Wikipedia: Hlídkování

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
↱
 • VP: PAT
Hlídkování

Pravidlo · Memo · FAQ · Objednávka · Fórum · Projekt

Hlídané verze - Verze stránek Wikipedie označené jako prošlé počáteční kontrolou kvality, mají přijatelný vzhled a neobsahují závažné porušení pravidel Wikipedie . Tyto značky může mít právo jakýkoli bona fide přispěvatel s požadovanou zkušeností s úpravou Wikipedie.

Pozor: skutečnost, že hlídkujete jakoukoli verzi článku, automaticky neznamená jeho shodu , stejně jako skutečnost, že neexistuje hlídkování, neznamená automaticky nesouhlas.

Hlídkový postup

Následující stránky jsou předmětem hlídky:

Pokud se během hlídkování zjistí, že stránka nesplňuje minimální kritéria kvality (viz níže ), měly by být zjištěné nedostatky odstraněny - nebo by na stránku měly být umístěny alespoň příslušné šablony.

Požadavky na články

↱
 • VP: PATS

Hlídání článků na Wikipedii jako první krok při jejich kontrole je zaměřeno na identifikaci a odstranění nejzávažnějších porušení pravidel a možných důvodů pro právní nároky.

Hlídat lze pouze ty verze článků, které nutně splňují následující minimální kritéria kvality:

 1. Neobsahují zjevný vandalismus a výsledek testovacích úprav.
 2. Neobsahují zjevné porušení požadavků na články o životopisech současníků .
 3. Jsou psány zcela v ruštině a jsou buď čitelné (existuje minimální design a nedochází k žádným masivním, poutavým chybám), nebo obsahují šablonu označující, že návrh je neúplný .
 4. Neobsahují zjevná nespolehlivá tvrzení (bez odpovídající značky) - tedy prohlášení, která při zběžném čtení vyvolávají silné pochyby o jejich spolehlivosti u nezaujaté osoby (dokonce ani u odborníka v dané oblasti), aniž by odkazovaly na další zdroje.
 5. Neobsahují zjevné porušení autorských práv (to znamená, pokud článek obsahuje text, který má znatelné vnější odlišnosti od většiny článků Wikipedie (například nápadná nestandardní prezentace, styl a design), měli byste jej vyhledat na internetu) [1 ] .
 6. Neobsahují explicitní spam .
 7. Nejsou zjevnou odnoží názorů (v opačném případě by měl být článek na tomto základě odeslán ke smazání).
 8. Neobsahují zjevně zastaralé informace (v opačném případě by měla být nainstalována šablona {{ rq | update }} nebo její obdoby).
 9. Jsou zahrnuty alespoň v jedné existující tematické kategorii nebo obsahují šablonu {{ rq | topic }} (viz požadavky na akce hlídkování níže).

Soulad s následujícími kritérii je žádoucí, ale není vyžadován :

 1. Absence pravopisných , interpunkčních a stylistických chyb v článku, přítomnost wikifikace .
 2. Formátování článku v souladu se základními pravidly pro formátování .
 3. Správné propojení článku s položkou na Wikidata .
 4. Soulad s kritérii významnosti , jinak je žádoucí vystavit šablony ( {{ význam }} , {{ rq | notability }} , {{ db-nn }} ).

Požadavky na kategorie

↱
 • VP: PATK

Požadavky na hlídané verze kategorií jsou stejné jako na hlídané verze článků , zatímco hlídkování se týká pouze názvu a popisu kategorie, jakož i uvedení jejích nadřazených kategorií.

Nezbytně

 • Přítomnost rodičovských kategorií.

Žádoucí

Požadavky na šablony

↱
 • VP: PATSH

Stránka šablony musí splňovat příslušné požadavky na verze hlídaných článků . Kromě toho je třeba dodržovat dodržování následujících kritérií:

Povinné požadavky

Žádoucí požadavky

 • Kategorie šablon musí být uzavřeny ve značkách <noinclude> </noinclude>.
 • Pokud šablona obsahuje dokumentaci delší než 1–2 věty, měla by být naformátována pomocí šablony {{ doc }} , v opačném případě můžete jednoduše popsat funkce šablony v jejím kódu.

Požadavky na moduly

↱
 • VP: PATM

Povinné požadavky

Požadavky na soubor

↱
 • VP: PATF

Soubor a jeho popis musí splňovat příslušné požadavky na hlídané verze článků . Kromě toho je třeba dodržovat dodržování následujících kritérií:

 1. Soubor musí být licencován - buď zdarma, nebo musí splňovat kritéria spravedlivého použití .
 2. V případě nesvobodného souboru musí popis obsahovat odůvodnění spravedlivého použití (například pomocí příslušných šablon {{ Image }} a {{ Odůvodnění pro spravedlivé použití }} ).

Pokud má soubor bezplatnou licenci, je vhodné (nikoli však nutné) uvést možnost jeho přenosu do Wikimedia Commons (k tomu použijte šablonu {{ To Wikimedia Commons }} nebo {{ Transfer to Wikimedia Commons }}, pokud je to možné s parametrem „kategorie“).

Požadavky na portál

↱
 • VP: PATP

Požadavky na hlídané verze portálů jsou stejné jako požadavky na články s následujícími změnami:

Povinné požadavky

 • Hlavní stránka portálu pro jeho hlídku musí být zařazena minimálně do kategorie „ Portály v abecedním pořadí “.
 • Zřejmě nonfree soubory (dále jen nonfreeness z nichž je patrné, nebo velmi pravděpodobné, aniž by při pohledu na popisu souboru) by neměly být používány na hlídal stránce.

Doporučené požadavky

Požadavky na činnosti hlídkování

↱
 • VP: TRACKDEPA
 • VP: TDP
 • Bez předchozího konsensu při projednávání stránky není dovoleno označovat „hlídané“ na verzi stránky, která je stejná nebo blízká té, se kterou byla tato značka odstraněna jiným hlídačem, pokud nebyl zbaven stav hlídkování (za předpokladu, že redaktor, který označí, ví nebo měl vědět o předchozím odstoupení).
 • V případě vážných pochybností je vhodné zaslat článek k diskusi do speciální sekce hlídkového fóra .
 • Stačí zobrazit nikoli celou stránku, ale pouze rozdíl mezi nejnovější verzí a předchozí hlídanou (redaktor nemusí být zodpovědný za obsah dřívější verze stránky hlídané jiným členem). Doporučuje se znovu zobrazit celou stránku. Při kontrole části stránky (ve srovnání s předchozí hlídanou verzí) byste měli vzít v úvahu možnost vážného zastarávání informací.
 • Pokud stránka nebyla dříve hlídána, měli byste si prohlédnout celou historii jejích úprav a vyhledat (a odstranit) změny, které mohou představovat vandalismus nebo porušení autorských práv (vyhledávání lze provádět na základě komentářů k úpravám a jmen autorů tyto úpravy; zobrazit všechny mezilehlé revize nejsou nutné). Pokud je rozdíl oproti předchozí hlídané verzi dostatečně velký, doporučujeme stejným způsobem zkontrolovat historii revizí po předchozí hlídané verzi.
 • Pokud není možné rychle napravit nesoulad stránky s úplným seznamem minimálních požadavků a za předpokladu, že stávající nedostatky nejsou fatální (nevedou k potřebě rychle odstranit stránku ), měly by být nainstalovány šablony o uvedených nedostatcích na něm (například {{ rq }} atd.) a poté označte výslednou verzi jako hlídanou.
 • Pokud stránku nelze odstranit, ale vyžaduje zásadní zlepšení, měla by na ni být nainstalována šablona {{ rq }} s parametrem topic udává obecnou oblast znalostí, do které stránka patří (například {{rq | wikify | style | topic=биология}} , úplný seznam oblastí odborných znalostí najdete v dokumentaci šablony ).

Výchozí verze

↱
 • VP: Stabilizace

Obecně se čtenářům vždy zobrazí nejnovější verze stránky.

Za určitých podmínek mají správci právo povolit režim stabilizace stránky. Současně se u neregistrovaných a nových účastníků zobrazí poslední hlídaná verze (tomu se říká stabilní stránka v rozhraní pro hlídkování) a u automaticky potvrzených nejnovější. To lze provést, pokud je stránka systematicky vandalizována nebo existuje vysoká pravděpodobnost, že k tomu dojde (kvůli významnému zájmu veřejnosti o předmět stránky, závažnosti popsaného problému atd.). Stalo se praxí preventivně zavést stabilizační režim u článků, které získaly status zboží nebo byly vybrány v rámci projektu kvality .

Takové opatření je určeno výhradně k ochraně čtenáře (a autority Wikipedie) před účinky vandalismu a zároveň umožňuje přispěvatelům pokračovat v práci na stránce. Použití stabilizačního režimu k zajištění výhody jedné ze stran v případě války o úpravy je přísně zakázáno (pokud se patrolové účastní války úprav, změna obsahu stránky, obcházení pravidla o neutrálním bodu pohledu a konsensu podléhají zbavení statusu, který je podrobněji popsán níže ) ...

Podívejte se také na seznam stabilizovaných stránek a Wikipedii: Stabilizace / Shrnutí .

Hlídající vlajka

Člen s příznakem ( editor hlídající verze) může nastavit a zrušit zaškrtnutí políčka „hlídaná verze“ a má přístup k požadovaným stránkám služeb. Aktuální seznam hlídek .

Získání patrolující vlajky

↱
 • VP: PAT-FLAG +

Vlajku hlídkování lze přiřadit všem aktivním registrovaným členům, kteří znají a rozumí požadavkům na hlídané články a jsou obeznámeni s pravidly Wikipedie, ze kterých tyto požadavky vyplývají.

Kandidát musí splňovat následující formální požadavky:

 • Minimálně 1 měsíc zkušeností a minimálně 100 úprav v prostoru článku (nemělo by docházet ke zjevným „podvodům“).
 • Účastník nesmí provádět úpravy, které by zjevně porušovaly požadavky na hlídané verze (alespoň předchozí 1–2 měsíce), ani se dopouštět zjevného porušování jiných pravidel Wikipedie.
 • Přispěvatel musí mít také značný vstup, který prokazuje jeho porozumění požadavkům na hlídané verze a schopnost kriticky vyhodnotit úpravy ostatních přispěvatelů; pokud má pochybnosti, měl by to ukázat během diskuse.

Přiřazení vlajky se provádí podáním žádosti, projednáním a rozhodnutím. Je také možné přiřadit příznak ve zvláštních případech a v níže uvedeném pořadí. Akce související s podáním, projednáním a rozhodováním o žádosti se provádějí na stránce VP: Žádosti o status hlídky .

Podání žádosti

Kvalifikovaný člen Wikipedie odešle žádost podle pokynů na výše uvedené stránce . Přihlášku může podat třetí strana, v takovém případě je vyžadováno potvrzení souhlasu uchazeče.

Diskuse

Během diskuse o aplikaci mohou účastníci Wikipedie vyjádřit odůvodněné názory na možnost přiřazení vlajky a také klást kandidátovi otázky.

Rozhodování a další kroky

Vlajku účastníka, který hlídá, přidělí jakýkoli správce, pokud od podání žádosti uplynuly tři dny a správce ani účastníci diskuse neshledali kandidaturu v rozporu s požadavky stanovenými výše v tomto odstavci. Pokud status nebyl přiřazen, doporučujeme znovu podat žádost nejdříve jeden měsíc po ukončení diskuse.

Speciální případy

Administrátoři mají právo obdržet vlajku hlídkování bez další diskuse (včetně toho, že si ji mohou přiřadit sami), pokud ji předtím nezbavili v souvislosti s porušováním těchto pravidel.

Je také možné automaticky přiřadit status patrolování aktivním účastníkům, kteří splňují výše uvedené formální požadavky s pětinásobným rozpětím, bez žádostí od nich, ale s jejich výslovným souhlasem s přijetím vlajky a dodržováním těchto pravidel a bez výslovných námitek z komunity.

Odstranění vlajky hlídky

↱
 • VP: PAT-FLAG-

Odebrání vlajky hlídkování od účastníka [2] provádí administrátor na základě oprávněné žádosti kteréhokoli účastníka na stránce Wikipedie: Žádosti o odstranění vlajek při opakovaném provádění následujících akcí:

 1. проставлении отметки «патрулированная версия» на страницы, явно [3] не соответствующие требованиям к патрулированным страницам;
 2. внесении на страницу правок, не соответствующих требованиям к патрулированным страницам;
 3. снятии отметки «патрулированная версия» со статей, явно соответствующих требованиям к патрулированным страницам, либо при участии в «войне патрулирующих» [4] ;
 4. использовании флага патрулирующего с целью получения преимуществ в споре (примером такого преимущества может быть, например, патрулирование стабилизированной страницы в условиях войн правок или установка флага на свою версию стабилизированной страницы, когда очевидна высокая вероятность возникновения возражений против этого) [5] ;
 5. а также при вопиющих и систематических нарушениях любых других правил [6] .

Флаг может быть без обсуждения снят с участника, более трёх месяцев бессрочно заблокированного за нарушения правил [7] . В случае разблокировки флаг должен быть возвращён без повторной заявки на статус, если к участнику перед блокировкой не предъявлялось претензий по поводу патрулирования.

Если выявленные нарушения в статьях достаточны для снятия флага, однако есть основания полагать, что подобные нарушения больше не повторятся, администратор имеет право оставить флаг условно с указанием срока (не более одного месяца). В этом случае флаг может быть снят по упрощённой процедуре — путём запроса на ВП:ЗКА :

 • В течение указанного срока плюс месяц — в случае нового грубого нарушения с флагом.
 • В течение месяца после окончания срока — в случае, если будут обнаружены в текущих версиях статей грубые нарушения (такие как нарушение авторских прав, машинный перевод, грубые нарушения ВП:СОВР ), внесённые участником до подведения итога по заявке о снятии флага. В этом случае перед подачей запроса на ЗКА необходимо, проинформировав участника о проблеме на его странице обсуждения, дождаться ответа, а в случае его отсутствия — подождать минимум три дня.

Повторная заявка на получение флага патрулирующего допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Допустимо снятие (в том числе с использованием ботов) отметок «патрулированная версия», поставленных участником, лишённым флага патрулирующего, без учёта пункта о войнах флагов и без проверки патрулированных таким участником версий статей на соответствие настоящим правилам.

Сопутствующие флаги

Вместе с флагом патрулирующего новым патрулирующим следует выдать флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений, если только в заявке не сложился консенсус за нежелательность присвоения какого-либо из них по причине некорректных правок участника или если сам участник от них не отказался.

Флаг откатывающего

Флаг откатывающего даёт техническую возможность совершать «быстрый откат» — откатить все последние правки одного участника на странице без загрузки страницы редактирования и возможности описать причину. Использование такого отката строго регламентируется. Разрешено откатывать очевидный вандализм , явный спам или повторное внесение текста, нарушающего авторские права (первое внесение должно быть отменено с комментарием и ссылкой на источник копивио), собственные правки (самооткат), а также откат допустим в иных ситуациях, описанных в разделе ВП:Откат#Использование отката .

Участник может быть лишён флага откатывающего при его использовании за пределами допустимых случаев; флаг патрулирующего при этом может быть оставлен.

Флаг переименовывающего без перенаправлений

↱
 • ВП:ПБП

Флаг переименовывающего без перенаправлений ( suppressredirect ) даёт техническую возможность не создавать перенаправление со старого названия при переименовании страницы. Использовать эту возможность рекомендуется в случаях, когда старое название явно ошибочно (в той степени, что получившееся перенаправление подпадало бы под один из критериев быстрого удаления ); при этом необходимо исправить все значимые ссылки ( см. подробнее ). Флаг может быть снят (администратором единолично, другими участниками через ЗСФ) при системном использовании этой возможности вне рамок, описанных выше. Флаг может быть выдан администратором любому участнику со статусом патрулирующего или автопатрулируемого (в исключительных случаях — и без этих флагов) по запросу на ЗКА или по личному обращению; такой участник должен быть ознакомлен с ВП:Переименование страниц .

Флаг автопатрулируемого

↱
 • ВП:АПАТ

Участнику может быть присвоен флаг автопатрулируемого ( autoreview ).

 • Все созданные этим участником страницы в первой версии являются патрулированными [8] .
 • Если такой участник вносит правку в отпатрулированную версию страницы, его версия также является отпатрулированной.
 • Если же такой участник вносит правку в непатрулированную версию, его версия патрулированной не помечается.

Боты и администраторы по умолчанию обладают техническим правом автопатрулирования.

Получение флага автопатрулируемого

Для получения флага автопатрулируемого необходимо подать заявку на страницу Википедия:Заявки на статус автопатрулируемого , где проводится обсуждение кандидатуры. Заявка может быть подана самим кандидатом или третьим лицом; в последнем случае требуется подтверждение согласия кандидата.

Требования к кандидатам:

 • не менее 100 правок, причём большинство из них сделаны в статьях, шаблонах, категориях, файлах;
 • в последнее время кандидат был активен в русском разделе Википедии;
 • кандидат знако́м с правилами оформления статей и соблюдает их при редактировании;
 • у кандидата нет недавних блокировок за внесение в статьи содержимого, нарушающего правила Википедии;
 • во вкладе кандидата за последнее время нет нарушения авторских прав и оригинальных исследований , а также любого, даже «шуточного» вандализма;
 • в загруженных кандидатом файлах правильно оформлена лицензия.

Администратор может присваивать этот флаг участникам без обсуждения в случае явного согласия участника, если он уверен, что они не будут нарушать правила Википедии и критерии патрулированных статей . В исключительных случаях одновременно с флагом автопатрулируемого администратор может присвоить также флаг откатывающего, когда во вкладе участника имеется множество примеров борьбы с вандализмом.

Снятие флага автопатрулируемого

Администратор может снять флаг автопатрулируемого с участника, если он не соблюдает требования, предъявляемые к патрулированным версиям . Повторная заявка на получение флага допускается через месяц после снятия в общем порядке.

Техническая реализация

FlaggedRevs sighted mark screencut.png

Патрулирующие могут явным образом устанавливать или снимать отметки «отпатрулировано» для любой версии страницы. Кроме того, если участник с флагом патрулирующего или автопатрулируемого правит отпатрулированную версию страницы, его версия остаётся патрулированной (автопатрулирование).

Патрулированная версия отображается в следующем виде:

 • ( текущ. | пред. ) 00:00, 6 августа 2008 Участник ( обсуждение | вклад ) . . (кол-во байт) (комментарий) ( отменить ) [ отпатрулирована участником Кто-то ]

Обозначения действий патрулирования в API

 • approve — ручное патрулирование страницы, уже имеющей ранние отпатрулированные версии
 • approve-i (от initial ) — ручное патрулирование страницы впервые
 • approve-a (от automatic ) — автоматическое патрулирование путём совершения автопатрулируемым/патрулирующим участником правки в полностью отпатрулированной странице [9]
 • approve-ia — автоматическое патрулирование первой правки путём создания страницы [9]
 • unapprove — ручное снятие отметки

Инструменты, подсчитывающие количество патрулирований ( рейтинги патрулирующих и бот, выдающий ордена лучшим патрулирующим), считают все неавтоматические действия, то есть approve , approve-i и unapprove .

Технические проблемы

↱
 • ВП:ПАТ-БАГ
 • Баг патрулирования файлов. Если неавтопатрулируемый участник загружает новую версию файла, но не правит его описание, такой файл становится невозможно отпатрулировать: система показывает, что на странице есть непроверенные правки, дифф между последней патрулированной и последней версиями страницы пуст, а нажатие кнопки «отпатрулировать» (хоть просто на странице, хоть в диффе) выглядит как результативное, но после обновления страницы файл остаётся недопатрулированным. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 73910 .
 • Баг при восстановлении удалённой отпатрулированной страницы. Такая страница содержит в заголовке стандартную надпись «Текущая версия (не проверялась)» и становится видна в логе Служебная:Непроверенные страницы . При этом в логе патрулирования она отмечена как отпатрулированная и кнопка «Подтвердить версию» неактивна. Проблема решается снятием отметки с последней патрулированной версии и патрулированием заново текущей версии. Баг отслеживается в таске 162778 .

Служебные страницы

Для удобства работы патрулирующих существуют следующие служебные страницы:

 • Log/review — журнал патрулирования.
 • AdvancedReviewLog — журнал патрулирования за последние 30 дней с дополнительными параметрами поиска.
 • UnreviewedPages — список непатрулированных страниц.
 • PendingChanges — список страниц, которые были изменены и требуют повторного патрулирования.
 • ValidationStatistics — статистика патрулирования.

Wikimedia Labs

Также существуют инструменты на лабсе:

Гаджеты

Скрипты

Скрипты, выделяющие непатрулированные правки особым цветом фона в списке наблюдения:

Скрипт для вставки шаблона {{ rq }} с параметрами:

Скрипт для подсветки ссылок на непатрулированные страницы:

Скрипт для выделения правок ПАТ, АПАТ и ботов в историях непроверенных статей:

Скрипт, добавляющий кнопку «открыть всё во вкладках» на страницах Служебная:Непроверенные страницы и Служебная:Ожидающие проверки изменения :

Для установки скрипта добавьте одну или несколько из вышеперечисленных строк в свой .js-файл .

Утилиты

 • Huggle — инструмент для удобного мониторинга свежих правок и быстрого отката вандализма среди них.
 • SWViewer — инструмент для удобного мониторинга в браузере свежих правок во всех проектах, где у пользователя есть флаг откатывающего, для отката вандализма.
 • Sweep-Net — специально разработанная программа для помощи патрулирующему. Она берёт на себя рутинные операции, оставляя человеку только интеллектуальную работу.

См. также

Примечания

 1. См. также решение АК по заявке о нарушении авторского права .
 2. Везде в рамках настоящих правил под участником понимаются все его учётные записи, и использование кукол для маскировки нарушения настоящих правил является серьёзным нарушением. При этом внесение участником правок, не соответствующих требованиям к патрулированным версиям, с учётных записей, не имеющих флага патрулирующего (или иного аналогичного флага, сохраняющего патрулированный статус страницы или устанавливающий его) не является нарушением.
 3. (Не)соответствие считается явным, если в ходе обсуждения действия редактора в обществе сложился консенсус в отношении (не)соответствия.
 4. «Война патрулирующих» — проставление отметки без предварительного консенсуса (в обсуждении либо в ситуациях, явно подразумевающих консенсус) на версию, с которой флаг был снят другим редактором, либо близкую к ней (при условии, что проставивший эту отметку знал или должен был знать о том, что ранее она была снята).
 5. Если редактор оказывается вовлечённым в спор по содержанию страницы с участником, не имеющим флага патрулирующего, ему настоятельно рекомендуется пользоваться для патрулирования своих правок исключительно функцией автопатрулирования (см. #Техническая реализация ). В этом случае редактору следует сначала поставить отметку «патрулировано» на предыдущую версию страницы — и только после этого делать свою правку. Если при этом редактор считает, что предыдущая версия страницы не соответствует требованиям к патрулированной версии, ему не следует ставить отметку ни на версии оппонента, ни на своей версии. В таких случаях ставить эту отметку должен третий участник.
 6. Данный критерий снятия флага нацелен на отсечение случаев, когда формальных нарушений требований к патрулированию нет, но поведение участника чётко показывает его явную недобросовестность. В качестве необходимых, но не достаточных признаков вопиющего характера нарушений можно ориентироваться на недавние блокировки учётной записи участника по основаниям, дающим серьёзные основания ожидать нарушения участником требований к патрулированию. На случаи, когда в целом добросовестный участник совершает ошибки, данный пункт не распространяется — следует прибегать к предупреждениям, блокировкам, тематическим ограничениям и иным механизмам, но не пытаться «наказывать» участника снятием флага патрулирующего.
 7. При снятии флага патрулирующего снимаются и сопутствующие флаги откатывающего и переименовывающего без перенаправлений.
 8. Перенос страницы из Инкубатора или личного пространства (напр, черновика) в основное пространство путем переименования приравнивается к созданию новой страницы и потому патрулируется автоматически.
 9. 1 2 C 15 июля 2021 автоматическое патрулирование более не отображается в журналах