзитскому договору в 1807 году, Пруссия потеряла примерно половину своей территории, включая земли, полученные при Втором и Третьем разделе Польши (которая в то время стала герцогством Варшавским) и все земли к западу от реки Эльба . Вся остальная часть королевства была оккупирована французскими войсками и король был вынужден создать альянс с Францией и присоединиться к Континентальной блокаде.

После поражения Наполеона в России, Пруссия вышла из альянса и приняла участие в Войне Шестой коалиции во время «освободительной войны» ( нем. Befreiungskriege ) против французской оккупации. Прусские войска под командованием маршала Гебхарда Леберехта фон Блюхера внесли вклад в окончательную победу над Наполеоном в решающей битве при Ватерлоо в 1815 году.

1815: Пруссия после Наполеона

Экспансия Пруссии в 1807—1871 годах

Пруссия в награду за свой вклад в победу над Францией была приглашена на Венский конгресс , где получила назад большую часть своих территорий и приобрела 40 % королевства Саксония и значительную часть Рейнланда. Большая часть территории, которая отошла к Пруссии при третьем разделе Польши, была присоединена к Царству Польскому в рамках Российской империи.

С учётом этих изменений в Пруссии, королевство было реорганизовано на десять провинций. Большая часть королевства, не бывшая в составе Восточной Пруссии, Западной Пруссии и Познани, стала частью нового Германского союза , который пришёл на смену канувшей в лету Священной Римской империи.

В результате революции 1848 года княжества Гогенцоллерн-Зигмаринген и Гогенцоллерн-Хехинген (правила младшая ветвь династии Гогенцоллерн) были присоединены к Пруссии в 1850 году .

1848—1871: Войны за объединение Германии

Пруссия после Австро-прусской войны (1866)

За последующие полвека после Венского конгресса, в Немецком союзе возник конфликт между сторонниками идеи формирования единого германского государства и сохранения нынешнего собрания небольших германских государств и королевств. Создание в 1834 году Таможенного союза Германии ( нем. Zollverein ), который исключал Австрийскую империю, увеличил прусское влияние на государства-члены. В результате революции 1848 года Франкфуртский парламент предложил королю Фридриху Вильгельму IV объединить Германию вокруг его короны. Фридрих Вильгельм отказался от предложения на том основании, что революционные сборища не могут предоставлять королевские титулы (по его словам, эта корона была «из грязи и дерева»). Но существовали две другие причины его отказа: в то время было сделано мало усилий, чтобы положить конец внутренней борьбы за власть между Австрией и Пруссией. Создание Германской империи означало бы конец независимости Пруссии в рамках федерации.

В 1848 году действия Дании по отношению к герцогствам Шлезвиг и Гольштейн привели к Первой Шлезвигской войне (1848—1851) между Данией и Германским союзом. В ней Дания была побеждена, но Пруссия под внешним давлением была вынуждена отдать ей оба герцогства.

22 мая 1848 года прошли выборы в Прусское Национальное Собрание ( Preußische Nationalversammlung ), которое 5 декабря приняло Конституционную Хартию Прусского Государства ( Verfassungsurkunde für den preußischen Staat ). Этот документ — умеренный по меркам того времени, но консервативный по сегодняшним стандартам — предусматривал двухпалатный парламент. Нижняя палата, или Ландтаг , избирался всеми налогоплательщиками, которые были разделены на три типа, чьи голоса имели вес согласно сумме уплачиваемых налогов. Женщины и те кто не платили налоги, не имели право голоса. Это позволило трети избирателей контролировать 85 % от законодательной власти. Верхняя палата, которая впоследствии была переименована в «Палату лордов» ( нем. Herrenhaus ), была назначаема королём. Он сохранил полностью исполнительную власть и министры отчитывались только перед ним. Как результат, власть землевладельческой классов, юнкеров, оставалась незыблемой, особенно в восточных провинциях.

В 1862 году Отто фон Бисмарк был назначен королём Вильгельмом I в качестве премьер-министра Пруссии. Он был полон решимости объединить немецкие государства под прусской властью и управлял Пруссией во время трех войн, которые в конечном счете достигли этой цели.

Первой из упомянутых войн была Вторая Шлезвигская война (1864 год), которую инициировала Пруссия, заручившись поддержкой Австрии. Дания потерпела в ней поражение и отдала Шлезвиг и Гольштейн, Пруссии и Австрии соответственно.

Распределение управления Шлезвигом и Гольштейном стало толчком к Австро-прусской войне (1866 год), известной также как семинедельная война, где Пруссия, в союзе с Королевством Италия и различными северогерманскими государствами, объявило войну Австрийской империи. Австрийская коалиция была разрушена, и некоторые немецкие государства ( Королевство Ганновер , Гессен-Кассель , Герцогство Нассау и Вольный город Франкфурт ) были присоединены к Пруссии. Важнейшим результатом этих приобретений стало территориальное соединение рейнского комплекса владений Пруссии с остальной частью королевства. Спорные территории Шлезвиг и Гольштейн перешли под Прусское правление. С учётом этих территориальных достижений появилась возможность объединения прусских владений в Рейнланд-Вестфалии с основной частью Королевства. Именно в это время Пруссия достигла своей наибольшей площади и занимала две трети площади Германии. Пруссия оставалась в этих границах до конца 1918 года .

По результатам войны Германский союз был ликвидирован, на его месте образовался Северо-Германский Союз , в котором в 1867 году Пруссия объединила 21 государство к северу от реки Майн.

Пруссия стала доминирующей державой в этом новом образовании, имея четыре пятых его площади и населения. Её почти полный контроль был закреплён в конституции, написанной Бисмарком. Исполнительная власть была возложена на президента; официально была передана прусскому королю, согласно наследственным правам. Канцлер отчитывался только перед ним. Был также создан двухпалатный парламент. Нижняя палата, или Рейхстаг , избиралась на основе всеобщего избирательного права мужчин. Верхняя палата, или Бундесрат (Федеральный совет), назначалась государственной властью. Бундесрат на практике был сильнее Рейхстага. Пруссия имела 17 из 43 голосов и могла легко контролировать кворум в рамках союза с другими государствами. Южные немецкие государства (за исключением Австрии) были вынуждены согласиться на военные союзы с Пруссией. Бисмарк считал что такой путь объединения Германии значительно легче к реализации. Хотя король Вильгельм I был полон решимости сделать территориальное завоевание Австрии, Бисмарк убедил его отказаться от этой идеи. Бисмарк хотел, чтобы Австрия не имела в будущем влияния на немецкие дела, и одновременно видел, что Австрия могла бы быть ценным союзником в будущем.

Завершающим действием была Франко-прусская война (1870 год), где Бисмарк обыграл императора Франции Наполеона III с объявлением войны Пруссии. Взаимодействие германских государств улучшилось после австро-прусской войны, германские государства быстро собрали вместе свои войска и победили Францию. Эта прусская победа предопределила возможность создания Германской империи во главе с императором Вильгельмом I 18 января 1871 года (170-летие коронации первого прусского короля Фридриха I) в зале зеркал в Версале около Парижа, в то время как французская столица находилась в осаде.

1871—1918: подъём и падение Пруссии

Пруссия в Германской империи (1871—1918 годы)
Karte Deutsches Reich, Verwaltungsgliederung 1900-01-01.png
Штандарт короля Пруссии, 1844—1871

Новая империя Бисмарка стала одним из самых могущественных государств из стран континентальной Европы. Господство Пруссии в новой империи было почти столь же абсолютным, как это было в Северо-Германском Союзе. Пруссия имела три пятых площади империи и две трети её населения. Императорская корона стала наследственной династии Гогенцоллернов.

Однако корни будущих проблем находились в глубоких различиях между имперской и прусской системами. Империя имела систему всеобщего и равного избирательного права для всех мужчин старше 25 лет. В то же время Пруссия сохранила систему голосования с ограничительными тремя классами, в которой 17,5 % населения контролировало все сферы жизни. Имперский канцлер был, за исключением двух периодов (январь — ноябрь 1873 и 1892—1894 годов), также премьер-министром Пруссии и это означало, что на протяжении большей части существования империи королю/императору и премьер-министру/канцлеру пришлось искать большинства в избирательных законодательных органах двух абсолютно разных избирательных систем.

На момент создания империи Пруссия и Германия имели примерно две трети сельских районов. Однако в течение 20 последующих лет положение было изменено, на города и местечки уже приходилось две трети населения. Однако и в королевстве, и в империи границы округов так и не были изменены, чтобы отразить рост населения и влияние городов и местечек. Это означало, что сельские районы были просто переименованы в 1890 году.

Бисмарк понимал, что остальная часть Европы несколько скептически относится к силе нового Рейха, и обратил своё внимание на сохранение мира вроде Берлинского конгресса.

Вильгельм I умер в 1888 году, и его на троне сменил наследный принц — Фридрих III . Новый император был англофилом и планировал сделать широкие либеральные реформы. Но он умер через 99 дней с момента своего восхождения на трон. Его наследником стал 29-летний сын, Вильгельм II .

Как мальчик, Вильгельм восстал против своих родителей в их либеральных попытках и оставил пруссаков под опекой Бисмарка. Новый кайзер быстро испортил отношения с британской и российской королевскими семьями (хотя и был родственно связан с ними), стал их соперником и, наконец, врагом. Вильгельм II отстранил Бисмарка от должности в 1890 году и начал кампанию милитаризации и авантюризма во внешней политике, что в конечном итоге привело Германию к изоляции.

Во время Австро-Венгерского конфликта с Сербией кайзер уехал в отпуск, и поспешные планы мобилизации нескольких государств привели к катастрофе — Первой мировой войне (1914—1918) . За выход из войны большевики, согласно Брестскому миру (1918 год), согласились на оккупацию крупных регионов западной части Российской империи, которые граничили с Пруссией. Немецкий контроль над этими территориями длился всего несколько месяцев и завершился из-за поражения немецкой армии и началом немецкой революции, приведших к отлучению кайзера от трона и его изгнанию.

Послевоенный Версальский договор заставил Германию нести полную ответственность за войну. Договор был подписан в Версале, в зале зеркал, где немецкая империя и была создана.

Ещё до завершения войны в Германии вспыхнула Ноябрьская революция 1918 г. , заставившая Вильгельма II 9 ноября 1918 года отречься и от прусского престола, и от связанного с ним престола Германской империи. Королевство Пруссия было переименовано в Свободное государство Пруссия .

Государственное устройство

 • Глава государства — король Пруссии ( König von Preußen ).
 • Исполнительный орган — Прусское государственное министерство ( Preußisches Staatsministerium ) состоявший из Премьер-Министра Пруссии ( Ministerpräsidenten von Preußen ) и министров ( minister ), назначалось королём и несло перед ним ответственность.
 • Законодательный орган — Прусский ландтаг ( Preußischer Landtag ), состоящий из:
  • Прусской палаты пэров ( Preußisches Herrenhaus ), состоящей из титулованного дворянства
  • Прусской палаты депутатов ( Preußisches Abgeordnetenhaus ), состоявшая из 350 членов, избиравшейся избирательными собраниями ( Wahlversammlung ), состоявших из выборщиков ( Wahlmann ) [1] [2] [3] по мажоритарной системе по одномандатным округам ( wahlbezirk ) (соответствовавших одному или нескольким уездам, как сельских так и городских) в 2 тура при свободном втором туре сроком на 5 лет, треть которых в свою очередь избираются платящими наибольшее количество налогов, треть — менее обложенными налогами, треть — всеми остальными, по мажоритарной системе по одномандатным округам ( Urwahlbezirk ) (соответствовали городам, крупным общинам или группам мелких общин) в тура при свободном втором туре, избирателями ( Urwahler ) могли быть только мужчины старше 25 лет.

Политические партии

Левые

 • Социал-демократическая рабочая партия ( Sozialdemokratische Arbeiterpartei , SDAP ) — социалистическая партия, позже окружные организации Социал-демократической рабочей партии Германии

Центр

 • Прогрессистская партия ( Fortschrittspartei ) — либеральная партия, позже окружные организации Немецкой прогрессистской партии
 • Национал-либеральная партия ( Nationalliberale Partei , NLP ) — либеральная партия, позже её окружные организации

Правый центр

 • Партия центра ( Zentrumspartei ) — консервативная демократическая партия

Правые

 • Консервативная партия ( Konservative Partei ) — консервативная монархическая партия, позже окружные организации Немецкой консервативной партии

Правовая система

Высшая судебная инстанция — Высший трибунал ( Obertribunal ), в 1879 г. его функции перешли к Рейхсгерихту, в 1703—1748 гг. его роль играл Высший апелляционный суд в Берлине ( Oberappellationsgericht in Berlin ), суды апелляционной инстанции с 1879 г. — 13 высших земельных судов ( oberlandesgericht ):

Суды первой инстанции — земельные суды ( landgericht ), до 1979 г. — апелляционные суды ( apellationsgericht ), до 1849 г. — надворные суды ( hofgericht ) и правительства ( regierung ). Низшее звено судебной системы — участковые суды ( amtsgericht ), в 1849—1879 гг. — районные суды ( kreisgericht ) и городские суды ( stadtgericht ), в 1808—1849 гг. — земельные суды ( landgericht ) и городские суды ( stadtgericht ), до 1808 года — домениальные юстицамты ( domainen-justiz-amt ). Высший орган административной юстиции — Прусский королевский оберфервальтунгсгерихт ( Königlich-Preußische Oberverwaltungsgericht ), суды апелляционной инстанции административной юстиции — прусские королевские бецирксфервальтунгсгерихты ( Königlich-Preußische bezirksverwaltungsgericht ), по одному на административный округ, суды первой инстанции административной юстиции — крейсфервальтунгсгерихты ( Königlich-Preußische kreissverwaltungsgericht ), функции которых выполняли районные комитеты. Органы прокуратуры — Прусская королевская генеральная прокуратура ( Königlich Preußischen Generalstaatsanwaltschaft ), прусские королевские обер-прокуратуры ( Königlich Preußischen oberstaatsanwaltschaft ) (при каждом из оберландесгерихтов) и прусские королевские прокуратуры (Königlich Preußischen staatsanwaltschaft) (при каждом из ландгерихтов).

Состав и административное деление

Провинции Пруссии в 1806 году (без западных владений)

Основные территории Королевства Пруссии были Фриульский Бранденбург и герцогство Пруссия , образовавшие Бранденбург-Пруссию . Померания была присоединена к Пруссии в 1648 году. Вместе с рядом территориальных приобретений от Швеции в 1720 году, этот регион позднее стал провинцией Померания. Прусские успехи в Силезской войне привели к образованию провинции Силезии в 1740 году. После первого раздела Польши в 1772 году аннексированные Королевская Пруссия и Вармия стали провинцией Западная Пруссия , тогда как герцогство Пруссия (вместе с частью Вармии) стала провинцией Восточная Пруссия . Другая аннексия территорий вдоль реки Нотец (Netze) привела к созданию округа Нотец . После второго и третьего разделов Польши (1793—1795 годы) Пруссия создала провинции Новая Силезия , Южная Пруссия и Новая Восточная Пруссия , с округом Нотец, который разграничил Западную и Южную Пруссию. Эти три провинции перешли к Царству Польскому согласно решениям Венского конгресса в 1815 году, за исключением западной части Южной Пруссии, которая стала составной частью Великого Княжества Познаньского.

После крупных успехов на западе, достигнутых Пруссией после Венского конгресса, было создано десять провинций, каждая из которых подразделялось ещё на округа. Это провинции:

В 1822 году провинции Юлих-Клеве-Берг и Нижний Рейн были объединены в Рейнскую провинцию, с центром в Кобленце. В 1829 году провинции Восточная и Западная Пруссия объединились в провинцию Пруссия, но эти провинции вновь были образованы в 1878 году. Княжества Гогенцоллерн-Зигмаринген и Гогенцоллерны-Хехинген были аннексированы в 1850 году и образовали провинцию Гогенцоллерн с центром в Зигмарингене . После победы Пруссии в 1866 году в Австро-прусской войне территории, аннексированные Пруссией, были реорганизованы в три новые провинции: Ганновер с центром в Ганновере , Гессен-Нассау с центром в Касселе и Шлезвиг-Гольштейн с центром в Киле .

Провинции свою очередь делились на районы ( kreis ) и районные города ( stadtkreis ), которые в группировались в округа ( regierungsbezirk ), районы делились на общины ( gemeinde ) и общинные города ( stadtgemeinde ), которые группировались в волости ( amtsbezirk ), районные города делились на городские округа ( ortsbezirk ).

Провинции

Король в провинции был представлен провинциальным советом ( provinzialrat ), состоявшим из обер-президента ( oberpraesident ), назначавшегося королём, и членов, избиравшихся провинциальным ландтагом ( provinziallantag ) — представительным органом провинции, состоявшим из провинциальных депутатов, избиравшихся уездными сеймами по мажоритарной системе в 2 тура при свободном втором туре, сроком на 6 лет [5] [6] [7] [8] [9] . Исполнительный орган провинции — провинциальный комитет ( provinzialausschuss ), состоявший из председателя, членов, не являвшихся профессиональными чиновниками, и провинциального директора ( landesdirektor ), являвшегося профессиональным чиновником, избираемых провинциальным ландтагом сроком на 6 лет при обновлении трети каждые 2 года [10] [11] .

Уезды

Король в округе был представлен окружным комитетом ( bezirksausschuss ), состоявший из регирунгс-президента ( regierungspraesident ) и членов, избиравшихся провинциальным комитетом. Представительный орган уезда — уездный сейм ( kreistag ), состоявший из уездных сеймовых депутатов ( kreistagsabgeordneter ), треть избирались избирательными собраниями ( wahlversammlung ), состоявшие из выборщиков ( wahlmann ), по мажоритарной системе в 2 тура при свободном втором туре [12] [13] [14] [15] [16] [17] , в свою очередь избиравшиеся общинными собраниями по мажоритарной системе по одномандатным округам в 2 тура при свободном втором туре, треть — городскими собраниями депутатов, треть — собраниями земств ( landschaftsversammlung ), исполнительный орган уезда и орган представляющий короля в уезде — уездный комитет ( kreisausschuss ), состоявший из ландрата ( landrat ), назначавшегося королём по предложению крейстага, являвшегося председателем, и членов, избиравшихся крейстагом сроком на 6 лет, при ротации трети каждые два года.

Города

Король в городах был представлен городским комитетом ( stadtausschuss ), состоящим из бургомистра, назначавшегося королём [18] , или обер-бургомистра и членов, назначавшихся магистратом. Представительный орган города — городское собрание депутатов ( stadtverordnetenversammlung ), избирался налогоплательщиками города по мажоритарной системе по единому избирательном округу в 2 тура при свободном втором туре (в крупных городах — по многомандатным округа) [19] [20] [21] . Исполнительный орган города — магистрат ( magistrat ), состоявший из членов ( stadtrat , ратманов ( ratmann ), ратсхерров ( ratsherr )), избравшимися городским собранием представителей каждый по отдельности по мажоритарной системе в 3 тура при ограниченных 2-м (4 кандидата) и 3-м турах (2 кандидата) турах. Председателем его являлся бургомистр ( buergermeister ) или обер-бургомистр ( oberbuergermeister ). Городские районы возглавляли районным старшиной ( bezirksvorsteher ), избиравшийся населением из числа городских депутатов.

Общины

Король в волости был представлен волостным комитетом ( amtsausschuss ), состоявший из волостного старшины ( amtsvorsteher ), назначавшимся обер-президентом, и членов которыми по должности являлись старосты общин и поместий. Представительный орган общины — общинное собрание ( gemeindeversammlung ) состоящее из всех налогоплательщиков общины или общинное представительство ( gemeindevertretung ), избираемое налогоплательщиками по мажоритарной системе в 2 тура по единому избирательному округу сроком на 6 лет, при ротации половины общинных представителей каждые 3 года [22] [23] [24] [25] [26] , исполнительный орган общины — общинное правление ( gemeindevorstand ), состоявший из старосты ( gemeindevorsteher , шульцгейсс ( Schulze ), сельский судья ( Dorfrichter )) и шеффенов ( Schöffen , герихтсманов ( Gerichtsmann ), сельских присяжных ( Dorfgeschworener ), судебных присяжных ( Gerichtsgeschworener )), избираемое общинным собранием. Крупные поместья образуют отдельные поместные округа ( gutsbezirk ) управлявшиеся их владельцами в качестве старосты поместья ( gutsvorsteher ).

Силовые структуры

 • Сухопутные силы — Королевская Прусская Армия ( Königlich Preußische Armee )
 • Военно-морские силы — Прусский Королевский Флот ( Königlich Preußische Marine )
 • Ландвер и Зеевер
 • Ландштурм
 • Полиция порядка ( Ordnungspolizei )
  • Отряды полицейской стражи ( Schutzmannschaft ) были подчинены обер-бургомистрам окружных центрах в столицах провинций через полицейские управления, в окружных центрах через полицейские дирекции [27] , городские районы делились на участки ( polizeiabschnitt ), участки на кварталы ( polizeirevier ), участки возглавляли участковые старосты ( abschnittskommandeur ), назначавшиеся бургомистром или полицай-президентом, кварталы — квартальные старосты ( reviersvorsteher ), назначавшиеся бургомистром или полицай-президентом:
   • Прусское королевское полицейское управление Кёнигсберга (Восточная Пруссия)
   • Прусское королевское полицейское управление Данцига (Западная Пруссия)
   • Прусское королевское полицейское управление Штеттина (Померания)
   • Прусское королевское полицейское управление Бреслау (Силезия)
   • Прусское королевское полицейское управление Берлина (Бранденбург)
   • Прусское королевское полицейское управление Потсдама (Бранденбург)
   • Прусское королевское полицейское управление Магдебурга (Прусская Саксония)
   • Прусское королевское полицейское управление Киля (Шлезвиг-Гольштейн)
   • Прусское королевское полицейское управление Ганновера (Ганновер)
   • Прусское королевское полицейское управление Бохума (Вестфалия)
   • Прусское королевское полицейское управление Аахена (Рейнская провинция, Аахенский и Дюссельдорфский округ)
   • Прусское королевское полицейское управление Кёльна (Рейнская провинция, Кёльнский округ)
   • Прусское королевское полицейское управление Кобленца (Рейнская провинция, Кобленцский и Трирский округ)
   • Прусское королевское полицейское управление Франкфурта-на-Майне ( Königliche Preussische Polizeipräsidium zu Frankfurt-am-Main ) (Гессен-Нассау) [28]
  • Отряды полицейской стражи общин были подчинены районным бургомистрам через ландратов
  • Жандармерия ( Gendarmerie )
 • Прусская тайная полиция ( Preußische Geheimpolizei )

Экономика

Финансы

Денежная единица до 1873 года — талер, был представлен:

 • медными монетами (до XVIII века — серебряными монетами) номиналом в 1, 2, 3 и 4 пфеннига (с 1821 года пфенниг — 1/12 гроша или 1/360 талера, до 1821 года — 1/12 гроша и 1/288 талера, на аверсе герб Пруссии, на реверсе — номинал [29]
 • серебряными монетами номиналом в 1/2, 1, 2,5 грошей, 1/6, 1/3, 1 талер (с 1821 года грош — 1/30 талера, до 1821 года — 1/24), чеканившиеся Берлинским монетным двором , на аверсе профиль Короля, на реверсе — номинал, золотыми монетами было обеспечено незначительное меньшинство серебряных монет и банкнот
 • золотыми монетами номиналом 1/2, 1 (около 3,3 талера) и 2 союзные кроны, в 1750—1857 гг. — номиналом в 5 и 10 талеров, до 1750 г. — номиналом в 1 дукат
 • с 1820 г. — кредитными билетами ( Koenigliche kassenanweisung ) номиналом в 1 и 5 талеров [30] , эмитировавшимися Главным казначейским управлением Пруссии ( Hauptverwaltung der Staatsschulden ) [31]
 • c 1765 г. — прусскими банкнотами ( Preussische Banknote ) номиналом в 10, 25 и 50 талеров [32] эмитировавшимися в 1836—1873 гг. — Прусским банком ( Preussische Bank ), в 1765—1846 гг. — Королевским главным банком ( Königliche Hauptbank ) и обеспечивающиеся его активами (серебряными монетами)
 • банкнотами в 10, 20, 50 и 100 талеров, эмитировавшимися региональными частными банками:
  • Банк берлинского общества сберегательных касс ( Bank des Berliner Kassenvereins )
  • Городской банк Бреслау ( Städtische Bank in Breslau )
  • Провинциальный акционерный банк Позена ( Provinzial-Aktien Bank in Posen )
  • Данцигский частный акционерный банк ( Danziger Privat-Actien-Bank )
  • Рыцарский частный банк Померании ( Ritterschaftliche Privatbank in Pommern )
  • Магдебургский частный банк ( Magdeburger Privatbank )
  • Кёльнский частный банк ( Kölnische Privatbank )
  • Коммунально-сословный банк Прусской Верхней Лужицы ( Kommunalständische Bank für die preußische Oberlausitz )
  • Франкфуртский банк ( Frankfurter Bank )
  • Ганноверский банк ( Hannoversche Bank )
  • Ландграфский Гессенский земельный банк Бад-Хомбурга ( Landgräflich Hessische Landesbank Bad Homburg )

Денежная единица с 1873 года — марка, была представлена золотыми монетами номиналом в 10 и 20 марок, серебряными монетами номиналом в 1, 2 и 5 марок, на реверсе — рейхсадлер, надпись «Deutsches Reich» и стоимость монеты в виде надписи, на аверсе — портрет короля, имперскими кредитными билетами ( Reichskassenschein ) номиналом в 5, 10, 20 и 50 марок, рейхсбанкноты ( Reichsbanknote ) номиналом 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 марок, разменная монета пфенниг, серебряные монеты номиналом в 20 и 50 пфеннигов, монеты из сплавов меди номиналом в 1, 2, 5 и 10 пфеннигов, на реверсе — рейхсадлер.

Транспорт и связь

Оператор железных дорог — Прусские государственные железные дороги ( Preußische Staatseisenbahnen ), имела королевские железнодорожные дирекции ( Königliche Eisenbahndirektionen ):

 • Королевская железнодорожная дирекция Кёнигсберга (Восточная Пруссия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Данцига (Западная Пруссия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Позена (Позен)
 • Королевская железнодорожная дирекция Бромберга (Позен)
 • Королевская железнодорожная дирекция Бреслау (Силезия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Каттовица (Силезия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Штеттина (Померания)
 • Королевская железнодорожная дирекция Берлина (Бранденбург)
 • Королевская железнодорожная дирекция Магдебурга (Саксония)
 • Королевская железнодорожная дирекция Галле (Саксония)
 • Королевская железнодорожная дирекция Эрфурта (Саксония)
 • Королевская железнодорожная дирекция Альтоны (Шлезвиг-Гольштейн)
 • Королевская железнодорожная дирекция Ганновера (Ганновер)
 • Королевская железнодорожная дирекция Мюнстера (Вестфалия)
 • Королевская железнодорожная дирекция Кёльна (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Эссена (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Эльберфельда (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Саарбрюккена (Рейнская провинция)
 • Королевская железнодорожная дирекция Франкфурта-на-Майне (Гессен-Нассау)
 • Королевская железнодорожная дирекция Касселя (Гессен-Нассау)

Оператор почтовой и телефонной связи — Прусская королевская почта, с 1871 года — Рейхспочта, делилась территориально на Императорские главные почтовые дирекции ( Kaiserliche Oberpostdirektion ) из которых на территории Пруссии были расположены:

 • Императорская главная почтовая дирекция Кёнигсберга (Восточная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Гумбиннен (Восточная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Данцига (Западная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Мариенвердера (Западная Пруссия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Позена (Позен)
 • Императорская главная почтовая дирекция Бромберга (Позен)
 • Императорская главная почтовая дирекция Штеттина (Померания)
 • Императорская главная почтовая дирекция Кёслина (Померания)
 • Императорская главная почтовая дирекция Штральзунда (Померания)
 • Императорская главная почтовая дирекция Бреслау (Силезия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Лигница (Силезия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Оппельна (Силезия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Берлина (Бранденбург)
 • Императорская главная почтовая дирекция Франкфурта-на-Одере (Бранденбург)
 • Императорская главная почтовая дирекция Потсдама (Бранденбург)
 • Императорская главная почтовая дирекция Магдебурга (Саксония)
 • Императорская главная почтовая дирекция Мерзебурга (Саксония)
 • Императорская главная почтовая дирекция Эрфурта (Саксония)
 • Императорская главная почтовая дирекция Мюнстера (Вестфалия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Арнсберга (Вестфалия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Миндена (Вестфалия)
 • Императорская главная почтовая дирекция Кёльна (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Дюссельдорфа (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Аахена (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Кобленца (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Трира (Рейнская провинция)
 • Императорская главная почтовая дирекция Киля (Шлезвиг-Гольштейн)
 • Императорская главная почтовая дирекция Ганновера (Ганновер)
 • Императорская главная почтовая дирекция Франкфурт-на-Майне (Гессен-Нассау)
 • Императорская главная почтовая дирекция Касселя (Гессен-Нассау)

Культура

Религия

 • Евангелический Высший церковный совет ( Evangelischer Oberkirchenrat ), состоял из Президента Верховного церковного совета ( Präsidenten des Evangelischen Oberkirchenrats ) и верховных церковных советников ( oberkirchenrat ), при котором периодически собирается Генеральный синод ( Generalsynode ) [33] , в провинциях управление евангелическими приходами осуществляли королевские консистории, состоявшие из светского президента, духовного вице-президента, которым являлся королевский генерал-суперинтендент ( Generalsuperintendenten ) и консисторских советников ( konsistorialrat ), при которых собирались провинциальные синоды ( provinzialsynode ), в районах управление евангелическими приходами осуществляли суперинденты ( superintendenten ), при которых собирались районные синоды ( kreissynode ), исполнительные органы — правления районных синодов ( kreissynodalvorstand ) [34] [35] , состоявшие из суперинтендента и синодальных старост ( Synodalältester ), управление приходами осуществляли пасторы ( pfaer ), при которых собирались общинные собрания ( gemeindeversammlung ), исполнительные органы — церковные правление ( kirchenvorstand ), состоящие из пастора и церковных старост ( kirchenvorsitzender )
  • Королевская консистория Провинции Восточная Пруссия ( Königliches Consistorium der Provinz Ostpreußen ) — руководили приходами объединявших большинство лютеран и кальвинистов Восточной Пруссии
  • Королевская консистория Провинции Западная Пруссия ( Königliches Consistorium der Provinz Westpreußen ) — руководили приходами объединявшими преимущественно немцев-лютеран, а также немцев-кальвинистов, германизированных поляков-лютеран, германизированных поляков-кальвинистов Западной Пруссии, а также большинство верующих Торна и Бромберга вообще
  • Королевская консистория Провинции Позен ( Königliches Consistorium der Provinz Posen ) — руководили приходами объединявшими преимущественно немцев-лютеран, а также большинство немцев-кальвинистов, германизированных поляков-лютеран и германизированных поляков-кальвинистов Позена
  • Королевская консистория Провинции Померания ( Königliches Consistorium der Provinz Pommern ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов, а также большинство верующих Померании вообще
  • Королевская консистория Провинции Силезия ( Königliches Consistorium der Provinz Schlesien ) — руководили приходами объединяла преимущественно немцев-лютеран, а также немцев-кальвинистов, германизированных поляков-лютеран и германизированных поляков-кальвинистов, а также большинство верующих Нижней Силезии вообще
  • Королевская консистория Провинции Бранденбург ( Königliches Consistorium der Provinz Brandenburg ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов, а также большинство верующих Бранденбурга вообще
  • Королевская консистория Провинции Саксония ( Königliches Consistorium der Provinz Sachsen ), Штольбергская графская консистория ( Gräflich Stolbergsches Consistorium ), Консистория Росслы и Консистория Вернигероде — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов Прусской Саксонии, а также большинство верующих Прусской Саксонии вообще
  • Королевская консистория Провинции Вестфалия ( Königliches Consistorium der Provinz Westfalen ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов Вестфалии
  • Королевская консистория Рейнской провинции ( Konigliches Consistorium der Rheinprovinz ) — руководили приходами объединявшими большинство лютеран и кальвинистов Рейнской области
 • Прусская королевская консистория Касселя ( Königliches Preussisches Konsistorium Cassel ), Прусская королевская консистория Висбадена ( Königliches Preussisches Konsistorium Wiesbaden ) и Прусская королевская консистория Франкфурта-на-Майне — руководили приходами объединялшими большинство лютеран и кальвинистов Гессен-Касселя
 • Королевская прусская земельная консистория Ганновера ( Königliches Preussisches Landesconsistorium Hannover ) — руководила приходами объединявшими большинство лютеран, а также большинство верующих Ганновера вообще
 • Королевская прусская консистория Ауриха ( Königliches Preussisches Consistorium Aurich ) — руководила приходами объединявшими объединяла часть кальвинистов
 • Королевская евангелическо-лютеранская консистория Киля ( Königliches Evangelisch-Lutherisches Consistorium in Kiel ) — руководила приходами объединявшими большинство лютеран, а также большинство верующих Шлезвиг-Гольштейна вообще
 • Фульдская конференция католических епископов
  • Церковная провинция Гнезно ( Kirchenprovinz Gniezno ):
   • Архиепархия Гнезно ( Erzbistum Gniezno ) и находящаяся в персональной унии с ней Епархия Познани — объединяли преимущественно поляков-католиков и немцев-католиков переселившихся из Царства Польского и Малопольши, а также германизированных поляков-католиков и немцев-католиков Позена
   • Епархия Хельмно ( Bistum Kulm ) — объединяли преимущественно германизированных поляков-католиков и немцев-католиков Западной Пруссии
  • Епархии находящиеся в непосредственном подчинении Святого престола
  • Церковная провинция Фрайбурга ( Kirchenprovinz Freiburg )
  • Церковная провинция Кёльна
 • Прусский земельный союз еврейских общин ( Preussischer Landesverband juedischer Gemeinden ), состоящий из провинциальных союзов:
  • Союз еврейских общин Восточной Пруссии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Восточной Пруссии
  • Союз еврейских общин Западной Пруссии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Западной Пруссии
  • Союз еврейских общин Позена — объединял евреев-иудаистов Позена преимущественно переселившихся из Царства Польского, Малопольши и Галиции
  • Союз еврейских общин Померании — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Померании
  • Союз еврейских общин Силезии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Силезии
  • Союз еврейских общин Бранденбурга — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Бранденбурга
  • Союз еврейских общин Саксонии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Саксонии
  • Союз еврейских общин Шлезвиг-Гольштейна ( Verband Jüdischer Gemeinden von Schleswig-Holstein ) — объединял преимущественно евреев-иудаистов Шлезвиг-Гольштейна
  • Союз еврейских общин Ганновера — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Ганновера
  • Союз еврейских общин Вестфалии — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Вестфалии
  • Союз еврейских общин Рейнской области — объединял преимущественно германизированных евреев-иудаистов Рейнской области
  • Союз еврейских общин Гессен-Нассау — объединял евреев-иудаистов Гессен-Нассау преимущественно переселившихся из Царства Польского, Малопольши и Галиции

Примечания

 1. Конституция Пруссии
 2. Конституционная хартия Пруссии 1850
 3. Verordnung betreffend die Ausführung der Wahl der Abgeordneten zur Zweiten Kammer
 4. Закон о судоустройстве
 5. Provinzialordnung für die Provinz Hannover
 6. Provinzialordnung für die Provinz Westfalen
 7. Provinzialordnung für die Provinz Hessen-Nassau
 8. Provinzialordnung für die Rheinprovinz
 9. Provinzialordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesien und Sachsen
 10. § 49. Местное самоуправление в Пруссии
 11. Водовозов В. В. Пруссия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб. , 1890—1907.
 12. Kreisordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Posen, Schlesien und Sachsen
 13. Kreisordnung für die Provinz Hannover
 14. Kreisordnung für die Provinz Hessen Nassau
 15. Kreisordnung für die Provinz Westfalen
 16. Kreisordnung für die Provinz Schleswig-Holstein
 17. Kreisordnung für die Rheinprovinz
 18. Развитие самоуправления в Германии в XIX в. /
 19. Städte-Ordnung für die sechs östlichen Provinzen der den Preußischen Monarchie
 20. Städte-Ordnung für die Rheinprovinz
 21. Städteordnung für die Provinz Westphalen
 22. Landgemeindeordnung für die sieben östlichen Provinzen der Monarchie
 23. Städteordnung für die Provinz Hessen-Nassau
 24. Landgemeindeordnung für die Provinz Hessen-Nassau
 25. Gemeindeordnung für die Rheinprovinz
 26. Landgemeindeordnung für die Provinz Westphalen
 27. [slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1651930.html Полиция]
 28. Staatliche Polizeibehörden
 29. Каталог монет Пруссии
 30. Hauptverwaltung der Darlehnskassen
 31. Königreich Preußen
 32. Königlich-Preußische Hauptbank. Preussische Banknote
 33. Генеральный синод
 34. Учебник церковного права
 35. Управление церковными имуществами