Litevské velkovévodství

z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Přejít na navigaci Přejít na hledání
Od XIII. století suverénní stát ; od roku 1569 do roku 1795 jako součást spolkové země Rzeczpospolita
Litevské velkovévodství
Vlajka Erb "Pursuit"
VlajkaErb "Pursuit"
Území litevského velkovévodství v roce 1430
Území litevského velkovévodství v roce 1430
polovina XIII století - 1795
Hlavní město od roku 1323 - Vilna (moderní Vilnius ) [1]
Úřední jazyk Západní ruština , latina a polština
Náboženství pohanství (do 15. stol.),
pravoslaví ,
Katolicismus (od konce XIV století),
Protestantismus (XVI-XVII století),
judaismus ,
islám
Měnová jednotka Litevská hřivna , haléř a polský zlotý
Náměstí 1260 - 200 tisíc km²
1430 - 930 tisíc km²
1572 - 320 tisíc km²
1791 - 250 tisíc km²
1793 - 132 tisíc km² [2]
Populace
 • 3 500 000 lidí ( 1500 )
Forma vlády dědičná monarchie (1230-1573)
volitelná monarchie (1573-1791, 1792-1795)
konstituční monarchie (1791-1792)
zákonodárství Sejm Litevského velkovévodství
Vykonna moc Rada Litevského velkovévodství
velkovévoda litevský
• 1236-1263 Mindaugas (první)
• 1764-1795 Stanislav II August Poniatovský (poslední)
Příběh
6. července 1253 Korunovace velkovévody Mindaugase
14. srpna 1385 V personální unii s Polským královstvím
1. července 1569 Ve spojení s Polským královstvím tvoří Polsko-litevské společenství
24. října 1795 Zánik existence, začlenění do Ruska a Pruska
Předchůdci a následníci
Logo Wikimedia Commons Mediální soubory na Wikimedia Commons

Litevské velkovévodství je východoevropský stát, který existoval od poloviny 13. století do roku 1795 na území moderního Běloruska (zcela), Litvy (s výjimkou regionu Klaipeda ), Ukrajiny (většina z nich až do roku 1569). ), Rusko (jihozápadní země, včetně Smolenska , Brjanska a Kurska ), Polsko ( Podlasie , před rokem 1569), Lotyšsko (částečně po roce 1561), Estonsko (částečně od roku 1561 do roku 1629) a Moldavsko (levobřežní část Podněstří , do roku 1569).

Rozlehlé území Ruska , které spadalo pod nadvládu Litevského velkovévodství a tvořilo lví podíl jeho území, se nazývá Litevská Rus .

Od roku 1385 byla v personální unii s Polským královstvím a od roku 1569 v Sejmské unii Lublin jako součást federální Rzeczpospolita . V 15.-16. století bylo Litevské velkovévodství soupeřem moskevského velkovévodství v boji o nadvládu ve východoslovanských zemích a ve východní Evropě obecně. Zanikla po třetím rozdělení Polsko-litevského společenství v roce 1795. V roce 1815 se celé území bývalého knížectví stalo součástí Ruské říše .

název

Název státu a titul panovníka ( vládce [3] ) nebyly konstantní a měnily se v závislosti na změnách politických hranic a změnách ve státní struktuře. V polovině XIII - na začátku XIV století se stát nazýval Litva . Tak byl velkovévoda Mindaugas korunován jako „ litevský král[4] . Po připojení oblasti Kyjeva a dalších zemí moderní Ukrajiny k Litvě byl vládce titulován jako „ král Litevců a mnoha Rusínů[4] . Poté, co byl zahrnut do části moderního Lotyšska, byl litevský velkovévoda Gediminas titulován jako „ král Litevců a Rusínů, vládce a princ Zemgale[4] . Po anexi Samogitie (střední a západní část moderní Litvy [5] ) v polovině 15. století používal panovník titul „ velké vévoda... všech litevských zemí a Zhomoitskoye a mnoha ruských zemí[4]. . Statut z roku 1529 uvádí : „ Právo psaní bylo uděleno kněžím Litevského velkovévodství, Ruska, Žomojckého a dalších prostřednictvím nejzjevnějšího lorda Zhikgimonta, z Boží milosti polského krále, litevského velkovévody, Rus, Prus, Jomoit, Mazovian a další[4] . Tak, během tohoto období, rozšířený oficiální název státu v západním ruském jazyce byl “velké vévodství Litvy, Ruskoe, Zhomoitskoe a jiné [země]” [6] [7] .

Po uzavření Lublinské unie a připojení zemí moderní Ukrajiny k Polsku (1569) se stát začal nazývat pouze Litevským velkovévodstvím , i když panovník byl nadále titulován jako litevský velkovévoda, ruský, pruský, samogitský, mazovský a po připojení Livonska v roce 1561 - i livonský [4] .

V oficiálních dokumentech se k označení státu používala jména „Litevské velkovévodství“, „nadvláda“, „kněžství“ [4] . Termín „Rzeczpospolita“ byl používán jak pro označení pouze litevského velkovévodství , tak jako název celého polsko-litevského státu [4] .

V latině se jméno psalo jako Magnus Ducatus Lituaniae , v polštině - Wielkie Księstwo Litewskie [8] .

V XIV-XV století se koncept „Litevské Rusi“ objevil jako opozice vůči konceptu „ Moskevské Rusi[9] .

V ruské historiografii bylo označení státu široce používáno [ upřesnit ] pojem litevsko-ruský stát [10] .

Kronika Litvy a ruských knížectví

Seznam Quedlinburských letopisů, obsahující první zmínku o Litvě pod rokem 1009

Od VI století před naším letopočtem. E. Baltské ( letto-litevské ) kmeny obývaly území moderní Litvy , Běloruska , částečně Lotyšska , Polska , Ruska . Od VIII století našeho letopočtu. E. během slovanské kolonizace východní evropské roviny, východní část pobaltské zúčastnilo ethnogenesis na Krivichi , Radimichi a Vyatichi , v povodí řeky. Někteří z badatelů později identifikovali pobaltský kmen Golyad .

Jméno Litua v nepřímém případě Lituae se poprvé vyskytuje v quedlinburských análech pod rokem 1009 při popisu smrti misionáře Bruna z Querfurtu , který byl zabit „na hranici Ruska a Litvy“ pohany, kteří se postavili proti křtu vůdce Netimera [ 11] [12] :

" "1009 Svatý Bruno, kterému se říkalo Bonifác, arcibiskup a mnich, byl v 11. roce své askeze spolu s 18 společníky sťat pohany na hranici Ruska a Litvy a 9. března vystoupil na nebe." "

V ruských kronikách se první datovaná zmínka o Litvě datuje do roku 1040, kdy proběhlo tažení Jaroslava Moudrého a začala stavba pevnosti Novogrudok . Tale of Dělo let jmen Litva, spolu s zemgalové a Curonians , mezi přítoku kmeny Kyjevské Rusi, zatímco Území Yatvingians byl přímo připojené k ní v 983.

Tradičně se má za to, že po zhroucení Kyjevské Rusi zůstaly Litvy, Samogitians , Semigallians a Curonians v přítokové závislosti na knížectví Polotsk (nakonec izolovaném v roce 1132), které, podle pořadí, také prošlo územní fragmentací. Co se týče dalšího ruského knížectví hraničící s oblastí Pobaltí - se nachází v povodí Horního Neman v bezprostřední blízkosti území obývaných Yatvingians z Gorodensky - existují různé teorie o jejím původu: od Turov , Polotsk nebo Volyn knížectví. Nejsevernější z pobaltských kmenů, Latgalové , byl závislý na Novgorodské republice . Na počátku 13. století se Německý řád začal zmocňovat zemí Prusů , zemí Semigalců, Kuronců, Latgalů a ugrofinských kmenů Livů a Estonců - Řádu šermířů . Ta byla poražena za Saula Sámógy a Semigalliany v roce 1236, její zbytky vstoupily do Řádu německých rytířů.

Od poslední čtvrtiny 12. století mnoho ruských knížectví hraničí s Litvou ( Gorodensky , Izyaslav , Drouts , Gorodetsky , Logoisk , Strezhevskoy , Lukomskaya , Bryachislavskoe ), což opouští zorné pole kronikářů. Podle „The Lay of Igor's Regiment “ princ Izyaslav Vasilkovich zemřel v bitvě s Litvou (dříve v roce 1185). V roce 1190 zorganizoval Rurik Rostislavich tažení proti Litvě na podporu příbuzných své manželky, přijel do Pinska , ale kvůli tajícímu sněhu muselo být další tažení zrušeno. Od roku 1198 se země Polotsk stala odrazovým můstkem pro expanzi Litvy na sever a severovýchod [13] . Litevské invaze začínají přímo do Novgorod-Pskova (1183, 1200, 1210, 1214, 1217, 1224, 1225, 1229, 1234), Volyně (1196, 1210), Smolenska (1204,292 a 292 Cherni12 země, s nimiž kronika Litva neměla společné hranice. První novgorodská kronika [14] z roku 1203 zmiňuje bitvu u Černigova Olgoviči s Litvou. V roce 1207 odešel Vladimír Rurikovič do Litvy s Romanem Borisovičem, Konstantinem , Mstislavem a Rostislavem Davydovičem [15] .

Docházelo také ke kontaktům mezi Litvou a ruskými knížectvími. V 80. letech 12. století Litva poskytovala vojenskou podporu některým knížatům polotského knížectví , zatímco prameny kroniky nezaznamenávají vojenské konflikty mezi Litvou a polotskou zemí. Litva často stála na straně Polotska ve vojenských konfrontacích s křižáky. V roce 1214 se křižáci z Řádu šermířů pokusili zaútočit na vazala Polotského knížectví, knížectví Gersik , ale byli poraženi Litvou. V roce 1216 se Litva chystala zúčastnit tažení polotského knížete Vladimíra proti křižákům, ale tažení se nekonalo kvůli jeho smrti [16] . V roce 1235 vystupuje litevský princ Mindovg jako spojenec novogrudockého prince Izyaslava. Podle všeho na pokyn haličsko-volyňského knížete Danily společně zaútočili na Mazovsko [17] .

Archeologické a lingvistické údaje nám umožňují hovořit o existenci na území Ponemanie , která ve století XIII. se stal jádrem formování ON, široké zóny aktivních baltsko-slovanských kontaktů mírového charakteru [18] .

Politická historie

Vznik státu, vláda Mindaugase

Zřícenina hradu v Novogrudok

Za doklad existence raně feudálních spolků na území budoucího Litevského velkovévodství je považována dohoda z roku 1219 mezi Haličsko-volyňským knížectvím a litevskými knížaty, ďábly a Samogity [19] . Ve smlouvě je Mindaugas zmíněn mezi pěti nadřízenými litevskými princi. Ve 30. letech 13. století zaujal vedoucí postavení mezi litevskými knížaty [20] .

Ke konsolidaci Litevského velkovévodství došlo na pozadí událostí z konce 30. let 12. století – počátku 40. let 12. století: odpor křižákům Řádu šermířů v Livonsku a Řádu německých rytířů v Prusku , mongolská invaze do Ruska . Bouřlivé události té doby nám neumožňují přesně stanovit podrobnosti o vytvoření Litevského velkovévodství. Podle jedné hypotézy se vytvoření knížectví datuje do 40. let 13. století, kdy byl Mindovg pozván k vládě bojary z Novogrudoku , který se stal centrem Mindaugských majetků [21] .

Ve stejné době, na území státu se rozšiřuje v severozápadní a severovýchodní směrech, které se nejzřetelněji projevují později, za vlády velkých knížat Voishelka a Troyden . V letech 1248-1249 Litevci vedli celkově neúspěšné tažení proti vladimirsko-suzdalskému knížectví , poté začal boj o moc mezi Mindovgem a jeho synovcem Tovtivilem , kterému pomáhali haličsko-volynští Romanovičové ( Daniil Galitsky byl ženatý s Tovtivilovou sestrou).

Křest Mindaugasu. Neznámý autor, 17. století

Aby zlepšil zahraničněpolitickou pozici knížectví, navázal Mindovg vztahy s papežem a konvertoval ke katolicismu (1251). Se souhlasem papežeInocence IV. byl Mindaugas korunován litevským králem, čímž byl stát uznán za plnohodnotné evropské království . Korunovace, která se konala 6. července 1253, se zúčastnil mistr livonského řádu Andrei Stirland , pruský arcibiskup Albert II. Zuerber , další šlechtici a také dominikánští a františkánští mniši. Ceremoniál vedl biskup Chelmno Heidenreich (Polsko) , tam je debata mezi historiky o místě korunovace . Podle některých zpráv mohla být korunovace provedena v Novogrudoku, na základě čehož řada historiků dochází k závěru, že Novogrudok byl hlavním městem státu Mindauga [22] .

V roce 1254 uzavřel Voyshelk , syn Mindovga, mír s Daniilem Galitským jménem Mindaugase a předal Novogrudok se všemi svými dalšími městy a městečky Mindaugas synovi Daniila Galitského, Romanovi . V roce 1258 byl Roman zajat v důsledku spiknutí mezi Voishelkem a Tovtivilou. Ve stejném roce došlo ke společné invazi do Litvy galicijsko-volyňskými a hordskými vojsky vedenými Burundayem , která značně zničila předměstí Novogrudoku . Později v roce 1258 polotský lid vzal Tovtivila k vládě v Polotsku, který byl provdán za dceru polotského prince Brjačeslava. Tovtivil se držel spojenectví s Mindaugasem a Voyshelkem [23] .

Mindaugas syn Voyshelk, vzdávat královský titul, vzal klášterní sliby v pravoslavném klášteře v Galich a poté v 1255-1258 vydal na pouť do Athos . В стране назревало недовольство деятельностью миссионеров , пытавшихся организовать католическое доминиканское епископство в Любче под Новогорудком [24] . Назначенный епископом Литвы пресвитер Христиан (нем.) жаловался папе римскому, что на его резиденцию нападают неверные из числа подданных Миндовга. По сведениям папских булл и позднейших сообщений Яна Длугоша , в 1255 году Миндовг совершил поход на польский город Люблин и сжёг его, а уже 7 августа 1255 года папа римский Александр IV объявил в Польше , Чехии и Австрии крестовый поход против Литвы. Впоследствии крестовые походы против Литвы объявлялись папой также в 1257, 1260 и 1261 годах.

Не позднее 1260 года Миндовг разорвал мир с Тевтонским орденом и поддержал восстание пруссов против орденской власти, начавшееся осенью 1260 года. По сообщению немецких хроник, литовские войска участвовали в разгроме Ордена на озере Дурбе в Курляндии 13 июля 1260 года, где погибли 150 рыцарей Ордена, в том числе магистр , маршал и несколько комтуров . Отрёкшись от христианства и формального мира с крестоносцами, Миндовг в 1260—1263 годах совершил несколько опустошительных для крестоносцев походов в Ливонию, Пруссию и Польшу. В январе 1263 года он сжёг владение гнезненского архиепископа в Кульмской земле .

В 1263 году Миндовг был убит заговорщиками, среди которых различные источники называют полоцкого князя Товтивила, нальшанского князя Довмонта , князя Тройната или великокняжеского воеводу Евстафия Константиновича [25] .

Борьба за власть в Литве

В государстве началась борьба за великокняжеский престол между полоцким князем Товтивилом и племянником Миндовга Тройнатом. Последнему удалось убить Товтивила и занять великокняжеский престол, однако вскоре Тройнат был свергнут сыном Миндовга Войшелком. В 1263 году литвинам удалось занять Чернигов после смерти местного князя , но вскоре они были изгнаны оттуда Романом Брянским .

Современный вид Башни Гедимина в Вильнюсе

Около 1265 года Войшелк пригласил православных священников и основал монастырь для распространения православия в Литве [26] . В 1267 году он передал титул и власть зятю Миндовга и сыну галицко-волынского князя Даниилу Шварну . Спустя год Шварн умер, после чего великим князем стал Тройден. После убийства Тройдена княжил Довмонт .

После смерти Шварна обострились отношения Литвы с галицко-волынскими князьями, которые в 1274—1275 в союзе с ханом Золотой Орды Менгу-Тимуром , а в 1277—1278 в союзе с ордынским беклярбеком Ногаем вторгались в литовские земли.

Между 1282 и 1291 годами князьями становились Будикид и его брат Пукувер Будивид . Этот период, продолжавшийся со смерти Тройдена (1282) до смерти Будивида (1295), крайне скудно освещён в источниках, поэтому информация о нём часто носит характер домыслов различной степени достоверности.

Становление династии Гедиминовичей

В 1295 году Будивида сменил его сын Витень (1295—1316), а после его смерти второй сын — Гедимин (правил в 1316—1341). Они соединили под своей властью силы всего государства, остановили движение крестоносцев, закрепили за Литвой западнорусские земли (многие из них добровольно вошли в состав ВКЛ [27] [28] ) и начали экспансию в южнорусских землях, ослабленных монгольскими разорениями. При Витене в конце XIII века, согласно спискам епархий Константинопольского престола , составленных при византийском императоре Андронике II Палеологе , была учреждена Литовская митрополия с центром в Новогрудке. Литовская митрополия включала в себя на первоначальном этапе епископства Полоцка и Турова, а с XIV века, вероятно, и Киева [29] .

В 1316 году Гедимин захватил Берестейскую землю, но затем заключил мир с галицко-волынскими правителями Львом и Андреем Юрьевичами ( Любарт Гедиминович женился на дочери Андрея Юрьевича). После одновременной смерти братьев при невыясненных обстоятельствах (1323) Гедимин провёл поход на Волынь , затем на Киев . Некоторые историки отрицают историческую достоверность сведений о подчинении Киева Гедимином [30] . В обоих случаях известно о противодействии Гедимину не только русских князей, но и татар. Любарт получил владения на Волыни, а в Киеве в последующие годы известен князь Фёдор , хотя и действовавший в интересах Гедимина, но правивший в условиях продолжающегося баскачества . В 1333 году впервые в истории в Новгород был приглашён князь-нерюрикович Наримунт Гедиминович в качестве служилого князя , получивший в кормление пригороды и Карельскую землю (на протяжении 1333—1471 годов литовские князья из рода Гедиминовичей не раз были приглашены для обороны новгородских земель). После пресечения местной галицкой династии Любарт стал галицко-волынским князем (1340), но тогда же началась война за галицко-волынское наследство между Литвой и Польшей (до 1392).

В 1317 году Гедимин добился уменьшения митрополии Великого Московского княжества: по его требованию при патриархе Иоанне Глике (1315—1320) была создана православная митрополия Литвы со столицей в Новгородке (Новогрудке — Малом Новгороде [ источник не указан 266 дней ] ). Этой митрополии, по всей видимости, подчинились те епархии, которые зависели от Литвы, то есть Туров, Полоцк, а затем, вероятно, и Киев [29] .

При Гедимине, основателе правящей династии , Великое княжество Литовское проявило немалые успехи в военном деле, оно значительно укрепилось экономически и политически, в стране строились православные и католические церкви и храмы. Гедимин установил династические связи с ведущими монархическими домами Восточной Европы: его дочери были замужем за польским королём Казимиром III , галицким князем Юрием II Болеславом , тверским князем Дмитрием Грозные Очи и московским князем Семёном Гордым . С Московским княжеством у Гедимина был мир; с Польшей он имел напряжённые отношения, иногда выливавшиеся в военные походы, не прекращалась вражда с германскими городскими общинами и папой римским. Также известно, что Гедимин пользовался золотоордынскими отрядами против крестоносцев.

Ольгерд и Кейстут

Так как в Великом княжестве Литовском не существовало определённого порядка престолонаследия, то в течение пяти лет после смерти Гедимина (1341—1345) государство стояло перед опасностью распада на самостоятельные земли. Оно разделилось на 8 частей, находившихся в управлении брата Гедимина Воина и семи сыновей Гедимина: Монвида , Наримунта , Кориата , Ольгерда , Кейстута , Любарта и Евнутия . Этим хотели воспользоваться крестоносцы , заключившие в 1343 году союз с Польшей и готовившиеся к походу на Литву.

По соглашению между Ольгердом и Кейстутом (1345) Евнутий был изгнан из Вильны . Братья заключили договор, по которому все они должны были повиноваться Ольгерду как великому князю. Кейстут управлял северо-западной частью княжества и вёл борьбу с Орденом. Действия Ольгерда были сосредоточены на восточном и юго-восточном направлении. При Ольгерде (правил в 1345−1377) княжество фактически стало доминирующей державой в регионе. На юге владения Ольгерда расширились присоединением Брянского княжества (1355). Особенно позиции государства укрепились после того, как в 1362 году Ольгерд разбил татар в битве на Синих Водах и присоединил к своим владениям Подольскую землю . Вслед за тем Ольгерд сместил княжившего в Киеве князя Фёдора, подчинённого Золотой Орде, и отдал Киев своему сыну Владимиру . В первое время это привело к прекращению выплаты дани Орде, в которой в те годы шла борьба за власть, с этих земель.

Земли княжества при Ольгерде простирались от Балтики до Причерноморских степей, восточная граница проходила примерно по нынешней границе Смоленской и Московской, Орловской и Липецкой, Курской и Воронежской областей. Во время его правления в состав государства входили современная Литва , вся территория современной Белоруссии , юго-запад современной России (включая Смоленск , Брянск и Курск ), часть Украины . Для всех жителей Западной Руси Литва стала естественным центром сопротивления традиционным противникам — Золотой Орде и Тевтонскому ордену. В составе Великого княжества Литовского существовали «политически отделённые области», которые имели определённое самоуправление (Полоцкая, Витебская, Смоленская, Киевская, Волынская и другие земли) [6] .

Особое место в политике Ольгерда занимала борьба с Московским княжеством, которое стремилось к господству в Северо-Восточной Руси , в том числе помогая Кашинскому княжеству добиться независимости от Тверского княжества . В 1368 и 1370 годах Ольгерд дважды безрезультатно осаждал Москву, вынужденный отвлекаться на борьбу с крестоносцами. В 1371 году на стороне тверского князя выступил и добившийся лидерства в Золотой Орде Мамай , примерно в то же время возобновились выплаты дани в Орду с южнорусских земель, подчинённых Литве. В 1372 году Ольгерд заключил мир с Дмитрием Донским , но в последние годы своего правления Ольгерд утратил контроль над восточными землями княжества, прежде всего Брянском и Смоленском, склонившимися к союзу с Москвой, в том числе и против Орды.

За обладание Волынью Ольгерд вёл борьбу с Польшей, окончившуюся миром в 1377 году. Уделы Берестейский, Владимирский и Луцкий отошли к Литве, а земли Холмская и Белзская — к Польше.

Ягайло и Витовт

Рост Великого Княжества Литовского до 1462 года

После смерти Ольгерда (1377) старшим в роду оставался Кейстут , но, согласно желанию Ольгерда, он признал старшинство одного из двенадцати сыновей Ольгерда и своего племянника Ягайло . Последнего не признали его единокровные братья: Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский отъехали в Москву и вместе с Дмитрием Боброком участвовали в Куликовской битве против Мамая (1380). Вскоре Кейстут, узнав о сношениях племянника с Орденом, с целью утверждения своего единовластия, в 1381 году сверг его с престола. В следующем году Ягайло смог захватить Кейстута и уморил его в тюрьме. Во время этой борьбы Ягайло уступил ордену Жмудскую землю (1382). В 1384 году Ягайло, Скиргайло и Корибут заключили договор с Дмитрием Московским о династическом браке Ягайла с дочерью Дмитрия и крещении Литвы по православному обряду. Но в том же году сын Кейстута Витовт бежал из тюрьмы к немцам и с ними начал наступление на Литву. Ягайло поспешил помириться с Витовтом, дал ему в удел Гродно и Троки , а Ордену пообещал в течение четырёх лет принять католичество.

В 1385 году великий князь Ягайло заключил Кревскую унию с Польским королевством — принял католичество и новое имя Владислав, женился на наследнице польского престола Ядвиге и стал королём Польши, оставшись при этом и великим князем литовским. Это усилило позиции обоих государств в противостоянии с Тевтонским орденом. В 1387 году Владислав Ягайло официально крестил Литву.

Владислав Ягайло передал великокняжеский престол своему брату Скиргайло , признавшему верховную власть польского короля. Католическое крещение Литвы повлекло усиление польского и католического влияния. Литовским и русским боярам, принявшим католичество, была дана привилегия владеть землёй без ограничения со стороны князей (шляхетское достоинство по польскому образцу). Имения их освобождались от повинностей, за исключением постройки городов всей землёй. Для католиков вводились польские кастелянские суды. Эти порядки вызвали неудовольствие среди русско-литовской знати, во главе которой встал двоюродный брат Владислава Ягайло Витовт . Он вёл долгую борьбу за престол, привлекая на свою сторону антипольски настроенных князей и бояр Великого княжества Литовского и ища союзников и в крестоносцах, и в великом князе московском Василии I Дмитриевиче , за которого он отдал в 1390 году свою дочь Софью . Политике сближения Литвы и Москвы оказывал значительную поддержку митрополит Киевский Киприан .

Великокняжеская печать Витовта

В 1392 году между Ягайло и Витовтом было заключено Островское соглашение , по которому великим князем литовским становился Витовт, а Ягайло оставлял себе титул «верховный князь Литвы». Скиргайло был переведён в Киев, где вскоре умер (возможно, был отравлен).

Витовт, в 1395 году захвативший Смоленск , вскорости стал стремиться к полной самостоятельности и отказал Ягайло в дани. Благодаря союзу с сыновьями Мансуры Мамай Витовту удалось мирным путём присоединить на юге в 1390-х годах к своему княжеству огромные территорииДикого поля . В 1399 году Витовт, поддержавший свергнутого ордынского хана Тохтамыша против ставленника Тамерлана Тимур-Кутлука , потерпел тяжёлое поражение от татарского мурзы Едигея в битве на Ворскле . Вследствие поражения Витовт вынужден был заключить мир с Новгородом, потерял Смоленск ( вновь захвачен после нескольких походов с помощью польских войск в 1405), стал искать сближения с Ягайло. Ослабленное Великое княжество Литовское в 1401 году было вынуждено заключить новый союз с Польшей (так называемая Виленско-Радомская уния ). Согласно положениям подписанного акта после смерти Витовта власть его должна была перейти к Ягайло, а после смерти последнего поляки обязывались не избирать короля без согласия Витовта.

В 1405 году Витовт начал военные действия против Пскова; тот обратился за помощью к Москве. Однако Москва объявила войну Великому княжеству Литовскому только в 1406 году, крупные военные действия фактически не велись и после нескольких перемирий и стояния на Угре Витовт и великий князь московский Василий I заключили «вечный мир», впервые установивший общую границу двух государств.

На западе Великое княжество Литовское вело борьбу с Тевтонским орденом , жмудская земля, отданная немцам, постоянно обращалась к Литве с просьбой об освобождении. Объединённые войска Королевства Польского и Великого княжества Литовского в Грюнвальдской битве (1410) нанесли Тевтонскому ордену такое поражение, от которого орден уже не мог оправиться. По Торуньскому миру (1411) Ягайло и Витовт получили Жмудь в пожизненное владение; в 1422 году Тевтонский орден окончательно отказался от Жемайтии.

В 1410-х годах ордынцы во главе с Едигеем основательно опустошили юг Великого княжества Литовского. В 1416 году был разорён Киев , Печерский монастырь и десяток окрестных городов. В последующие годы было разорено Подолье .

В Городне на сейме ещё раз было подтверждено соединение Литвы с Польшей: в Литве учреждались сеймы, литовское дворянство сравнивалось правами с польским. Следствием был рост влияния поляков и католического духовенства в Литве. Витовт стремился к соединению церквей, считая униатство компромиссом, на который могут пойти как православные, так и католики. Но его переговоры по этому поводу и поддержка гуситов не привели ни к чему. В последние годы Витовт помышлял об отделении Литвы от Польши и задумал с этой целью короноваться, но поляки перехватили послов, вёзших ему корону от императора Сигизмунда .

Трокский островной замок — любимая резиденция Витовта

Витовт вмешался в дела Великого княжества Московского, когда в 1427 году началась династическая распря между внуком Витовта Василием Тёмным и дядей Василия Юрием Звенигородским . Витовт, опираясь на то, что великая княгиня московская, его дочь Софья , вместе с сыном, людьми и землями приняла его защиту, претендовал на господство над всей Русью. Витовт вмешивался также в политику европейских стран и имел значительный вес в глазах европейских государей. Император Священной Римской империи дважды предлагал ему королевскую корону, но Витовт отказывался и принял только третье предложение императора.

Коронация была намечена на 1430 год и должна была состояться в Вильне, куда собрались многочисленные гости. Признание Витовта королём и, соответственно, Великого княжества Литовского королевством не устраивало польских магнатов, которые надеялись на инкорпорацию Великого княжества Литовского. Ягайло был согласен на коронацию Витовта, но польские магнаты перехватили королевскую корону на территории Польши. Витовт в то время болел, по легенде он не вынес известия об утрате короны и умер в 1430 году в своём Трокском (Тракайском) замке на руках у Ягайло.

Борьба за власть в государстве, после смерти Витовта

Жемайтия и другие регионы на Carta Marina , 1539 год

После смерти Витовта князья и бояре Великого княжества Литовского на сейме выбрали великим князем Свидригайло — младшего брата Ягайло; последний признал это избрание. Это было сделано без согласования с польским королём, магнатами и панами, несмотря на то, что таковое согласование было предусмотрено униями между Великом княжеством Литовским и Королевством Польским. Таким образом, уния между Великим княжеством Литовским и Польшей была разорвана, более того, вскоре между ними начался военный конфликт из-за Волыни .

В 1432 году группа пропольски настроенных князей совершила переворот и возвела на престол брата Витовта — Сигизмунда . Это привело к феодальной войне между сторонниками Сигизмунда и Свидригайло . В ходе войны Ягайло и Сигизмунду пришлось пойти на ряд уступок, чтобы привлечь на свою сторону сторонников Свидригайло. Исход войны решился в 1435 году в битве под Вилькомиром (ныне Укмерге ), в которой войска Свидригайло понесли очень большие потери.

Свидригайло ещё несколько лет держался в русских областях. Правление Сигизмунда длилось недолго — недовольные его политикой, подозрительностью и необоснованными репрессиями православный князь Чарторыйский и бояре составили против него заговор, и он был убит в Трокском замке (1440).

Одни стояли за сына Сигизмунда Михаила , другие — за Свидригайло, третьи — за короля Владислава . Последний, избранный в то время венгерским королём, послал наместником в Литву брата своего Казимира Ягайловича , которого там избрали великим князем. Нестабильностью политической власти в государстве пытались воспользоваться некоторые русские земли для восстановления независимости ( Смоленская замятня 1440—1442 годов).

Правление династии Ягеллонов

Попытка поляков разделить Литву между Владиславом и Казимиром вызвала сильное сопротивление в Литве. Пользуясь советами Гаштольда , Казимир изучил язык Литвы и свыкся с их обычаями. После смерти Владислава поляки избрали королём Казимира и требовали соединения Литвы с Польшею, но Литва этому противилась. На сеймах (люблинский 1447, парчевский 1451, серадский 1452, парчевский и петроковский 1453) поднимался этот вопрос, но соглашение достигнуто не было.

В 1449 году Казимир заключил с московским великим князем Василием II мирный договор , который разделял зоны влияния двух государств в Восточной Европе (в частности, Новгородская республика была признана зоной влияния Москвы), запрещал каждой стороне принимать внутриполитических противников другой стороны и соблюдался до конца XV века.

При Казимире была учреждена Киевская православная митрополия с центром в Вильне (1458), первоначально униатская , с 1470 года в ведении вселенского патриарха Константинополя (в то время как московская митрополия сохраняла автокефалию ). За просьбой новгородцев к киевскому митрополиту прислать им нового архиепископа последовал захват Новгородской земли Московским княжеством (1478). В 1480 году московский князь Иван III освободил подвластные земли от ордынского ига , а в 1487 году принял титул « князя Болгарского », после чего подчинённые Литве верховские князья начали переходы на службу к московским князьям вместе с владениями, что открыло серию войн, получивших в русской историографии название « русско-литовских ». В частности, по итогам войны 1500—1503 годов Литва лишилась примерно трети своей территории (чернигово-северские земли), в 1514 году — смоленских земель.

Казимир расширил международное влияние династии Ягеллонов — подчинил Польше Пруссию, посадил своего сына на чешский и венгерский троны. В 1492—1526 годах политическая система Ягеллонов охватывала Польшу (с вассалами Пруссией и Молдавским княжеством ), Литву, Чехию и Венгрию.

Согласно завещанию Казимира (ум. 1492) Польша перешла к его сыну Яну Ольбрахту , Литва — к Александру . По смерти Иоанна Альбрехта (1501) Александр стал и королём польским. Он стремился к распространению польского начала в Великом княжестве Литовском. При нём в 1501 году была подтверждена политическая уния Великого княжества Литовского с Королевством Польским на началах, установленных ещё Ягайло.

После Александра великим князем был избран младший Казимирович Сигизмунд I (1506—1548), позже избранный и королём польским. Постоянной его целью было ещё большее сближение Литвы с Польшей. Ему приходилось выдерживать борьбу с притязаниями шляхты , сеймы которой постоянно усиливались. Разладу между королём, с одной стороны, духовенством и дворянством — с другой, много способствовала вторая жена Сигизмунда Бона . Раздача имений с освобождением владельцев от повинностей тяжело ложилась на государственную казну. Земли сначала раздавались во временное пользование, но постепенно обращались в наследственные. На сейме 1535 года по предложению Сигизмунда состоялось постановление о поверке шляхетских прав на землю на основании коронной метрики. Сигизмунд решился провести общую поверку шляхетских прав и статутов, а затем восстановить некоторые налоги, отменённые прежними королями, например воловщину с продаваемого шляхтой скота. Это возбудило сильное неудовольствие; когда во Львове собралось в 1537 году « посполитое рушение » против Молдавии, шляхта не хотела примкнуть к нему и поход не состоялся. Этот эпизод носит ироническое название «куриной войны». Реформация проникла в Литву из Пруссии, но распространялась сначала довольно слабо.

В составе Речи Посполитой

Административное деление Великого княжества Литовского на 1654 год.
Великое княжество Литовское после Первого раздела Польши. Tobias Lotter, 1780

В ходе Ливонской войны , при Сигизмунде II Августе (1522—1572) была заключена Люблинская уния (1569). Уния встретила сильное противодействие литовской элиты и только сильным давлением Польскому королевству удалось заставить Литву согласиться. Великое княжество Литовское должно было уступить Польше Подляшье , Волынь и Киевское княжество . Ливония была объявлена принадлежностью обоих государств. Великое княжество Литовское объединилось с Королевством Польским в федеративное государство — Речь Посполитую . Согласно акту Люблинской унии (оригинал акта до наших дней не сохранился), Литвой и Польшей правил совместно избираемый король, а государственные дела решались в общем Сейме . Однако правовые системы, денежная система, армия и правительства оставались отдельными, существовала и граница между двумя государствами, на которой взимались таможенные сборы. Спустя три года пресеклась династия Ягеллонов.

В XVI—XVIII веках в Великом княжестве Литовском господствовала шляхетская демократия. Во второй половине XVII — начале XVIII века, после опустошительных русско-польской и Северной войн 1654—1667 годов и Северной войны 1702—1709 годов, Речь Посполитая пришла в упадок.

В 1772, 1793 и 1795 годах состоялись три раздела территории Речи Посполитой между Российской империей, Пруссией и Австрийской империей . Согласно Петербургской конвенции 1795 года бо́льшая часть территории Великого княжества Литовского была присоединена к России, но Белостокская земля , а также Сувалкия (территория между Восточной Пруссией и Неманом ) отошли к Пруссии. 14 ( 25 ) декабря 1795 года российской императрицей Екатериной II был издан манифест «О присоединении к Российской Империи всей части Великого Княжества Литовского, которая по прекращении мятежей в Литве и Польше занята была войсками» [31] . На этом фактическое существование Великого княжества Литовского прекратилось.

Впоследствии по Тильзитскому миру 1807 года Сувалкия вошла в состав Герцогства Варшавского , а Белостокская земля отошла к России.

Во время Отечественной войны территория бывшего ВКЛ была поделена французской оккупационной администрацией на департаменты, объединённые в 2 генерал-губернаторства. Департаменты, которые территориально совпадали с бывшими литовскими губерниями, были подчинены генерал-губернатору Хогендорпу. При нём действовал орган местного самоуправления из магнатов «Комиссия временного правительство ВКЛ». Бывшие белорусские губернии подчинялись своему генерал-губернатору, при котором действовала вторая комиссия из магнатерии. Шляхта из департаментов Хогенторпа присоединилась к Генеральной конфедерации Польского Королевства. Конфедерация была ликвидирована в марте 1813 года.

После Венского конгресса (1815), когда в составе Российской империи было создано Царство Польское (включавшее в себя большую часть упразднённого Герцогства Варшавского, в том числе и Сувалкию), все территории, некогда составлявшие Великое княжество Литовское, вошли в состав России.

Этноязыковая ситуация

Область распространения литовского языка в XVI веке
Восточнославянские наречия к концу XIV века

Великое княжество Литовское было полиэтническим государством, что обусловлено этнической неоднородностью входивших в его состав земель. Этнокультурную основу княжества составляли славяне и балты . Славянское большинство населения княжества представляло собой жителей бывших княжеств Руси , присоединённых великими князьями литовскими.

Балтское население Великого княжества Литовского — жемайты , аукштайты , дзуки , часть ятвягов и пруссов — стало основой литовского народа . Славянское население княжества стало основой формирования двух восточнославянских народов — белорусов и украинцев .

Великое княжество Литовское также населяли поляки (крестьяне-колонисты, известные как мазуры , горожане и отчасти мелкая шляхта); курши , латгалы , селы , бежавшие в XIII веке от насильственной христианизации земгалы , пруссы (бортеи или зуки, скаловы , летувинники ); немцы , составлявшие прежде всего купечество и проживавшие в основном в городах; евреи ( литваки ), литовские татары , караимы , небольшие группы шотландцев ( шкоты ), армян , итальянцев , венгров и других народов.

Делопроизводство велось преимущественно на западнорусском языке (в белорусской историографии также известен как старобелорусский , в украинской — староукраинский ), образовавшемся в результате взаимодействия западных диалектов восточных славян и старославянского языка [32] . Термин «старобелорусский язык» был введён в научный обиход российским филологом-славистом Евфимием Карским в 1893 году на основании близости лексического строя западнорусского языка с народными белорусскими говорами XIX века. В XIV—XV веках западнорусский письменный язык стал основным языком канцелярии Великого княжества Литовского , сохранив преобладающие позиции до середины XVII века [33] , когда он был вытеснен из делопроизводства польским языком , ставшим со временем и языком общения привилегированного сословия (шляхты). На собственно литовском языке делопроизводство не велось.

Западнорусский являлся государственным языком, что не исключает использование в делопроизводстве и других языков [34] . Также отмечается, что государственный статус западнорусского языка закреплён Статутами Великого княжества Литовского [35] . По мнению литовских исследователей, западнорусский письменный язык сохранял известную дистанцию по отношению к разговорным языкам, в связи с чем в литовской историографии западнорусский письменный язык называют канцелярским языком Великого княжества Литовского [33] .

По мнению литовских учёных, основанному на лингвистических данных, исследованиях списков костёльных метрик, учебных заведений с указаниями этнической принадлежности и владением языками, отдельных упоминаниях в судебных источниках, свидетельствующих о бытовой языковой ситуации, правовой, хозяйственной и бытовой терминологии, состоящей из большой доли литуанизмов, литовский язык в Великом княжестве Литовском имел определённое распространение и использовался в качестве языка общения на территории Жемайтии и Аукштайтии , причём как людьми низшего сословия, так и двором правителя и виднейшими боярами [33] [36] . Согласно белорусским исследователям, литовский язык был распространён только среди низшего сословия населения этнической Литвы, хотя постепенно жители этих земель переходили на славянские языки [37] . На русских землях Великого княжества Литовского говорили на восточнославянских диалектах, которые легли в основу белорусского и украинского языков и назывались «русинский» или «руський язык» [33] .

В XVIII веке литературные памятники на западнорусском письменном языке представлены в основном интермедиями — короткими вставками в иноязычный текст. В конце XVIII века основные документы стали печататься уже на польском языке, появляются первые параллельные переводы отдельных документов на литовский язык, которые издаются для жителей Великого княжества Литовского, в то время как западнорусский язык вытесняется из делопроизводства. Так, конституция 3 мая 1791 года была написана по-польски и сразу переведена лишь на литовский язык (она стала первым юридическим актом на этом языке).

С 1791 года появляются и переводы постановлений Сейма на литовский язык. «Воззвания» Тадеуша Костюшко 1794 года к восставшим жителям Великого княжества Литовского также обращаются к согражданам в том числе на литовском языке [38] .

Административное устройство, социальная структура, войско

Разворот книги Литовской метрики , 1511—1518 года

Правовая структура Великого княжества Литовского была построена по нормам древнерусского праваСтарины не рушаем, новины не вводим»), на которые, в свою очередь, оказали существенное влияние нормы византийского гражданского и уголовного права. Со 2-й половины XIV века, вследствие унии с Королевством Польским, происходит постепенное заимствование римского права . Правовая структура была изложена в Судебнике 1468 года , и затем трёх Статутах Великово княжества Литовского : 1529 , 1566 и 1588 годов .

Развитие социальной и правовой структуры Великого княжества Литовского связано с развитием феодальных отношений, развитием городов и становлением шляхетского сословия (боярства), а со второй половины XVI века с постепенным закрепощением крестьян по польскому образцу.

Культура

Культура Великого княжества Литовского формировалась на территории нынешних Литвы, Белоруссии, большей части Украины, части Польши и части России, развивалась под воздействием взаимосвязанных социально-экономических, сословно-классовых и политических факторов, опиралась на богатое древнерусское наследство и западные традиции. Имела черты общности восточнославянских и европейских культур.

При возникновении Великого княжества Литовского вошедшие в его состав земли находились на разных уровнях экономического, политического и культурного развития. Основные этнические особенности материальной и духовной культуры Великого княжества Литовского определились в XIII—XVI веках, когда в результате широкого поля взаимодействия восточнославянской, западнославянской и балтской культур появились перекрёстные явления. Территории современных Украины , Белоруссии и частично России составляли 90 % общей площади княжества, и по сути в Великом княжестве Литовском к концу XVI века возникла единая метакультура. Этому способствовали также исторические традиции, культурная и языковая близость. Для культурной жизни государства характерным было присутствие двух тенденций: этнорелигиозное самосознание с ориентацией на традиционные культурные ценности и естественное взаимодействие культур, создававшее единое культурное пространство.

Религия

Ян Матейко . «Крещение Литвы». 1889 г.

До Кревской унии в Великом княжестве Литовском существовали две разновеликие территории, различающиеся в религиозном отношении: северо-запад государства сохранял традиционное язычество , а другая часть государства была крещена в православие ещё в период Древней Руси. После Кревской унии началось активное распространение католичества , пользовавшегося поддержкой центральной власти. С середины XVI века под влиянием Реформации в Великом княжестве Литовском распространялись протестантские идеи , широко воспринятые в среде магнатерии . В 1596 году была заключена Брестская уния , в результате которой часть православных признала власть папы римского и оформилась в особую католическую церковь, придерживающуюся византийского обряда и известную как униатство . Среди нехристианских религий в Великом княжестве Литовском были наиболее распространены иудаизм и ислам , впервые зафиксированные здесь в XIV веке.

Образование

В XIII веке письменность стала распространяться среди горожан, купцов и ремесленников. В XIV и особенно в XV веке в крупных имениях создавались школы. Расширилось обучение детей странствующими учителями-самоучками («мастерами грамоты», «даректорами»). Курс обучения ограничивался элементарной грамотой.

Проникая в Литву, католики также учреждали свои училища. Одной из первых была коллегия, учреждённая королевой Ядвигой для 12 литовцев при Пражской академии; затем была учреждена краковская академия, где окончило курс немало литовских бояр. Однако и католические училища преподавали первоначально на западнорусском языке. Так, в 1454 году было учреждено при виленском св. Станислава кафедральном соборе училище для подготовки духовенства. В этом училище учились и представители светских профессий, однако значительная часть его выпускников предназначалась для духовной службы в костёлах. В этом училище от основания и до начала XVII века науки преподавались на латыни и на западнорусском языке. Преподавание в костёльных школах не только Литвы, но и Жемайтии вплоть до конца XVII века велось на западнорусском языке [39] .

В XVI веке в городах и местечках Великого княжества Литовского возникли кальвинистские школы, позже школы различных католических орденов: иезуитов , базилиан , ариан . В XVI—XVII веках важную роль в организации образования сыграли братские школы .

Кальвинистские школы

В 1550-х годах в Вильне , Бресте , Кейданах , Несвиже , Биржае , Клецке , Дубинках возникли кальвинистские общины. К 1560-м годам кальвинизм приняли большинство магнатов Великого княжества Литовского, число общин ширилось. При общинах стали возводиться храмы, учреждаться школы.

Во второй половине XVI — начале XVII века кальвинистские школы существовали в Шилуве , Витебске , Новогрудке, Орше, Ивье , Сморгони , Заславле, Ковно , Минске, Копыле , Плунге , Койданове, Любче, Ивенце , Ретавасе и других местах.

Особое внимание в школах уделялось религиозному воспитанию, однако значительное место уделялось и светским наукам: изучались богословие , различные языки, риторика , история, математика, античная поэзия, церковное пение.

Учились 6-10 лет. Выпускники отдельных школ получали знания, достаточные для поступления в университет.

Арианские школы

Арианство , как течение в христианстве, появилось в начале IV века в Римской империи. В XVI веке идеи арианства возродились в виде учения социниан , пришли они и в Великое княжество Литовское. Наиболее значительные социнианские общины были в Новогрудке, Ивье, Несвиже. При общинах открывались школы. Так, существовали школы в Ивье, Клецке, Любче, Лоске, Несвиже.

Школы имели 3-5 классов. Кроме богословия, в них изучались труды древних философов, греческий, латинский, польский и белорусский языки, риторика, этика, музыка, арифметика и др. Учились дети не только социниан, но и остальных католиков и православных.

Наиболее известной являлась школа в Ивье. В 1585—1593 годах её ректором был Ян Лициний Намысловский .

Пиарские школы

Учебные заведения католического ордена пиаров появились в Великом княжестве Литовском в XVIII веке. Школы были в Вильне, Щучине , Расейнях , Воронове , Дукште , Могилёве, Укмерге , Россонах , Поставах, Паневежисе , Витебске, Зельве . В 1726 году в Вильне учреждена пиарская коллегия, действовавшая до 1842. В 1782—1831 действовало Полоцкое высшее пиарское училище.

Воспитывали детей они в духе религиозности и преданности ордену. Обучение считалось бесплатным, но дети из бедных семей выполняли работы по монастырю.

В 1740-е годы по инициативе польского просветителя С. Канарского проведена реформа пиарских школ: введены курс теологии, изучение польского языка и литературы, математики, музыки, рисования.

Братские школы

Православные братства обычно создавались при церквах и монастырях. Школы братств были открыты в Бресте (1591), Могилёве (1590—1592), Минске (1612) и других городах Великого княжества Литовского.

Во главе школы стоял ректор, учителя избирались на собраниях братства. Школы были общесословными, имели 3-5 классов. В них изучались различные языки, риторика, труды античных мыслителей, музыка. Давались и некоторые познания в арифметике, географии, астрономии.

Высшее образование

26 июля 1400 года король польский Ягайло возобновил деятельность Краковского университета , что имело особое значение не только для Польши, но и для Великого княжества Литовского — пока не были основаны ни Кёнигсбергский (1544), ни Виленский университеты (1579), Краковский университет был главной высшей школой для литовской молодёжи. Ягайло оказывал поддержку литовцам, обучавшимся в университете: в 1409 году он поручил выделить дом для размещения бедных студентов, особенно тех, которые «прибыли из Литвы и Руси».

Литература Княжества

Многоязычная литература Великого княжества Литовском развивалась на западнорусском, церковнославянском, польском, латинском и литовском языках.

Архивы

Книгопечатание

«Библия руска» Франциска Скорины, 1517

Начало книгопечатанию на территории Великого княжества Литовского положил доктор медицины Франциск Скорина из Полоцка . В 1517 году он напечатал в Праге чешскую псалтирь , затем 22 священные книги в переводе на белорусский извод церковнославянского языка (или, по другой версии, на церковном стиле западнорусского языка), проверив предварительно переводы по греческому и еврейскому текстам и по Вульгате . Перенеся свою деятельность в Вильню, Скорина напечатал в 1526 году « Апостол » и « Псалтирь ».

В Литве свою деятельность печатников после бегства из Москвы продолжили и известные русские первопечатники Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец . Они работали у гетмана Григория Ходкевича , который основал типографию в своём имении Заблудове . Первой книгой, отпечатанной в Заблудовской типографии силами Ивана Фёдорова и Петра Мстиславцева, было « Учительное евангелие » (1568) — сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов. В 1570 году Иван Фёдоров издал «Псалтирь с Часословцем», широко использовавшуюся также и для обучения грамоте.

Первую книгу на литовском языке составил и издал в Кёнигсберге в 1547 году Мартин Мосвидий [40] «Простые слова катехизиса». Книга содержала, помимо катехизиса, стихотворное предисловие на литовском языке, одиннадцать церковных песнопений с нотами и первый литовский букварь. В Вильне в XVI—XVII веках действовали печатные дома писаря земского и трибунальского — Мельхиора Петкевича и уроженца города — Якуба Марковича. Петкевич в своём печатном доме в 1598 году издал первую протестантскую книгу на литовском языке в Великом княжестве Литовском [41] . Марковичем в 1600 году с поддержкой воеводы Христофора Радзивилла Перуна издана «Postilla lietuviška …» [42] — крупнейшее произведение на литовском языке, изданное в Великом княжестве Литовском в XVI веке [43] .

В 1629 году профессор Виленского университета Константин Ширвид [44] подготовил первый польско-латинско-литовский «Словарь трёх языков». Первое издание вышло в свет в Вильне ок. 1620 года, затем словарь неоднократно переиздавался: второе дополненное издание 1629; 1631, 1642, 1677, 1713. Словарь предназначался для студентов, изучающих поэтику и риторику; содержал около 14 000 слов. До середины XIX века словарь оставался единственным отпечатанным в Литве словарём литовского языка (словари литовского языка издавались в Пруссии). Сирвидас также издал сборник проповедей (точнее — конспектов или краткого содержания проповедей) «Punktai sakymų» на литовском и польском языках (первое издание — 1629, второе — 1644). Издал комментарии к «Песне песней» и « Посланию апостола Павла Ефесянам ». В 1629 или 1630 году Констанитнас Сирвидас подготовил и издал первую грамматику литовского языка «Ключ к литовскому языку», но это издание не сохранилось. В 1737 году, также в Виленском университете, неизвестным автором была издана грамматика литовского языка «Грамматика главного говора Литовского Княжества».

В XVII веке важным издательским центром Великого Княжества Литовского становятся Кейданы . Тут рядом с основанной в 1625 году реформатской школой по инициативе Януша Радзивилла в 1651 году открывается издательский дом.

В 1653 году в Кейданах уроженцем города и бургомистром (1631—1666) Степаном Телегой с помощью Януша Радзивилла на литовском языке тиражом в 500 экземпляров издаётся крупное издание « Knygą nabožnystės krikščioniškos ». Книга имеет первое стихотворное посвящение на литовском языке Янушу Радзивиллу «милостно принять этот труд, слушаться Слова Господнего, молиться к Богу, петь милосердно». Это крупнейшее кальвинистское издание в Великом княжестве Литовском. Кроме этого издания, в печатном доме издавались работы Самуила Минвида , Яна Божимовского (старшего) , Яна Божимовского (младшего) , Самуила Тамашовского , Самуила Богуслава Хилинского и, отдельно от первого, Яна Божимовского (старшего) , готовилась Библия на литовском языке, издан трактат Адама Расиуса о политике и праве в торговле.

Искусство

Музыкальное искусство

Музыкальное искусство Великого княжества Литовского развивалось в рамках как народной, так и высокой культуры. Изначально наибольшее влияние имела церковная музыка , в XVII веке началось активное развитие светского музыкального искусства, что вылилось в создание частных оркестров и капелл. Первый оперно-балетный театр европейского класса появился в Несвиже в 1724 году. Пьесы для театра писала жена Михаила РадзивиллаФранциска Урсула . В придворной капелле Карла Станислава Радзивилла служил капельмейстером известный немецкий композитор Ян Давид Голланд . В XVIII веке в театре ставились классические произведения зарубежных и местных авторов.

Театр
Несвижский театр Радзивиллов. Декорации к спектаклю

Начало театрального искусства Великого княжества Литовского лежит в народном театре с его обрядовыми песнями и танцами, где присутствовали элементы игрового действия и театрального перевоплощения. Элементы театрализованного действия имеются во многих календарных и семейно-бытовых обрядах. Первыми актёрами были скоморохи , выступления которых, насыщенные народными песнями, танцами, пословицами и поговорками, шутками и трюками, становились событием любого праздника. Позже, в XVII—XVIII веках, искусство скоморохов преобразовалось в балаганы , искусство кукольных театров — в вертепы . Иногда скоморохи выступали с медведями, дрессировавшихся в специальных школах, наиболее известной из которых была Сморгонская медвежья академия . Школа верёвочных прыгунов существовала в Семежеве близ Копыля .

Широкую известность получил народный кукольный театр — батлейка . Для выступлений батлейки использовалась своеобразная сцена, представляющая собой деревянную коробку в виде домика или церкви с горизонтальными перегородками, служившими отдельными ярусами-сценами. Сцена отделывалась тканью, бумагой, геометрическими фигурами из тоненьких палочек и напоминала балкон, на котором происходило действие. Коробка закрывалась дверцами. Необходимость в многоярусном строении коробок отпала тогда, когда показы батлейки приобрели светский характер. Куклы-персонажи делались из дерева, цветной бумаги и ткани. Куклы крепились на стержень, при помощи которого батлеечник водил их по прорезям в ярусе-сцене. Известна и батлейка с марионетками на нитях, а также перчаточные куклы. Со временем изначально религиозный репертуар батлейки пополнился жизненным и фольклорным материалом, причём канонический сюжет разыгрывался на верхнем, светский ― на нижнем ярусе-сцене. Наибольшей популярностью пользовался светский репертуар с комическими сценами, народными песнями и танцами.

В XVI—XVIII веках в православных академиях и братских школах , иезуитских, базилианских, пиарских и доминиканских коллегиумах и школах широко был представлен так называемый школьный театр, показывавший интермедии и драмы на библейские, а позднее и на исторические и бытовые сюжеты. Показ вёлся на латинском, польском, литовском [45] [46] [47] и западнорусском языках, в сценках использовались приёмы и сюжеты батлейки. Актёрами были учащиеся, которых обучали сценическому искусству учителя риторики . Школьный театр имел свою разработанную поэтику с канонизированными средствами сценического движения, манерой исполнения, гримом и оформлением сценической площадки. Сцена освещалась рампой, имела рисованный задник и объёмные декорации для сценических эффектов. Особенно часто спектакли проходили в учебных заведениях иезуитов, где школьному театру придавали особое значение как методу воспитания.

К XVIII веку относится зарождение профессионального театра в Великом княжестве Литовском. С 1740 года в Несвиже действовал любительский крепостной театр князей Радзивиллов, в котором ставились произведения Урсулы Радзивилл , в том числе переведённые и переделанные ею пьесы Мольера . В 1753—1762 годах князь Михаил «Рыбонька» Радзивилл придал Несвижскому театру профессиональный характер; он действовал в том числе в качестве выездного. Большой популярностью пользовались опера и балет . Кроме Несвижа, известные магнатские театры существовали в Слуцке , Гродно , Минске, Слониме , Шклове , Свислочи , Ружанах и Могилёве.

Архитектура
Изобразительное искусство

В XIV—XVI веках в Великом княжестве Литовском развиваются живопись , графика , скульптура , формируются светские формы искусства. Изобразительное искусство эпохи Возрождения в государстве было подвержено сильному влиянию богатых традиций византийской и древнерусской культур. Уже в середине XVI века сказывается влияние итальянцев, например, портрет Катерины Тенчинской-Слуцкой работы неизвестного мастера- маньериста . Искусству Великого княжества Литовского этого периода свойственен интерес к показу внутреннего мира личности, её морального облика. В живописи наблюдается повышенный интерес к драматическим ситуациям. Особенно активное развитие получил портретный жанр . Одним из наиболее выдающихся памятников жанра сарматского портрета относится написанный во второй половине XVI века портрет Юрия Радзивилла .

Художники обращались к скульптуре, писали иконы . Фресковыми росписями украшались княжеские дворцы, церкви и костёлы. Мастера из Великого княжества Литовского выполняли росписи на территории других государств, в первую очередь Польши. Примером могут служить росписи в Люблинском замке, выполненные в XV веке литовскими живописцами под руководством минского мастера Андрея. При создании икон в XIV—XVI веках использовались декоративно-пластические средства (резьбы и лепки), раскраска фона, наличие различных накладных элементов, покрытие живописной поверхности защитным лаком из яичного белка или смолы. Прекрасным образцом служит икона рубежа XIV—XV веков «Матерь Божия Умиление» из Малориты .

В 1496—1501 годах литовский резчик по дереву Анания создал для пинского князя Фёдора Ярославича уникальную резную икону «Премудрость создала себе храм» [48] .

Примечания

 1. История Литвы / Эйдинтас А., Бумблаускас А., Кулакаускас А., Тамошайтис М. // Вильнюс: Eugrimas, 2013. — С. 22 — ISBN 978-609-437-207-0
 2. Letukienė N., Gineika P. Istorija. Politologija: kurso santrauka istorijos egzaminui. — Vilnius: Alma littera, 2003. — P. 182.
 3. Гаспадар // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т . — Мн. : БелЭн , 2005. — Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — С. 516. — 684 с. — ISBN 985-11-0314-4 .
 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Юхо І. А. Вялікае Княства Літоўскае: Дзяржаўны і палітычны лад // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. — Т. 2: Беліцк — Гімн / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн. : БелЭн, 1994. — С. 401−402.
 5. Грыцкевіч А. Дзяржаўны і палітычны лад // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т . — Мн. : БелЭн , 2005. — Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — С. 40. — 684 с. — ISBN 985-11-0314-4 .
 6. 1 2 Насевіч В. «Русь» у складзе Вялікага княства Літоўскага ў XVI ст. // Насевіч В., Спірыдонаў М. «З глыбі вякоў. Наш край» : Гістарычна-культуралагічны зборнік. — Мн. : «Навука і тэхніка», 1996. — Вып. 1. — С. 4−27.
 7. Вялікае Княства Літоўскае // Беларуская ССР: кароткая энцыклапедыя. — Т. 1. — Мн. , 1978. — C. 166.
 8. Zygmunt Gloger. Geografia historyczna ziem dawnej polski . — 1900. — С. 271. — 402 с.
 9. Михайловская Л. Л. Беларусь и Литва в польских хрониках XVI в. // Выбраныя навуковыя працы. — Мінск, БДУ, 2001. — С. 71.
 10. Литовско-русское государство // Лас-Тунас — Ломонос [Электронный ресурс]. — 2010. — ( Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 17). — ISBN 978-5-85270-350-7 .
 11. Первое упоминание о Литве . www.rubaltic.ru . Дата обращения: 15 декабря 2020. [ неавторитетный источник? ]
 12. КВЕДЛИНБУРГСКИЕ АННАЛЫ->ПЕРЕВОД 2009 Г.->ЧАСТЬ 2 . www.vostlit.info . Дата обращения: 15 декабря 2020.
 13. Янин В. Л., акад. Предисловие // Александров Д. Н., Володихин Д. М. Борьба за Полоцк между Литвой и Русью в XII−XVI веках / Академия Естественных Наук Российской Федерации. Секция «Российская Энциклопедия» Отв. ред. акад. В. Л. Янин — М. : «Аванта+», 1994. — Тираж 300 экз. — С. 6.
 14. Новгородская первая летопись старшего извода
 15. Пашуто В. Т. , 1959 , Ч. I. Источники. Гл. 1. Русские и литовские летописи. Прим. 42. — со ссылкой на Johannis Dlugossii . Historiae Polonicae / ed. A. Przedziecki — T. II. — Lib. VI. — p. 202..
 16. Хрусталев Д. Г. Восточная Прибалтика в XII — первой половине XIII века // Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII—XIII вв. / Трофимов В. Ю. — научное издание. — Санкт-Петербург: Евразия, 2018. — с. 27 — 65.
 17. Насевіч В. Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. — Менск: 1993. — 160 с. — с. 28 — 29.
 18. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. Аляксандр Краўцэвіч . web.archive.org (30 июня 2004). Дата обращения: 25 сентября 2019.
 19. Грушевський М. Хронологія подій галицкько-волинського літопису // «Записки Наукового товариства імені Шевченка». — Львів, 1901. — Т. 41. — С. 1−72.
 20. Насевіч В. Л. Пакаленне першае: Міндоўг (1230-ыя — 1250-ыя гады) // Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. — Мн. , 1993.
 21. Грыцкевіч А. Канцылярыя Вялікага Княства Літоўскага // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т . — Мн. : БелЭн , 2005. — Т. 1: Абаленскі — Кадэнцыя. — С. 7. — 684 с. — ISBN 985-11-0314-4 .
 22. Дзярновіч А. І. Дзе адбылася каранацыя Міндоўга? // Фрэскі гісторыі: Артыкулы і эсэ па гісторыі і цывілізацыі Беларусі і Цэнтральна-Усходняй Еўропы. — Мн.: РІВШ, 2011. — 246 с. — С. 8−24.
 23. Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага / А. К. Краўцэвіч. — Rzeszów, 2000. — 238 с.
 24. Жлутка А. Каранацыя Міндоўга і заснаванне першага біскупства ў дакументах XIII ст. // Часопіс «Наша вера». — 2003. — № 2 (24) . (белор.)
 25. Monumenta Poloniae Historica. — Lwów, 1872. — T. 2. — P. 807−808.
 26. Макарий (Булгаков), митр. Московский и Коломенский. История Русской Церкви. — М.: Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994−1996. — Кн. III. — Отд. I. — Т. 4. — Гл. II. — § II. Успехи православной веры в Литве и состояние там православия.
 27. Краўцэвіч А. К. Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага. — Мн.: Беларуская навука, 1998. С. 8.
 28. Насевіч В. Гедзімін // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. т.1: Абаленскі — Кадэнцыя. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. — 684 с. — с. 519—520.
 29. 1 2 Соловьев А. В. Великая, Малая и Белая Русь // «Вопросы истории» — 1947. — № 7.
 30. Грынявецкі В. Кіеў // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т . — Мн. : БелЭн , 2005. — Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — С. 89−90. — 788 с. — ISBN 985-11-0378-0 .
 31. 1795 г., Декабря 14. Именной, данный Сенату. — О присоединении к Российской Империи всей части Великого Княжества Литовского, которая по прекращении мятежей в Литве и Польше занята была войсками. С приложением состоявшегося по сему предмету манифеста.
 32. Вячеслав Вс. Иванов. Славянские диалекты в соотношении с другими языками Великого княжества Литовского . web.archive.org (18 марта 2015). Дата обращения: 29 января 2020.
 33. 1 2 3 4 Баранаускас Т. Письменность и языки в средневековой Литве // VIDURAMZIU.ISTORIJA.NET, 25.07.2009.
 34. Свяжынскі. Літоўская мова // Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя у 3 т . — Мн. : БелЭн , 2005. — Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — С. 208−210. — 788 с. — ISBN 985-11-0378-0 .
 35. «А писаръ земъскъй маеть поруску литерами и словы рускими вси листы выписы и позвы писати а не иншимъ езыкомъ и словы» , — Статут Великого княжества Литовского 1588 года — Роздел четвёртый. Артыкул 1 // Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Даведнік. Каментарыі. — Мн. , 1989.
 36. Dubonis Artūras. Lietuvių kalba: poreikis ir vartojimo mastai (XV a. antra pusė — XVI a. pirma pusė) // Naujasis židinys-Aidai. — 2002 m. rusėjis-spalis. — Nr. 9−10. — p. 473−478.
  Grickevičius, Artūras. Popiežiškosios seminarijos Vilniuje studentų lietuvių ir žemaičių kalbų mokėjimas 1626−1651 m. // «Lituanistica» — 1993. — nr. 1 (13) — p. 57−62. — ISSN 0235-716X.
  Neviera, Florijonas. Lietuvos Pranciškonai-Observantai lietuvybės gynėjai XVII šimtmetį, spaudai parengė KFN // «Lietuvių Tauta» — 1932. — kn. IV. — sąs. 3. — p. 432−433.
  Zinkevičius, Zigmas. Lietuvių antroponimika: Vilniaus lietuvių asmenvardžiai XVII a. pradžioje. — Vilnius: Mokslas, 1977. — 304 p.
 37. Катлярчук А. [be-tarask] Чаму беларусы не апанавалі літоўскай спадчыны Архивная копия от 21 июля 2011 на Wayback Machine // Arche . — № 2 (25) — 2003.
  Насевіч Вячаслаў. Літвіны // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. — Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — С. 206−208.
 38. «Воззвание» Тадеуша Костюшко 1794 года на литовском
  Конституция 3 мая 1791 года на литовском и фрагмент факсимиле
  Lietuvos TSR istorija. T. 1: Nuo seniausių laikų iki 1917 metų. — 2 leid. — Vilnius, 1986. — p. 222.
  Печатный циркуляр повстанцев от мая 1794 г. с Универсалом и присягой Тадеуша Костюшко на литовском
  Tado Kosciuškos sukilimo (1794) lietuviškieji raštai / paruošė Juozas Tumelis. — Vilnius: Žara, 1997. — p. 12−13. — (Historiae Lituaniae fontes minores; 1).
  Ссылки на первоисточники в разделе Lituanistica Senieji lietuviški raštai (Old Lithuanian texts = Древние литовские тексты) на историческом портале Т. Баранаускаса «Tomo Baranausko istorijos puslapiai» (lietuvos.istorija.net) (лит.) (Проверено 23 февраля 2016)
 39. Козловский И. Судьбы русского языка в Литве и на Жмуди. // «Вестн. Зап. России» — 1869. — Т. IV, Кн. 10, Отд. II, С. 1−16; Кн. 11, С. 45−63; Кн. 12, С. 85−111.
 40. ЭСБЕ/Мосвидий, Мартин — Викитека . ru.wikisource.org. Дата обращения: 15 сентября 2019.
 41. Petkevičius, Merkelis . 1598 metų Merkelio Petkevičiaus katekizmas. — Kaunas, 1939. — XVI,187, [130] p. — (Švietimo Ministerijos Knygų Leidimo Komisijos leidinys; nr. 506). Faksimilinis leidimas kn.: Polski z litewskim katechizm albo krótkie w iedno mieysce zebranie wiary powinności i krześćiańskiej z pasterstwem zborowym i domowym … — Nakł. Malchera Pietkiewicza w Wilnie. Drukował Stanisław Wierzeyski w roku 1598.
 42. «Postilla lietuviška …»
 43. Ingė Lukšaitė. Jokūbas Morkūnas. Visuotinė lietuvių enciklopedija — T. XV (Mezas-Nagurskiai). — Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009. — 493 psl.
 44. ЭСБЕ/Ширвид, Константин Игнатьевич — Викитека . ru.wikisource.org. Дата обращения: 15 сентября 2019.
 45. Zaborskaitė, Vanda. Prie Lietuvos teatro ištakų. XVI−XVIII a. mokyklinis teatras — Vilnius, 1981. — p. 5−6, 70−71.
 46. Rabikauskas P. Teatras jėzuitų mokykloje. pp. 400−402.
 47. Lebedys, Jurgis . Senoji lietuvių literatūra — Vilnius, 1977. — p. 140−144.
 48. Пуцко В. Резная деревянная икона пинского князя // «Гістарычная брама». — 2008. — № 1 (23).

Литература

Ссылки